Oppilaan tukeen liittyvät yhteistyön kuvaukset yhdeksän kunnan opetussuunnitelmissa ja oppilaan asema toimijana niissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093982
Title: Oppilaan tukeen liittyvät yhteistyön kuvaukset yhdeksän kunnan opetussuunnitelmissa ja oppilaan asema toimijana niissä
Author: Savolainen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093982
http://hdl.handle.net/10138/158862
Thesis level: master's thesis
Abstract: According to self-determination theory committing to learning and taking on challenges requires a feeling of having an influence on matters concerning oneself. Previous studies have shown that in Finland a student's view forms very seldom the basis of support planned for him. In 2011 the national curriculum was reformed and municipalities were directed new obligations to describe the co-operation with the student and care-giver in the areas of student's support in the municipal curriculums. The aim of my study is to find out how these obligations actualize in the municipalities's curriculums and in what kind of position as an agent the student is in these descriptions. This case study examined the descriptions of co-operation related to the student's support with the student and care-giver in nine municipalities's curriculums with text analyses. The research material was collected during a short period of time from the municipalities internet pages and Atlas.ti-software, which is designed for processing qualitative material, was utilized in the analyses. The obligations to describe the co-operation with the student and care-giver actualized in the municipalities's curriculums inconsistently: in some areas of support the descriptions were scarce and in some areas plenty. In the descriptions the student was mainly either in a questionable position as an agent or as the target of actions. Based on the results the municipalitie's curriculums don't seem to support the student's self-determination actualizing in the support processes or the student's view forming the basis of the student's support.Oppimiseen sitoutuminen ja haasteisiin tarttuminen edellyttävät itsemääräämisteorian mukaan kokemusta omista mahdollisuuksista vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Aiempi tutkimus on osoittanut, että Suomessa oppilaan oma näkemys oppimisestaan on vain harvoin oppilaalle suunnitellun tuen taustalla. Vuonna 2011 opetussuunnitelmaa uudistettiin ja kuntiin kohdistui uusia velvoitteita kuvata oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävää yhteistyötä oppilaan tuen osa-alueilla paikallisissa opetussuunnitelmissa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten nämä velvoitteet toteutuvat kuntien opetussuunnitelmissa ja millaisessa asemassa oppilas on toimijana näissä yhteistyön kuvauksissa. Tässä tapaustutkimuksessa tarkasteltiin yhdeksän kunnan opetussuunnitelmien oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön kuvauksia tekstianalyysin avulla. Tutkimusaineisto kerättiin lyhyen ajanjakson sisällä kuntien internetsivuilta ja aineiston analyysissa hyödynnettiin laadullisen tutkimusaineiston tarkasteluun suunnattua Atlas.ti-ohjelmistoa. Kuntien opetussuunnitelmissa oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön kuvaamista koskevat velvoitteet toteutuivat vaihtelevasti: toisilla tuen osa-alueilla kuvauksia oli vähän ja toisilla taas runsaasti. Yhteistyön kuvauksissa oppilas oli toimijana pääasiassa joko kyseenalaisessa asemassa tai toiminnan kohteena. Tulosten pohjalta kuntien opetussuunnitelmat eivät näytä tukevan itsemääräämisen toteututumista tai oppilaan näkökulman muodostumista oppilaan tuen lähtökohdaksi.
Subject: oppilaan tuki
kunnan opetussuunnitelma
yhteistyön kuvaus
oppilaan toimijuus
itsemäärääminen
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record