VAKAMO-hakijoiden motiivit : Miksi varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan haetaan?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093957
Title: VAKAMO-hakijoiden motiivit : Miksi varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan haetaan?
Author: Sihvonen, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093957
http://hdl.handle.net/10138/158884
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Master's degree in Early Childhood Education consists of 120 credits and it trains Early Childhood Education specialists and developers. In the Spring of 2013 85 people applied for studies. 40 new students were chosen. To apply for studies candidates have to write a motivation-essay. In the essay there are five questions candidates have to answer. The purpose of these questions is to find out candidates earlier work experience, training, potential challenges in studies, knowledge about the degree and motives for studying. The theory section of my master's thesis consists of motivation theories, from which Self-Determination Theory is the most relevant. I'm also going to introduce motives for adult education, because most of the candidates have been working for many years after graduating. 55 motivation essays are the research material of my study. The purpose of my study is to find out why these candidates want to apply for Master's degree in Early Childhood Education. I also want to find out if there are some kind of similarities in candidate's motives. This study is a qualitative content analysis. By reading essays carefully, I'll find phrases that answer my research questions. Similar motives belong to same group of motives. I have also quantified research results in a chart. In my research I found out that there are five types of motives for applying for studies: making research, developing oneself, advancing in career, social influencing and postgraduate studies. Largest group was those who wanted to advance in their career. 50 candidates mentioned it. Most of the candidates had more than one motive to apply for studies. Second largest group was those who wanted to develop their professional skills, it was mentioned in 40 essays. My aim is to compare research result with motive theories. By comparing results with motivation theories, I was able to conclude that some of the motives were intrinsic and some were extrinsic. Advancing in career and postgraduate studies are extrinsic motives. Developing oneself and making research are intrinsic motives. Social influencing can be perceived as intrinsic or extrinsic motive.Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma on 120 opintopisteen laajuinen tutkinto, jossa koulutetaan varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijoita ja kehittäjiä. Keväällä 2013 opiskelemaan haki 85 henkilöä. Opiskelemaan valittiin 40 henkilöä. Opintoihin haetaan kirjoittamalla motivaatiokirje. Kirjeessä tulee vastata viiteen kysymykseen joilla kartoitetaan hakijan aiempaa työkokemusta, koulutusta, mahdollisia haasteita opiskelulle, tietoja koulutuksesta ja motiiveja opiskelulle. Teoriaosuus koostuu tutkimukseni kannalta tärkeistä motivaatioteorioista, joista Self-Determination Theory, eli itsemääräämisteoria on olennaisin. Esittelen myös aikuisopiskelun motiiveja, koska valtaosa maisteriohjelmaan hakeneista on työskennellyt valmistumisensa jälkeen useita vuosia. Tutkimukseni aineistona on 55 motivaatiokirjettä keväältä 2013. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää miksi motivaatiokirjeen kirjoittajat haluavat päästä opiskelemaan varhaiskasvatustieteen maisteriksi ja löytyykö hakijoiden motiiveista samankaltaisuuksia. Analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Etsin motivaatiokirjeistä tutkimuskysymykseeni vastaavat lauseet ja ajatuskokonaisuudet. Kokosin ajatuskokonaisuudet yhteen ja tarkastelin yhtäläisyyksiä, jonka jälkeen laadin samankaltaisista motiiveista ryhmän. Havainnollistin tutkimustuloksiani kvantifioimalla. Hakijoiden motiiveista voitiin muodostaa viisi eri luokkaa: tutkimuksen tekeminen, itsensä kehittäminen, uralla eteneminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja akateemiset jatko-opinnot. Suurimman joukon muodosti ne joilla oli motiivina uralla eteneminen, sen mainitsi motiivikseen hakijoista 50. Useimmilla hakijoilla oli enemmän kuin yksi motiivi hakea opiskelemaan. Toisen suuren joukon muodostivat ne, joilla motiivina oli itsensä kehittäminen. Tämä mainittiin 40 kirjeessä. Vertaan tutkimukseni tuloksia teoria-osassa mainittuihin motivaatioteorioihin. Niiden avulla pystyin päättelemään, että osa hakijoiden motiiveista oli sisäisiä ja osa ulkoisia motiiveja. Uralla eteneminen ja akateemiset jatko-opinnot olivat ulkoisia motiiveja. Itsensä kehittäminen ja tutkimuksen tekeminen olivat sisäisiä motiiveja. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen voidaan nähdä joko sisäisenä tai ulkoisena motiivina.
Subject: Master of Early Childhood Education
motivation essay
self-determination theory
motives
varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
motivaatiokirje
itsemääräämisteoria
motiivit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record