Ryhmäliikuntaohjaajilla esiintyvät äänioireet ja niiden vaikutus toimintakykyyn

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Tervo, Johanna
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201512093997
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158872
dc.description.abstract Aim: The voice is an important part of group fitness instructors' work. Yet, the working conditions of group fitness instructors are vocally challenging due to acoustics, air conditioning, background noise and physical strain. Voice problems of group fitness instructors are quite briefly researched, but some studies show that these problems are common within this industry. The aim of this study is to find out what kind of voice symptoms occur among group fitness instructors, how often they occur, and also how many instructors have vocal symptoms. In addition it studies how the symptoms are felt to influence on individuals functioning and if there is a connection between the symptoms and the handicap caused by them. Methods: The material was gathered using an electrical survey and formed by answers of 276 group fitness instructors. All the subjects worked as group fitness instructors at least once a week. The survey had three parts: basic knowledge form, vocal symptom survey of seven symptoms and Voice Activity and Participation Profile. The material was analysed using statistical methods on program IBM SPSS Statistics 22. Statistical testing was made using nonparametrical tests. Frequencies, percentages and characteristics were calculated. Subjects were divided in two groups depending on whether they had two or more symptoms daily or weekly, or less than that. Results and conclusions: Almost two out of three of the respondents had at least one voice symptom weekly. About half of the subjects had two or more symptoms weekly or more often, which is considered as a severe amount. Voice getting strained, tired and hoarse were the most common voice symptoms. The effect of the voice problem on functioning were considered mild. However, the amount and rate of symptoms had a linear effect on functioning and wellbeing. Also, the subjects who had two or more symptoms daily or weekly were more restricted on their functioning. Vocal training received by group fitness instructors was thin. It could be beneficial to add aspects of vocal ergonomics on group fitness instructors' training and work. en
dc.description.abstract Tavoitteet: Ääni on tärkeä osa ryhmäliikuntaohjaajan työtä. Ryhmäliikuntaohjaajien työskentelyolosuhteet ovat kuitenkin äänen kannalta haastavia akustiikan, ilmastoinnin, melun ja fyysisen rasituksen vuoksi. Ryhmäliikuntaohjaajien ääniongelmia on tutkittu melko vähän, mutta tutkimusten mukaan ääniongelmat ovat alalla yleisiä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia äänioireita ryhmäliikuntaohjaajilla esiintyy, kuinka suurella osalla ja miten usein oireita esiintyy. Lisäksi tutkitaan, miten oireiden koetaan vaikuttavan toimintakykyyn ja ovatko oireet ja niistä koettu haitta yhteydessä toisiinsa. Menetelmät: Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella ja se muodostui 276 ryhmäliikuntaohjaajan vastauksista. Kaikki tutkittavat ohjasivat ryhmäliikuntaa vähintään kerran viikossa. Kolmiosainen kyselylomake muodostui esitietolomakkeesta, seitsemän oireen oirekyselystä sekä Voice Activity and Participation Profile -kyselystä. Aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin IBM SPSS Statistics 22-ohjelmalla käyttäen nonparametrisia tilastollisia testejä. Aineistosta laskettiin frekvenssejä, prosenttiosuuksia ja tunnuslukuja ja tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, esiintyikö heillä kahta tai useampaa äänioiretta viikoittain tai päivittäin. Tulokset ja johtopäätökset: Miltei kahdella kolmasosalla vastaajista esiintyi vähintään yksi äänioire vähintään viikoittain. Noin puolella vastaajista esiintyi kahta tai useampaa äänioiretta viikoittain tai useammin, mitä pidetään äänihäiriön rajana. Äänen rasittuminen, väsyminen ja käheys olivat yleisimpiä oireita. Ääniongelman vaikutus toimintakykyyn koettiin melko lievänä. Oireiden määrä ja esiintymistiheys vaikutti kuitenkin lineaarisesti toimintakykyyn ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lisäksi toimintakyky oli selkeästi rajoittuneempi niillä, kenellä oireita esiintyi vähintään kaksi viikoittain tai useammin. Ryhmäliikuntaohjaajien saama äänikoulutus oli niukkaa. Ryhmäliikuntaohjaajien koulutukseen ja työhön olisi hyödyllistä lisätä ääniergonomisia näkökohtia. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject voice symptom en
dc.subject voice problem en
dc.subject group fitness en
dc.subject functioning en
dc.subject äänioire fi
dc.subject ääniongelma fi
dc.subject ryhmäliikunta fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.title Ryhmäliikuntaohjaajilla esiintyvät äänioireet ja niiden vaikutus toimintakykyyn fi
dc.title.alternative The prevalence of voice symptoms on group fitness instructors and their effect on functioning en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Logopedics en
dc.subject.discipline Logopedia fi
dc.subject.discipline Logopedi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201512093997

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_JOHANNA_TERVO.pdf 1.888Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record