"Loistavilla dioilla höystettyjä dynaamisia kokonaisuuksia" : Erinomainen yliopisto-opetus opiskelijoiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093988
Title: "Loistavilla dioilla höystettyjä dynaamisia kokonaisuuksia" : Erinomainen yliopisto-opetus opiskelijoiden näkökulmasta
Author: Kaila, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093988
http://hdl.handle.net/10138/158878
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Aims of the study The goal of university teaching is to foster student learning. The current constructivist learning theory highlights students' active role in learning and so the students' point of view of their learning situation becomes important. The aim of this study was to gain knowledge about how university students understand excellent university teaching. The study was guided by the following question: What kind of perceptions do the students have about excellent teaching in university? The research question was elaborated from four perspectives: How do the students describe the teacher, expertise in subject knowledges' and pedagogical content knowledge, pedagogic relation and didactic relation? As a baseline for the study was the concept of scholarship of teaching, pragmatist constructivist learning theory and didactic triangle, which construe the core elements of teaching. Method The data of the study consisted of written suggestions by students of Aalto University of which teacher from their university should be rewarded, considering Aalto University's students' unions (AYY) contest "Teacher of the Year". The data of the study were collected during 1980-2011 by AYY. The data of the study was analyzed with a qualitative theory guided content analysis in which the theoretic aspect used was the didactic triangle's elements and relations. Results and conclusions In students' experience the didactic relation was emphasized. Therefore, in teaching, the students value and recognize most teacher's practical teaching action. In students' descriptions of excellent university teaching, teacher's characteristics, skills and action were more highlighted than the learning of students, although it also emerged in the data. From the aspect of the study's results, which represent the students' point of view, it becomes important to emphasize the following aspects in developing university teaching: teaching should be seen as a dynamic continuous process; in teaching and learning the close personal and learning interaction between teacher and students should be emphasized; individuality: the previous experiences of students should be considered and teacher's sufficient subject's control should be guaranteed.Tavoitteet Yliopisto-opetuksella pyritään edistämään opiskelijoiden oppimista. Ajankohtainen konstruktivistinen oppimisnäkemys korostaa opiskelijan aktiivista roolia oppimisessa ja näin myös opiskelijan käsitykset oppimistilanteesta tulevat tärkeäksi. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten yliopisto-opiskelijat käsittävät erinomaisen yliopisto-opetuksen. Tutkimuksessa etsittiin vastausta seuraavaan kysymykseen: Millaisia käsityksiä opiskelijoilla on erinomaisesta opetuksesta yliopistossa? Tutkimuskysymystä tarkasteltiin neljän eri näkökulman kautta: Miten opiskelijat kuvaavat opettajaa, aineenhallintaa ja ainedidaktista tietoa, pedagogista suhdetta ja didaktista suhdetta? Lähtökohtana tutkimukselle oli opetuksen oppineisuuden käsite ja pragmatistiskonstruktivistinen oppimisnäkemys sekä opetuksen ydintekijöitä jäsentävä didaktinen kolmio. Menetelmät Tutkimuksen aineisto koostui Aalto-yliopiston opiskelijoiden kirjallisista ehdotuksista oman yliopistonsa palkittavaksi yliopisto-opettajaksi, koskien Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) Vuoden opettaja -kilpailua. Tutkimuksen aineisto oli valmis ja kerätty vuosina 1980-2011 AYY:n toimesta. Tutkimusaineisto analysoitiin kvalitatiivisena teoriasidonnaisena analyysina, jossa käytettiin teoreettisena näkökulmana didaktisen kolmion elementtejä ja suhteita. Tulokset ja johtopäätökset Opiskelijoiden kokemuksissa painottui didaktinen suhde. Näin opiskelijat arvostavat ja tunnistavat opetuksessa eniten opettajan käytännön opetustoimintaa. Opiskelijoiden kuvauksissa erinomaisesta yliopisto-opetuksesta korostui enemmän opettajan persoona, taidot ja toiminta kuin opiskelijoiden oppiminen, vaikka sekin tuli aineistossa esiin. Yliopisto-opetuksen kehittämisessä tulisi tässä tutkimuksessa esiin tulleiden opiskelijoiden näkemysten mukaan painottaa neljää osa-aluetta: opetus tulisi nähdä dynaamisena, jatkuvana prosessina; opetuksessa ja oppimisessa tulisi painottaa läheistä henkilö- ja oppimisvuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä; opetuksessa tulisi huomioida yksilöllisyys: opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset ja opettajan riittävä aineenhallinta tulisi taata.
Subject: university teaching
didactic triangle
scholarship of teaching
constructivism
yliopisto-opetus
didaktinen kolmio
opetuksen oppineisuus
konstruktivismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record