Pedagogisen johtajuuden merkitys varhaiskasvatuksen arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093954
Title: Pedagogisen johtajuuden merkitys varhaiskasvatuksen arjessa
Alternative title: The Importance of The Pedagogical Leadership in Everyday Early Childhood Education
Author: Järvinen, Kati
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093954
http://hdl.handle.net/10138/158867
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to explore the importance of director's pedagogical leadership in everyday early childhood education. Through the research problems I wanted to find out how pedagogical leadership affects in the quality of interaction, learning environments and pedagogical atmosphere in early childhood unit. The theoretical background of this study is based on Finnish and international research of early childhood education and leadership. According to the earlier research pedagogical leadership plays an essential role in high-quality early childhood education. I believe that this study supports earlier research and by this research I want to highlight the relevance of the pedagogical leadership in children's everyday life in early childhood education. This was a quantitative research. The data used in this study was part of research and development project called Orientaation lähteillä which wants to find out what really happens in early childhood education. Project is implemented in co-operation between Teacher Education in Helsinki University and day cares in Uusimaa and Hämeenlinna. The data used in this study was collected using the questionnaires about learning environments answered by 766 units from 10 municipalities. The data included also responses of 143 child minders but in this research the data is limited to responses of the day care center workers. This study is based on the claim the pedagogical leadership and the educational culture should be strengthened in our unit. The SPSS-software was used for the analysis of the results. In the context of interaction, the lack of pedagogical leadership was reflected strongest in the emotional climate and atmosphere of the unit. When pedagogical leadership was strong, interaction between the unit seemed to be more positive and pleasure and well-being were more often present in everyday life. Pedagogical leadership seemed to play an important role in diversity of the learning environment and in the quality of physical learning environment and playing environment. What came to unit's pedagogical atmosphere, the lack of time and resources was the most significant variable that correlated with the pedagogical leadership. According to the results, director's pedagogical leadership affects many different ways in everyday early childhood education and that's why it should be acknowledged.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia johtajan pedagogisen johtajuuden merkitystä varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimusongelmilla haluttiin selvittää millä tavoin pedagoginen johtajuus näkyy varhaiskasvatusyksikön vuorovaikutuksen laadussa, oppimisympäristöissä ja pedagogisessa ilmapiirissä. Tutkimuksen teoriatausta muodostuu kotimaisesta ja kansainvälisestä varhaiskasvatuksen ja johtajuuden tutkimuksesta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu pedagogisen johtajuuden olevan olennainen tekijä laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Uskon tutkimukseni tulosten tukevan aikaisempaa tutkimusta ja haluankin nostaa esiin pedagogisen johtajuuden merkityksellisyyden lasten arjessa varhaiskasvatuksessa. Tämä on kvantitatiivinen tutkimus, jonka aineistona on käytetty osaa Orientaation lähteillä – tutkimusprojektin valmiista aineistosta. Orientaation lähteillä on Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja KUUMA-kuntien yhteistyöhanke, jossa haluttiin selvittää mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty oppimisympäristöjä kartoittavien kyselylomakkeiden avulla, joiden vastaajina oli 766 tiimiä kymmenestä kunnasta. Mukana oli myös 143 perhepäivähoitajaa, mutta tämän tutkimuksen aineisto on rajattu päiväkotien työntekijöiden vastauksiin. Tutkimus perustuu väittämään pedagogista johtajuutta ja kasvatuskulttuuria tulisi vahvistaa yksikössämme. Muuttujien välisiä yhteyksiä analysoitiin SPSS-ohjelman avulla. Vuorovaikutuksen laatuun liittyvistä seikoista vahvimmin pedagogisen johtajuuden puute näkyi yksikön tunneilmastossa ja ilmapiirissä. Pedagogisen johtajuuden ollessa kunnossa, kaikenlaiset vuorovaikutussuhteet yksikössä näyttivät olevan myönteisempiä ja ilo sekä hyvinvointi olivat useammin läsnä arjessa. Oppimisympäristöjen osalta pedagogisella johtajuudella näytti olevan merkittävä rooli oppimis- ja toimintaympäristön monipuolisuuden, fyysisen oppimisympäristön virittävyyden ja leikkien kehittyvyyden kannalta. Aika- ja resurssipula oli puolestaan merkittävin pedagogisen johtajuuden kanssa korreloiva muuttuja pedagogiseen ilmapiiriin liittyen. Tutkimukseni tulosten mukaan johtajan pedagogisella johtajuudella on siis merkitystä monin eri tavoin varhaiskasvatuksen arjessa ja siksi siihen tulee kiinnittää huomiota.
Subject: varhaiskasvatus
varhaiskasvatuksen pedagogiikka
vuorovaikutus
oppimisympäristö
johtajuus
pedagoginen johtajuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kati_jarvinen_gradu_2015.pdf 748.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record