Nuorten aikuisten uupumus ja innokkuus opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093970
Title: Nuorten aikuisten uupumus ja innokkuus opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
Alternative title: Burnout and engagement of young adults in study, work and leisure
Author: Kovanen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093970
http://hdl.handle.net/10138/158883
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Introduction Young adulthood is an important stage of life. Health development and problems during young adulthood have impact on life later on (Koskinen, Kestilä, Martelin & Aromaa, 2005). Well- and ill-being during studying and working have been studied from the perspective of burnout and engagement. Burnout is defined as a studying- or work-related prolonged stress-disorder (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Salmela-Aro, 2009), while engagement is a positive, long-term affective-cognitive state (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). According to the demands-resources -model, in studying and work, burnout leads to ill-being while engagement leads to well-being (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Salmela-Aro & Upadyaya, 2014a; Schaufeli & Bakker, 2004). Apparently it has not been previously studied, whether it is possible to experience burnout and engagement in leisure-time like it is in studying and working. The main goal of this study was to identify burnout- and engagement groups using the person-centered approach (Bergman & Anderson, 2010) in studying or working young adults, who could differ in terms of background-, health- and welfare-factors. The secondary goal was to explore the structure of burnout and engagement in leisure-time of the same participants and also find out what kind of factors were involved. Methods This study is part of the Finnish Educational Transitions Studies (FinEdu) -longitudinal study, using the latest questionnaire material collected in 2013–2014. Only students and employees were included in the analyzed data (N=924, women=562, primary students=317, employees=607), their age varying from 24 to 29 years of age. Burnout and engagement groups in studying and work were identified through latent profile analysis. The structure of burnout and engagement in leisure-time was studied with explorative factor analysis. The acquired groups along with burnout and engagement in leisure-time were compared to different background-, health- and welfare-factors. Results The latent-profile-analysis identified three burnout- and engagement groups in studying and work. The engaged (56%) experienced engagement and minor burnout in their studies or work. They also had the best state of health and well-being. The burned-out (14%) experienced burnout in their studies or work and had low engagement. Their group also had the worst state of health and well-being. The disengaged (30%) reminded the burned-out, but did not have as low experience of engagement or as high burnout as the burned-out. The disengaged placed in between the engaged and the burned-out in terms of health and well-being. In leisure-time, both burnout- and engagement dimensions were distinguishable through explorative factor analysis. Burnout in leisure-time was connected to a worse state of health and lesser well-being, while engagement linked to better health and higher well-being. In addition, burnout and engagement in leisure-time was connected to the burnout- and engagement groups in studying and work. Discussion Young adults experience burnout and engagement in their studies, work and leisure time. According to this study, half of the students experience more engagement than burnout in their studies or work. Alarmingly, the other half experiences more burnout than engagement in their studies or work which is also linked to burnout and engagement experienced in leisure-time. Burnout and engagement are linked to many ill- and well-being factors, thus having a great impact on both the individual and the society. Therefore, it is important that the study of these phenomena is pursued.Johdanto Nuori aikuisikä on tärkeä elämänvaihe. Sen varaan rakentunut terveys ja ongelmat vaikuttavat myöhempään elämään (Koskinen, Kestilä, Martelin & Aromaa, 2005). Opiskelussa ja työssä ihmisten hyvin- ja pahoinvointia on tutkittu uupumuksen ja innokkuuden näkökulmasta. Uupumus on opiskeluun tai työhön liittyvä pitkittynyt stressioireyhtymä (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Salmela-Aro, 2009), kun taas opiskelu- ja työinnokkuus on positiivinen, pitkäkestoinen affektiivis-kognitiivinen tila (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Vaatimus-voimavarat -mallin mukaisesti opiskelussa ja työssä uupumus johtaa pahoinvointiin ja innokkuus hyvinvointiin (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Salmela-Aro & Upadyaya, 2014a; Schaufeli & Bakker, 2004). Aikaisemmin ei tiettävästi ole tutkittu, sopiiko uupumuksen ja innokkuuden viitekehys myös vapaa-ajan kontekstiin. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tunnistaa henkilösuuntautuneen lähestymistavan (Bergman & Andersson, 2010) avulla opiskelevien tai työssä käyvien nuorten aikuisten opiskeluun ja työhön liittyviä uupumus- ja innokkuusryhmiä, joiden vastaajat saattavat poiketa toisistaan myös erilaisten tausta-, terveys- ja hyvinvointitekijöiden suhteen. Tutkimuksen toinen päätavoite oli selvittää samojen vastaajien uupumuksen ja innokkuuden rakenne vapaa-ajan kontekstissa, sekä minkälaisiin tekijöihin nämä olivat yhteydessä. Menetelmät Tämä tutkimus oli osa Finnish Educational Transitions Studies (FinEdu) -pitkittäistutkimusta, jossa käytettiin viimeisintä vuosina 2013–2014 kerättyä kyselyaineistoa. Analysoitavaan aineistoon jätettiin ainoastaan opiskelijat ja työntekijät (N = 924, naisia = 562, ensisijaisesti opiskelijoita = 317 ja työntekijöitä = 607), ja heidän ikänsä vaihteli 24–29-ikävuoden välillä. Opiskelun ja työn uupumus- ja innokkuusryhmät tunnistettiin latentin profiilianalyysin avulla. Vapaa-ajan uupumuksen ja innokkuuden rakennetta tarkasteltiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. Saatuja ryhmiä sekä vapaa-ajan uupumusta ja innokkuutta vertailtiin erilaisiin tausta-, terveys- ja hyvinvointitekijöihin . Tulokset Latenttiprofiili analyysi tunnisti kolme uupumus- ja innokkuusryhmää opiskelussa ja työssä. Innostuneet (56 %) kokivat innokkuutta ja vähäistä uupumusta opiskeluaan tai työtään kohtaan. Heillä oli myös paras terveydentila ja hyvinvointi. Uupuneet (14 %) kokivat itsensä opinnoissaan tai työssään uupuneeksi ja heillä innokkuus oli matalaa. Heidän ryhmänsä voi myös huonoiten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Innottomat (30 %) muistuttivat uupuneita, mutta heillä innokkuuden kokemus ei ollut niin matala tai uupumus niin korkea kuin uupuneilla. Innottomat sijoittuvat terveydessä ja hyvinvoinnissa innokkaiden ja uupuneiden väliin. Vapaa-ajalle oli eroteltavissa eksploratiivisen faktorianalyysin avulla uupumus- ja innokkuusulottuvuus. Vapaa-ajan uupumus oli yhteydessä huonompaan terveyteen ja vähäisempään hyvinvointiin, kun taas innokkuus oli yhteydessä parempaan terveyteen ja korkeampaan hyvinvointiin. Lisäksi vapaa-ajan uupumus ja innokkuus olivat yhteydessä opiskelun ja työn uupumus- ja innokkuusryhmiin. Pohdinta Nuoret aikuiset kokivat uupumusta ja innokkuutta niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikanakin. Tämän tutkimuksen mukaan puolet opiskelijoista kokee opinnoissaan tai työssään enemmän innokkuutta kuin uupumusta. Huolestuttavaa kuitenkin on, että toinen puolikas kokee opinnoissaan tai työssään enemmän uupumusta kuin innokkuutta, ja tämä on vielä yhteydessä vapaa-aikana koettuun uupumukseen ja innokkuuteen. Uupumus ja innokkuus linkittyvät moniin pahoin- ja hyvinvointitekijöihin, joten niillä on suuri merkitys niin yksilölle kuin hänen kauttaan koko yhteiskunnalle. Siksi on tärkeää, että tutkimusta näiden ilmiöiden parissa jatketaan.
Subject: burnout
engagement
young adults
students
employees
leisure
uupumus
innokkuus
nuoret aikuiset
opiskelijat
työntekijät
vapaa-aika


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Kovanen.pdf 1.140Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record