Oppilaiden koululiikuntamotivaatio liikuntatunnilla : Tapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093960
Title: Oppilaiden koululiikuntamotivaatio liikuntatunnilla : Tapaustutkimus
Author: Heikkilä, Jenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093960
http://hdl.handle.net/10138/158866
Thesis level: master's thesis
Abstract: Knowledge about the health effects of physical activity is continuing to increase and the importance of physical activity to public health is significant. According to the national curriculum (2004) the goal of physical education is to promote physical activity and have a positive effect on the activity level of the student. Therefore it is important to pursue for positive experience in physical education. The purpose of this study is to increase the knowledge about motivation of the students in physical education classes. In this this case study I what to find out what factors related to social relations, learning environment and teachers' acts effect on children's' physical education motivation during the lesson. How do the promoting factors occur in physical education classes? This case study is focused on specific fourth grade. For this case study I interviewed six children and the teacher of the same class. The interviews were carried out in spring 2015 in capital area of Finland. The children and the teacher had a chance to look at the questions beforehand and they were asked to make notes about the themes before the interviews. I was interested in the experiences of the teachers and the children about the motivation in physical education. I analyzed the data using theory based content analysis. The results show that the influence of the group is significant. A good atmosphere is important in physical education classes. The tasks should be appropriately challenging and the abilities of individual students should be taken to account. Feedback is also important. It is important that the teacher gives positive feedback to the students, but also the positive feedback from peers is considered to have an influence on motivation. The teacher is also a key factor when considering motivation. Teacher should be interested and excided about what is happening in the class. Based on this study the tasks, feedback and the atmosphere have an impact on motivational climate in physical education class. This study supports previous theory.Tieto liikunnan terveydellisestä merkityksestä lisääntyy jatkuvasti ja liikunnan merkitys kansanterveyden kannalta on huomattava. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koululiikunnan tarkoitus on edistää oppilaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja vaikuttaa myönteisesti oppilaan toimintakykyyn. Myönteisten kokemusten tavoittelu koululiikunnassa on siis perusteltua ja tavoiteltavaa. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä sosiaaliset, oppimisympäristöön liittyvät sekä opettajan toimintaan liittyvät tekijät tämän tapaustutkimuksen perusteella vaikuttavat edistävästi lasten koululiikuntamotivaatioon liikuntatunnilla. Millä tavoin koululiikuntamotivaatiota edistävät tekijät ilmenevät liikuntatunnilla? Tutkimuksen tapauksena toimiin perusopetuksen nelosluokka. Tapausta ilmentävinä tutkittavina olivat luokan kuusi oppilasta sekä luokan opettaja. Haastattelut toteutettiin keväällä 2015 pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa koulussa. Haastateltavat olivat tutustuneet kysymyksiin etukäteen. Haastattelujen avulla selvitettiin opettajan ja oppilaiden omia kokemuksia koululiikuntamotivaatioon liittyen. Saatu aineisto analysoitiin hyödyntäen deduktiivistä, teorialähtöistä sisällönanalyysiä menetelmänä. Haastateltavat kertoivat ryhmädynamiikan vaikuttavan oppilaiden liikuntamotivaatioon voimakkaasti liikuntatunnilla. Tärkeänä pidettiin hyvää ilmapiiriä tunneilla. Haastateltavat kertoivat motivoivan ilmapiirin muodostuvan hyvästä luokkahengestä ja kannustavasta ilmapiiristä. Esille nousivat tehtävien sopivan vaikeustason sekä oppilaiden omien vahvuuksien huomioimisen merkitys koululiikuntamotivaatiota edistävänä tekijänä. Yhdessä tekeminen mainittiin myös edistävänä tekijänä. Haastateltavat kertoivat sekä opettajan antaman että oppilaiden toisilleen antaman positiivisen kannustuksen olevan erittäin tärkeää. Haastateltavat oppilaat kertoivat opettajan olevan merkittävä liikuntamotivaatioon vaikuttava tekijä. Opettajan innokkuus ja osallistuminen koettiin postiivisena vaikuttajana. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta merkityksellisinä oppilaiden koululiikuntamotivaatioon vaikuttavina tekijöinä liikuntatuntien sisältöön, palautteeseen sekä ilmapiiriin liittyvät asiat. Tutkimuksen tulokset tukevat myös aikaisempaa teoriatietoa.
Subject: motivaatio
koululiikunta
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record