Musiikkia integroiden : Erään helsinkiläisen alakoulun opettajien musiikin integrointitapoja

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093963
Title: Musiikkia integroiden : Erään helsinkiläisen alakoulun opettajien musiikin integrointitapoja
Author: Lintunen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093963
http://hdl.handle.net/10138/158874
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aims. The aim of this research, which was done in one elementary school in Helsinki, is to find out how the music teaching is integrated with other subjects and also to study the teaching methods, the quality of teaching and the time used for integration. When researching the integrative methods, the teachers' mutual co-operation and the curriculum as a guiding document of teaching work stand out, too. When analysing the music integration, the integration styles used in art subjects defined by Liora Bresler are used because their composition is very suitable for this particular data. The styles are the subservient, the co-equal, the affective and the social integration. The research questions are: 1. What kind of music integration methods do the class teachers have? 2. How does the teacher co-operation work especially in the music integration and teaching? 3. What kind of effect does the music curriculum have on the music integration methods? The methods. This research is a qualitative case study, the data of which was collected using a half-structured interview method. The interview was participated by all the seven teachers of the elementary school where the research was done. The teachers' descriptions of their own integrative activities were classified according to the Bresler's integration styles. The aims and the conclusions. The musical skills of the teachers interviewed ranged professional musicians to totally musically unskilled teachers (in their own opinion), which was also relevant to the integration methods. According to this research the subservient and the affective styles were the most used styles in the integrative activities. Thus music is mainly used as a means to teach other subjects or as a background music during the quiet working session. Actually there was no teacher co-operation as to the music teaching or integration. Only those teachers who teach music considered to some extent the fundaments of curriculum of music when planning the integration of music with other subjects.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erään helsinkiläisen alakoulun opettajien musiikin integrointitapoja muihin oppiaineisiin sekä integroinnin laatua ja siihen käytettyä aikaa. Integroivia työtapoja tutkittaessa esiin nousee myös opettajien keskinäinen yhteistyö ja opetussuunnitelma työtä ohjaavana asiakirjana. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös näiden merkitystä integrointiin. Musiikin integrointitapojen analysoinnissa käytetään Liora Breslerin määrittämiä taideaineiden integrointityylejä, jotka soveltuvat hyvin juurin tähän aineistoon. Tyylit ovat alisteinen, tasaveroinen, affektiivinen ja sosiaalinen tyyli. Integrointikäsitettä pohdittaessa selvennystä saavat myös siihen liittyvät lähikäsitteet eheyttäminen, monialaiset oppimiskokemukset sekä ilmiöopinnot. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia musiikkia integroivia työtapoja luokanopettajat toteuttavat opetustyössään? 2. Miten opettajien välinen yhteistyö toimii erityisesti musiikin integrointiin ja musiikin opetukseen ja liittyen. 3. Miten musiikin opetussuunnitelma vaikuttaa luokanopettajien musiikin integrointitapoihin? Menetelmät. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastatteluun osallistui kaikki kyseisen alakoulun opettajat, joita oli yhteensä seitsemän. Opettajien kuvaukset omista integroivista työtavoista luokiteltiin Breslerin taideaineiden integrointityylien mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltujen opettajien oma musiikillinen osaaminen vaihteli ammattimuusikosta täysin omasta mielestä musiikillisesti osaamattomiin opettajiin, millä oli merkitystä myös integrointitapohin. Tutkimuksen mukaan integrointityyleistä alisteinen ja affektiivinen olivat opettajien musiikkia integroivassa työskentelyssä käytetyimmät. Musiikkia käytetään siis lähinnä välineenä toisen aineen oppisisältöjen opettamisessa tai esimerkiksi taustamusiikin roolissa hiljaisen työskentelyn aikana, eikä opettajien välillä ollut juurikaan yhteistyötä musiikin opettamiseen tai integrointiin liittyen. Ainoastaan musiikkia opettavat opettajat pohtivat jossain määrin musiikin opetussuunnitelman perusteita suunnitellessaan musiikin integrointia muihin oppiaineisiin.
Subject: integrointi
taideaineiden integrointi
eheyttäminen
ilmiöopinnot
monialaiset oppimiskokemukset
opetussuunnitelma
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record