Hyvää, hyvää päivää! : Videoanalyysi Medialeikistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093955
Title: Hyvää, hyvää päivää! : Videoanalyysi Medialeikistä
Author: Smeds, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093955
http://hdl.handle.net/10138/158869
Thesis level: master's thesis
Abstract: The objective in this study was to describe play with media devices and scrutinize how media and play intertwine in Mediaplay in Kirkkonummi. The two research questions were how Caillois's core charasteristics of play were found in Mediaplay and what kind of relation between media and play is composed in Mediaplay. Media is significant developmental environment for our children, thus setting a challenge to child-centered media education. The aim of Mediaplay is to enable child-centered media education through play. In Mediaplay children operate with cameras and videocameras freely, produce media and play with and within media. It is important to understand what kind of play is constructed when children are playing with media devices. Video data was produced by filming 4-5 years old children's Mediaplay in two Kirkkonummi municipal daycare centers during 2012. Data was analyzed by video analysis. Play episodes were recognised and analyzed deductively from Caillois's play theory. The relationship between play and media was analyzed abductively. Core characteristics of play were recognised in mediacontexted and mediafacilitated play. Fourteen play episodes were divided to mimicry and ilinx categories. Some of the play episodes did not fit any of Caillois's categories of play. Those episodes consisted of strong physical activity without vertigo element. Mimicry episodes consisted of roleplay. In ilinx episodes vertigo was produced virtually by media. Agon characteristics of Mediaplay were recognised only when analyzing all operational episodes. Media and play had multiple simultaneous relations to each other. Media was a play topic, and same time a toy. Media was expansed from a toy to context of play when children were playing with an inside of visual elements. Mediacontexted and mediafacilitated play can be creative, rich in imagination and encourage to physical activity. Conducting adult's orientation in Mediaplay has an influence how actual activities are constructed; under strong adult conduction Mediaplay can turn into pedagogical play. Further research should be made of the meaning that children give to their play within media and how aims of small children's media education are attained by Mediaplay method.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata leikkiä mediavälineillä ja tarkastella kuinka media ja leikki kietoutuvat toisiinsa kirkkonummelaisessa Medialeikissä. Tutkimuskysymykseni olivat miten Caillois'n leikin perusominaisuudet näkyvät Medialeikissä ja millaiseksi leikin ja median välinen suhde muotoutuu Medialeikissä. Media on merkittävä kasvuympäristö aikamme lapsille ja se asettaa haasteen lapsilähtöiselle mediakasvatukselle. Medialeikin tavoitteena on tukea lapsilähtöistä mediakasvatusta leikin kautta. Siinä lapsi toimii vapaasti kameroilla ja videokameroilla, tuottaa mediaa sekä leikkii medialla ja mediassa. On tärkeää, että ymmärrämme millaista leikkiä lapset tuottavat mediavälineillä toimiessaan. Tutkimukseni videoaineisto tuotettiin kuvaamalla lasten Medialeikkihetkiä kahdessa kirkkonummelaisessa päiväkodissa vuoden 2012 aikana. Lapset olivat iältään 4-5-vuotiaita. Aineisto analysoitiin videoanalyysin keinoin. Leikkiepisodit (14) tunnistettiin ja analysoitiin Caillois'n leikkiteoriasta käsin. Median ja leikin välistä suhdetta analysoitiin teoriaa hyödyntäen. Caillois'n leikin perusominaisuudet nousivat esiin myös median kontekstissa ja välineillä leikityssä leikissä. Yhteensä neljätoista leikkiepisodia jakaantuvat mimicry-, ilinx- ja peruskategorioihin sopimattomiin leikkeihin. Näitä leikkiepisodeja luonnehti voimakas fyysisyys ilman huimauksen elementtiä. Mimicry oli luonteeltaan esittävää roolileikkiä. Ilinx-leikeissä huimaus oli tuotettu virtuaalisesti. Medialeikin agon-luonne nousi esiin, kun tarkastelu laajennettiin koskemaan kaikkia toiminnallisia episodeja. Medialla ja leikillä oli useita päällekkäisiä rooleja eli media toimi sekä leikin sisältönä ja välineenä. Mediavälineet laajenivat leluista myös leikin kontekstiksi, kun lapsi leikki kuvissa ja kuvilla. Myös median kontekstissa ja välineillä tapahtuva leikki voi olla luovaa, mielikuvitusrikasta ja innostaa liikkumaan. Ohjaavan aikuisen orientaatio vaikuttaa siihen kuinka Medialeikki käytännössä toteutuu; aikuisen voimakkaassa ohjauksessa Medialeikki voi muuttua pedagogiseksi leikiksi. Jatkotutkimuksella tulisi selvittää millaisia merkityksiä lapset itse antavat leikilleen median parissa sekä kuinka pienten lasten mediakasvatuksen tavoitteet saavutetaan Medialeikin avulla.
Subject: Caillois
media
mediakasvatus
leikin ominaisuudet
leikin kategoriat
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record