Lukivaikeuteen liittyvien arjessa koettujen muistiongelmien yhteys neuropsykologisin menetelmin arvioituun kognitiiviseen suoriutumiseen nuorilla aikuisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093973
Title: Lukivaikeuteen liittyvien arjessa koettujen muistiongelmien yhteys neuropsykologisin menetelmin arvioituun kognitiiviseen suoriutumiseen nuorilla aikuisilla
Author: Rautavaara, Sallamaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093973
http://hdl.handle.net/10138/158863
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Tavoitteet: Kehityksellinen lukivaikeus (lukihäiriö, dysleksia) on neurobiologispohjainen oppimisvaikeus, jota esiintyy noin 3–10 %:lla väestöstä. Työmuistivaikeudet ovat tyypillisiä lukivaikeuden yhteydessä, mutta yksilön subjektiivisia muistivaikeuksia ei ole aiemmin tutkittu aikuisilla, joilla on lukivaikeus. Tässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten neuropsykologisissa tutkimuksissa havaittavaa kognitiivista suoriutumista suhteessa heidän itse raportoimiinsa arjen muistivaikeuksiin. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui yhteensä 80 suomea äidinkielenään puhuvaa 18–35-vuotiasta koehenkilöä, joilla oli diagnosoitu lukivaikeus, osana laajempaa lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta selvittävää tutkimushanketta. Tutkimuksessa tarkasteltu kognitiivinen suoriutuminen arvioitiin yhteensä 28 muuttujan avulla niin, että kaikki tutkimushankkeessa toteutetun neuropsykologisen tutkimuksen menetelmät olivat siinä mukana. Subjektiivisten muistioireiden arvioitiin käytettiin Kysely arkipäivän muistiongelmista -menetelmää (Everyday Memory Questionnaire). Kysely arkipäivän muistiongelmista sisältää 36 kysymystä ja se on jaettu viiteen alaosioon: Puhe, Lukeminen ja kirjoittaminen, Toimet, Kasvot ja paikat sekä Uusien asioiden oppiminen. Näiden alaosioiden pistemäärät muunnettiin z-pisteiksi. Muodostettujen alaosiokohtaisten z-pistemäärien ja niiden summan sekä neuropsykologisten tutkimustulosten välisiä yhteyksiä analysoitiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. Kasvot ja paikat osiota ei sisällytetty alaosiokohtaisiin analyyseihin sen heikon reliabiliteetin vuoksi. Tulokset ja johtopäätökset: Tässä pro gradu -työssä analysoiduista muuttujista ainoastaan epäsanojen sanelukirjoitus -tehtävä, joka sisältyy lukivaikeuksien seulontamenetelmään nuorille ja aikuisille, ennusti arjessa koettuja muistivaikeuksia, vaikka kognition eri osa-alueet olivat tutkimuksessa laajasti edustettuina. Tutkimustulos tukee aikaisempien muilla diagnoosiryhmillä tehtyjen tutkimusten tuloksia, joiden perusteella yksilön itse raportoimien kognitiivisten oireiden yhteydet objektiivisin menetelmin havaittavaan kognitiiviseen suoriutumiseen ovat vähäiset erityisesti lievien kognitiivisten vaikeuksien yhteydessä.Objective: Developmental dyslexia is a neurobiological learning disorder and its prevalence is approximately 3–10 %. The working memory problems associated with dyslexia are well documented. Yet there is no research on subjective memory failures of adults with developmental dyslexia. This study focuses on the relationship between subjective everyday memory failures and cognitive functioning measured by neuropsychological examination. Methods: Neuropsychologically examined 80 Finnish speaking subjects aged 18-35 filled out Everyday Memory Questionnaire (EMQ) as a part of a larger study of neuropsychological rehabilitation for developmental dyslexia. Totally 28 variables that represented all the measures included in the neuropsychological examination were analyzed in this study. EMQ contains totally 36 questions that are divided into five subscales: Speech, Reading and Writing, Actions, Faces and Places and Learning New Things. EMQ subscale scores were transformed into z-scores. Linear regression models were created to predict these z-transformed EMQ subscales and the weighted total score. The Faces and Places subscale was not included in the subscale level analyses because of its low reliability. Results and conclusions: Only one of the 28 analyzed neuropsychological measures significantly predicted the experience of memory problems in everyday life: a nonword spelling task from the Dyslexia screening test for youth and adults. The results show that very few neuropsychological measures predict subjective everyday memory failures of adults with developmental dyslexia even though the study included a wide set of cognitive functions. This result is in line with previous studies on other patient groups, where the self-reported subjective cognitive problems have only few connections with objective cognitive functioning especially in mild cognitive dysfunctions.
Subject: lukivaikeus
subjektiiviset muistivaikeudet
neuropsykologia
Subject (yso): dysleksia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record