Tuloksia ja laatua tutkimukseen : Johtaminen ja tohtorikoulutuksen käytännöt tutkijayhteisöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093989
Title: Tuloksia ja laatua tutkimukseen : Johtaminen ja tohtorikoulutuksen käytännöt tutkijayhteisöissä
Author: Kavén, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093989
http://hdl.handle.net/10138/158880
Thesis level: master's thesis
Abstract: Research leadership and practices of doctoral training play an important role in developing universities' research efficiency. However, only few resources are traditionally allocated within universities to promote research leadership. In addition a significant number of doctoral students never finish their thesis. Despite their importance, scientific literature concerning research leadership and practices of doctoral training as well as their connection to research outcomes and quality remains limited. The aim of this study was to investigate how leadership was organised and what kind of practices of doctoral training could be found in researcher communities operating within University of Helsinki. Furthermore, this study explored how organisation of leadership and practices of doctoral training were related to the researcher communities' research outcomes and quality. This study was based on an international evaluation of research and doctoral training in University of Helsinki in 2010–2012. Altogether 136 voluntarily attending researcher communities took part in the survey. The data were collected through a survey which consisted open ended questions related to the communities' leadership and practices of doctoral training. The leadership and practices of doctoral training appearing in the communities were analysed using qualitative content analysis. The relation leadership and practices of doctoral training had to the communities' research outcomes and quality were measured using statistical chi-squared test. The results showed that leadership in the researcher communities' was either distributed or centralised in structure and it was either formally or informally organised. In addition, the communities utilised either community based or individual based practices in their doctoral training. The distributed and formally led researcher communities received better research outcomes than the centralised and informally led communities. Furthermore, the communities that favoured community based practices in their doctoral training received better research outcomes than the ones utilising individual based practices. The results indicate that distributed leadership and community based practices of doctoral training should be taken more in to account in developing research and doctoral training.Tutkimusjohtaminen ja tohtorikoulutuksen käytännöt ovat tärkeässä asemassa yliopistojen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä. Kuitenkin tutkimusjohtamiselle on yliopistoissa perinteisesti suunnattu vain vähän resursseja. Lisäksi suuri osa jatko-opiskelijoista ei koskaan valmistu tohtoriksi. Huolimatta niiden tärkeydestä, niin tutkimusjohtamisesta kuin tohtorikoulutuksen käytännöistä tiedetään vähän ja niiden yhteydestä tutkimuksen tuloksiin tarvitaan lisää tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten johtaminen organisoitiin Helsingin yliopiston tutkijayhteisöissä ja minkälaisia tohtorikoulutuksen käytäntöjä näissä yhteisöissä esiintyi. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin johtamisen organisoinnin ja tohtorikoulutuksen käytäntöjen yhteyttä tutkijayhteisön tuloksiin ja laatuun. Tutkimus perustui Helsingin yliopistossa vuosina 2010–2012 teetettyyn tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainväliseen arviointihankkeeseen. Tutkimusjoukko koostui yhteensä 136:sta arviointiin vapaaehtoisesti osallistuneesta tutkijayhteisöstä. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi avoimia kysymyksiä koskien tutkijayhteisöjen johtamista ja tohtorikoulutuksen käytäntöjä. Tutkijayhteisöjen johtamista ja tohtorikoulutuksen käytäntöjä analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Johtamisen ja tohtorikoulutuksen yhteyttä tutkijayhteisöjen tuloksiin ja laatuun kuvattiin tilastollisen Khiin neliötestin avulla. Tulokset osoittivat, että tutkijayhteisöjen johtaminen rakentui joko hajautetusti tai keskitetysti ja se organisoitiin formaalisti tai informaalisti. Lisäksi saatiin selville, että tutkijayhteisöt hyödynsivät tohtorikoulutuksessaan joko yksilölähtöisiä tai yhteisölähtöisiä käytäntöjä. Hajautetusti ja formaalisti johdetut tutkijayhteisöt menestyivät tuloksiltaan keskitetysti ja informaalisti johdettuja tutkijayhteisöjä paremmin. Tohtorikoulutuksessaan yhteisölähtöisiä käytäntöjä hyödyntävät tutkijayhteisöt menestyivät tuloksiltaan sen sijaan yksilölähtöisiä yhteisöjä paremmin. Tuloksista voidaan päätellä, että hajautettuun johtamiseen ja tohtorikoulutuksen yhteisölähtöisiin käytäntöihin tulisi kiinnittää tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä enemmän huomiota.
Subject: tutkimusjohtaminen
akateeminen johtaminen
tohtorikoulutuksen käytännöt
tiedeyhteisö
käytäntöyhteisö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record