Insinööritieteiden opiskelijoiden opintoihin sitoutuminen : kognitiivis-attributionaaliset strategiat, lähestymistavat oppimiseen ja tunnollisuus opinnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093979
Title: Insinööritieteiden opiskelijoiden opintoihin sitoutuminen : kognitiivis-attributionaaliset strategiat, lähestymistavat oppimiseen ja tunnollisuus opinnoissa
Author: Huotari, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093979
http://hdl.handle.net/10138/158875
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: The objective of this study was to investigate second year engineering students' engagement in studying by exploring students' cognitive-attributional strategies, approaches to learning and conscientiousness. In this study the relationships between those factors were examined. The purpose was also to explore different cognitive-attributional profiles among students, based on the cognitive-attributional strategies they used in their studies. The differences in approaches to learning and conscientiousness between the profiles were examined. Methods: The participants of this study were 111 second year engineering students at Aalto-university School of Engineering. The data was collected during autumn 2014 as a paper version and using electronic questionnaire. The data was analysed by using the SPSS statistical program. Analyses methods were factor analysis, Pearson's correlation, cluster analysis, analysis of variance and Kruskall-Wallis test. Results and Conclusions: The results revealed that based on the correlations students used more deep approach to learning, optimistic strategy and optimistic social reaction style than surface approach to learning, avoidance strategy and pessimistic social reaction style. In addition, students evaluated themselves as conscientious in their studies. Three different cognitive-attributional profiles were formed. Students in the first profile were optimistic in their studies and in social situations and they did not use avoidance strategy. In this profile students used more deep approach to learning, organised studying and were more conscientious compared to the other two profiles. In addition, they used less surface approach to learning. Compared to the first profile, in the second profile students were more pessimistic in social situations and used avoidance strategy. They adopted less the deep approach, organised studying and were less conscientious in their studies. The third profile was similar to the second in that students used avoidance strategy. However, students in the third profile were optimistic in social situations. It can be assumed, that students who are conscientious, use optimistic strategy, deep approach to learning and are organised in their studies, are highly engaged with their studies. Supporting students' engagement in learning the learning environment should be encouraging and offer opportunities to improve learning skills. It is also important that students get to know each other well at the beginning of their studies.Tavoitteet: Tutkimuksessa tarkasteltiin Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun 2. vuoden opiskelijoiden opintoihin sitoutumista tutkimalla opiskelijoiden kognitiivis-attributionaalisia strategioita, lähestymistapoja oppimiseen sekä tunnollisuutta opinnoissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä ja tutkittiin, minkälaisiin kognitiivis-attributionaalisiin profiileihin opiskelijat voitaisiin jakaa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kognitiivis-attributionaalisten profiilien välisiä eroja oppimisen lähestymistapojen ja tunnollisuuden suhteen. Oppimisen lähestymistapojen yhteyttä kognitiivis-attributionaalisiin strategioihin on tarkasteltu jonkin verran aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta niiden yhteydestä tunnollisuuteen on tehty vähän tutkimusta. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 111 insinööritieteiden 2. vuoden opiskelijaa. Aineisto kerättiin paperiversiona sekä e-lomakkeella ja analysoitiin SPSS- tilasto-ohjelmalla. Aineiston analysoinnissa käytettiin faktorianalyysia, Pearsonin korrelaatiokerrointa, klusterianalyysia, varianssianalyysia ja Kruskall-Wallisin testiä. Tulokset ja johtopäätökset: Tulokset osoittivat, että keskiarvojen perusteella opiskelijat käyttivät enemmän syväsuuntautunutta lähestymistapaa, optimistista strategiaa suoritustilanteissa ja optimistista sosiaalista reagointityyliä kuin pintasuuntautunutta lähestymistapaa, välttelevää strategiaa suoritustilanteissa ja pessimististä sosiaalista reagointityyliä. Lisäksi opiskelijat arvioivat itsensä tunnollisiksi opinnoissaan. Tulokset osoittivat, että opiskelijat voitiin jakaa kolmeen erilaiseen kognitiivis-attributionaaliseen profiiliin. Ensimmäiselle profiileista oli tyypillistä korkea optimismi suoritus ja sosiaalisissa tilanteissa sekä vähäinen tehtävien välttely. Tässä profiilissa esiintyi eniten syväsuuntautunutta lähestymistapaa, suunnitelmallista opiskelua sekä tunnollisuutta ja vähiten pintasuuntautunutta lähestymistapaa. Toiselle profiilille oli tyypillistä sosiaalinen pessimismi ja runsaampi tehtävien välttely verrattuna ensimmäiseen profiiliin. Tässä profiilissa esiintyi vähiten syväsuuntautunutta lähestymistapaa, suunnitelmallista opiskelua ja tunnollisuutta. Myös kolmannessa profiilissa esiintyi tehtävien välttelyä, mutta tähän profiiliin kuuluneille oli tyypillistä korkea sosiaalinen optimismi. Optimististen, syväsuuntautuneiden, suunnitelmallisten ja tunnollisten opiskelijoiden voidaan olettaa olevan parhaiten sitoutuneita opintoihinsa. Sitoutumisen tukemiseksi oppimisympäristön tulisi olla kannustava sekä tarjota mahdollisuuksia opiskelutaitojen kehittämiseen. Myös opiskelijoiden ryhmäytymiseen olisi tärkeää panostaa.
Subject: kognitiivis-attributionaaliset strategiat
lähestymistavat oppimiseen
tunnollisuus
opintoihin sitoutuminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elisa_Huotari_Pro Gradu .pdf 1.473Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record