D-tyyppisen persoonallisuuden yhteydet työstressiin : ponnistelut ja palkkiot sekä näiden välinen epäsuhta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093977
Title: D-tyyppisen persoonallisuuden yhteydet työstressiin : ponnistelut ja palkkiot sekä näiden välinen epäsuhta
Author: Vihma, Kalle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093977
http://hdl.handle.net/10138/158864
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: The aim of this study was to examine the associations of type D personality and its components with effort-reward imbalance based work stress and its components. Previously it has been found that both type D personality and effort-reward based work stress are associated with poorer health status and also to be a risk factor for numerous negative health outcomes. The association of Type D personality with effort-reward imbalance hasn't been previously studied. Based on the previous research, we set the following three hypotheses : 1) Higher effort-reward imbalance is associated with type D personality 2) Higher effort and lower rewards are associated with type D personality 3) Higher negative affectivity and higher social inhibition are associated with higher effort-reward imbalance. There were 1285 participants from the Cardiovascular Risk in Young Finns study, who were working full time when the study was conducted and didn't have missing values in the study variables. Work stress was measured with a questionnaire based on effort-reward imbalance model (ERI, Siegrist, 1996). Type D personality was measured with a questionnaire based on DS14-measure (Denollet, 2005). Age of the participants varied between 30-45 years. The hypotheses were tested with logistic and linear regression analyses controlling for age, gender, education and occupational status. In the study type D personality was associated with higher effort-reward imbalance, higher efforts lower rewards. Of the components of type D personality negative affectivity predicted higher work stress but social inhibition was not related to perceptions work stress. The results imply that type D personality is a risk factor for high work stress.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ovatko D-tyyppinen persoonallisuus ja sen osatekijät negatiivinen affektiivisuus sekä sosiaalinen vetäytyvyys yhteydessä ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdalla mitattuun työstressiin ja sen osatekijöihin. Aiemmin sekä D-tyyppisen persoonallisuuden että ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdalla mitatun työstressin on havaittu olevan yhteydessä heikompaan terveydentilaan sekä olevan riskitekijä lukuisille terveyshaitoille. D-tyyppisen persoonallisuuden yhteyttä ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaan ei ole aiemmin tutkittu. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella asetettiin kolme hypoteesia: 1) Korkeasta ponnisteluiden ja palkkioiden välisestä epäsuhdasta aiheutuva työstressi on yhteydessä D-tyyppiseen persoonallisuuteen 2) Korkeat ponnistelut ja matalat palkkiot ovat yhteydessä D-tyyppiseen persoonallisuuteen. 3) Korkea sosiaalinen vetäytyvyys ja korkea negatiivinen affektiivisuus ovat yhteydessä korkeaan ponnisteluiden ja palkkioiden välisestä epäsuhdasta aiheutuvaan työstressiin. Tutkimuksen aineistona käytettiin Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -pitkittäistutkimuksen vuoden 2007 aineiston 1285 vastaajaa, jotka olivat kyselyyn vastatessaan kokopäiväisessä työssä ja joilla ei ollut puuttuvia arvoja tutkittavissa muuttujissa. Työstressiä mitattiin ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta-malliin (ERI, Siegrist, 1996) perustuvalla kyselylomakkeella. D-tyyppistä persoonallisuutta mitattiin DS14-mittariin (Denollet, 2005) perustuvalla kyselylomakkeella. Vastaajien ikä vaihteli 30 – 45 ikävuoden välillä. Hypoteeseja testattiin logistisella ja lineaarisella regressioanalyyseillä, joissa kontrolloitiin ikä, sukupuoli, koulutus ja ammattiasema. Tutkimuksessa D-tyyppiset työntekijät kokivat muita korkeampaa ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdasta aiheutuvaa työstressiä. D-tyyppiset työntekijät kokivat ponnistelunsa muita korkeammiksi ja palkkionsa muita matalammiksi. D-tyyppisyyden osatekijöistä negatiivinen affektiivisuus ennusti korkeaa työstressiä, mutta sosiaalinen vetäytyvyys ei ollut yhteydessä työstressiin. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että D-tyyppinen persoonallisuus on riskitekijä korkealle ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdasta aiheutuvalle työstressille.
Subject: työstressi
työkuormitus
D-tyyppinen persoonallisuus
negatiivinen affektiivisuus
sosiaalinen vetäytyvyys
ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record