Äidin vihamielisen kasvatustyylin ja sosioemotionaalisen kehityksen yhteys psykopatiaan nuorisorikollisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093976
Title: Äidin vihamielisen kasvatustyylin ja sosioemotionaalisen kehityksen yhteys psykopatiaan nuorisorikollisilla
Author: Tiainen, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093976
http://hdl.handle.net/10138/158885
Thesis level: master's thesis
Abstract: Study goal: The goal of this study was to examine the association between psychopathic traits in juvenile delinquents and developmental factors. In previous studies the focus has been mainly on neurobiological etiological factors predicting psychopathic traits. Based on the limited amount of developmental research it was adequate to examine the impact of the affective tone in the parental-child relationship and especially mother's hostile parenting style to psychopathic traits. Additionally it was examined if socio-emotional development linking to early states of psychological development and affection, and emotional reactivity were linking to psychopathy. Methods: The original sample consisted of North American juvenile delinquents boys aged 14-19 years (k=1354) which was part of large a Pathways to Desistance survey. In this study the sample consisted of 1123 boys. Associations between psychopathic traits and other variables were first examined through correlational study and univariate analysis of variance. Secondly stepwise multiple regression analyses were conducted and finally discrimination analysis. For the discrimination analysis the sample was divided in two based on persons scored low and high in psychopathic traits (low<25, high=>25) for testing the strength of predictive variables emerged with regression analysis to discriminate persons accurately into classes low or high in psychopathy. Results and conclusions: Results showed that mother's hostile parenting style was significantly associated with psychopathic traits. Additionally socio-emotional development was significantly associated with psychopathic traits. Findings highlight that the more hostile is the mother-child relationship the higher will psychopathic traits be. Additionally low temperance with problems in impulse control and suppression of aggression predicted prevalence of high psychopathic traits. The hypothesis based on previous studies about associations between emotional reactivity and psychopathy didn't gain any significant relevance based on present study. Neither did emotional self-regulation connect to psychopathy with this sample in this study.Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää yhteyksiä nuorisorikollisten psykopatiapiirteistön ja kehityspsykologisten tekijöiden väliltä. Aikaisemmassa tutkimuksessa on suurimmaksi osaksi keskitytty etsimään neurobiologisia ja perinnöllisiä etiologisia tekijöitä psykopatiapiirteistön ennustamisessa. Vähäisempään kehityspsykologiseen tutkimukseen perustuen haluttiin tutkia äidin kasvatustyylin ja vanhempi-lapsi-suhteen affektiivisen sävyn vaikutusta psykopatiapiirteistöön. Lisäksi tutkittiin varhaisiin kasvuolosuhteisiin sidoksissa olevan sosio-emotionaalisen kehityksen sekä emotionaalisen reaktiivisuuden ja -säätelyn yhteyttä psykopatiapiirteistöön. Menetelmät: Alkuperäisenä aineistona toimi Yhdysvaltalainen 14 - 19 vuotiaista nuorisorikollisista koostuva aineisto (n=1354), joka oli osa laajaa Pathways to Decistance-tutkimusta. Tähän tutkimukseen aineistoksi valikoitui 1123 poikaa ja tutkimuksessa tutkittiin äidin vihamielisen kasvatustyylin, emotionaalisen reaktiivisuuden ja sosio-emotionaalisen kehityksen yhteyttä psykopatiaoireistoon yksisuuntaisten varianssianalyysien ja eteenpäin askeltavan monimuuttujaisen regressioanalyysin avulla. Lopuksi aineisto jaoteltiin kahteen luokkaan matalan ja korkean psykopatiapistemäärän perusteella (matala<25, korkea =>25) erotteluanalyysiä varten, jonka avulla analysoitiin multinomiaalisessa regressioanalyysissä esiin nousseiden ennustajien erottelukykyä korkean ja matalan psykopatian luokkiin. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa löytyi merkitseviä yhteyksiä äidin vihamielisen kasvatustyylin ja psykopatiapiirteistön välillä, sekä sosio-emotionaaliseen kehitykseen liittyvien tekijöiden ja psykopatiapiirteistön välillä. Tulosten valossa näyttää siltä, että mitä vihamielisempi suhtautuminen äidillä on lapseen, sitä suuremmalla todennäköisyydellä lapselle tai nuorelle kehittyy psykopatiaan viittavia piirteitä. Lisäksi alhainen itsehillintäkyky liittyen impulssikontrollin häiriöön ja aggressioiden torjuntaan näyttäisi ennustavan korkean psykopatiapiirteistön kehittymistä. Aiempaan tutkimukseen perustuva hypoteesi liittyen matalan emotionaalisen reaktiivisuuden ja -säätelykyvyn yhteydestä psykopatiapiirteistöön ei saanut vahvistusta tässä tutkimuksessa tämän aineiston puitteissa.
Subject: psychopathy
mother's hostile parenting style
socioemotional development
emotion regulation
juvenile delinquency
psykopatia
äidin vihamieliyys
sosioemotionaalinen kehitys
emootioiden säätely
nuorisorikollisuus
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record