Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa ensimmäisellä luokalla ja Kymppi-oppimateriaalissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093967
Title: Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa ensimmäisellä luokalla ja Kymppi-oppimateriaalissa
Author: Usenius, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093967
http://hdl.handle.net/10138/158870
Thesis level: master's thesis
Abstract: There are large differences in the level of development and mathematic skills among first grade students. The same teaching is therefore not suitable for all students. All students, even the skilled ones, need education and support appropriate to their needs. The purpose of this qualitative study was to investigate how teachers feel about and carry out the differentiation for high achievers in first grade. In addition, the aim was to find out teachers opinions on how differentiation for high achievers has been taken into account in the book series "Kymppi" teaching material. The data was collected as a theme interview in this study. The study involved four teachers, two of which have been authoring the book series "Kymppi" teaching material. The interview material was transcribed and analyzed using theory oriented content analysis method. The differentiation for high achievers was considered as a time and skill differentiation; additional tasks for fast students and challenging tasks for skilled students. The differentiation for high achievers was considered important. The differences in skills was considered the most important reason to differentiate. Loss of motivation, frustration, boredom, underachievement, false conceptions of mathematics and behavior problems were mentioned as potential consequences of unchallenging teaching. High achievers were also considered to be different from each other, although in general they are fast in calculations. As a means of identifying high achievers were mentioned observations, tests, exams and prior knowledge from pre-school. As a means of differentiation for high achievers were used grouping, different equipment and additional tasks. The differentiation for high achievers was considered challenging. Lack of time, material shortage, differences in students' skills, low quality of teaching material, lack of skills among students and teacher's own fears were highlighted in the interviews. The book series "Kymppi" was considered to include enough teaching material for differentiation for high achievers. Assignments for high achievers were considered challenging and different than base level assignments. These aspects were considered important for assignments for high achievers. The authors of the book series "Kymppi" also thought that it was important to stay in the same numeric range as in the base level teaching.Ensimmäisen luokan oppilailla on suuria eroja kehitystasossa ja matematiikan valmiuksissa. Sama opetus ei näin ollen sovi kaikille oppilaille, vaan kaikki oppilaat, myös taitavat, tarvitsevat tarpeidensa mukaista opetusta ja tukea. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten opettajien mielestä ylöspäin eriyttäminen on huomioitu Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalissa. Tutkimuksen aineistonkeruumuotona oli teemahaastattelu. Tutkimukseen osallistui neljä luokanopettajaa, joista kaksi on ollut tekemässä Kymppi-oppimateriaalia. Haastattelumateriaali litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Ylöspäin eriyttäminen nähtiin ajallisena ja taidollisena eriyttämisenä; lisätehtävien tarjoamisena nopeille oppilaille ja haastavien tehtävien tarjoamisena taitaville oppilaille. Ylöspäin eriyttäminen koettiin tärkeänä. Oppilaiden väliset taitoerot koettiin tärkeimpänä perusteluna eriyttää taitavien oppilaiden opetusta. Motivaation katoaminen, turhautuminen, tylsistyminen, alisuoriutuminen, väärät käsitykset matematiikasta ja käytösongelmat mainittiin mahdollisina haasteettoman opetuksen seurauksina. Taitavien oppilaiden nähtiin olevan myös keskenään erilaisia, vaikka yleensä ovatkin nopeita laskijoita. Taitavan oppilaan tunnistamiskeinoina mainittiin oppilaiden havainnointi, testit, kokeet ja ennakkotieto esikoulusta. Ylöspäin eriyttämisen menetelminä käytettiin esimerkiksi ryhmittelyä, erilaisia välineitä ja lisätehtäviä. Ylöspäin eriyttäminen koettiin haastavana. Haasteissa korostui ajanpuute, lisäksi mainittiin materiaalipula, oppilaiden tasoerot, oppikirjan matala taso, oppilaiden puutteelliset taidot sekä opettajan omat pelot ja puutteelliset tiedot ja taidot. Kymppi-oppimateriaalissa koettiin olevan hyvin materiaalia ylöspäin eriyttämiseen. Oppimateriaalin ylöspäin eriyttävät tehtävät koettiin haastaviksi ja erilaisiksi kuin perustehtävät. Näitä ominaisuuksia pidettiin tärkeinä ylöspäin eriyttäville tehtäville. Kirjantekijät kokivat tärkeänä sen, että Kymppi-oppimateriaalin ylöspäin eriyttävissä tehtävissä pysytään koko ajan samalla lukualueella kuin missä opetuksessa edetään.
Subject: ylöspäin eriyttäminen
matematiikan opetus
ensimmäinen luokka
taitava oppilas
luokanopettaja
matematiikan oppimateriaali
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Usenius_Heidi_Gradu.pdf 504.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record