Mitä teet jos kaveri ei leikikään kanssasi? : Lasten ajatuksia toiminnastaan torjuntatilanteessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093958
Title: Mitä teet jos kaveri ei leikikään kanssasi? : Lasten ajatuksia toiminnastaan torjuntatilanteessa
Author: Terho, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093958
http://hdl.handle.net/10138/158890
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this thesis is illustrate, analyse and construe how children think about their own actions when their strive for playing together with peer have been rejected. This thesis find out associations between action strategies both age and gender. The associations between action strategies and child-specific evaluation made by kindergarten teachers are also subject of the review. There are only few previous research of children's own thoughts about their actions in rejection situations altough injurious impacts of rejection and signification of positive peer relationships is known a lot. The aim of this study is add knowledge about thoughts of rejection in equal peer relationships by children under school age and stimulate conversation of how to prevent rejection and what good peer relationships significance to every children. The data used in this thesis is part of the large and international "Orientaatio projekti" research project material. The data has been collected in 2010 from different kinds of day care centres and 8 Councils of Central Uusimaa. The material has been collected by interviewing children and having the teachers evaluate the children's different skills on a five point scale. There was total 411 answers by children the age of 1-7. This thesis was a mixed methods research where qualitative research was complemented by quantitative data and quantitative analysis methods. Research results were obtained by data-driven content analysis, cross tabulation, Chi-Square- and Cramer's V tests. The SPSS software was used resource of analysis. According to this thesis most popular action strategy was adaptive (48,8%). Other action strategies in rejection situations were retiring (15,8%), resourting to adults (7,1%), interactive (9%), emotional (2,6%), dominant (4,5%) and uncertain (5,6%). The eight category was composed of the non-respondents (4,1%). The impact of gender was slight. Only resourting to adults were considerably more common in girls. The association of age was statistically significant between adaptive, retiring, uncertain and non-respondents. Several claims in child-specific evaluation and action strategies based on children's answers has statistically significant association. However there was no association between categories and claims that directly descriptive them. According to this children's own estimates doesn't correspond to kindergarten teachers' evaluation of children's abilities. Based on the results children should be supported in the development of social skills whereupon interactive action strategy become more common. In this way experiences of continual rejection stay more likely occasional.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, analysoida ja tulkita lasten omia ajatuksia toiminnastaan tullessaan torjutuksi yhteisleikkiin pyrkiessään. Tutkimuksessa selvitetään iän ja sukupuolen yhteys lasten vastauksissa ilmeneviin toimintastrategioihin. Lisäksi lasten toimintastrategioiden yhteyttä tarkastellaan suhteessa lastentarhanopettajien tekemään lapsikohtaiseen arviointiin lasten taidoista. Lasten omista ajatuksista toiminnastaan torjuntatilanteessa on hyvin vähän aikaisempaa tutkimusta, vaikka torjunnan haitallisista vaikutuksista ja positiivisten vertaissuhteiden merkityksestä tiedetäänkin paljon. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa alle kouluikäisten lasten ajatuksista vertaissuhteissa tapahtuvista torjuntatilanteista ja herättää keskustelua torjunnan estämisen keinoista sekä hyvien vertaissuhteiden merkityksestä jokaiselle lapselle. Tutkimusaineistona käytettiin laajan ja kansainvälisen Orientaatioprojekti -tutkimushankkeen valmista aineistoa. Aineistoa kerättiin vuonna 2010 Keski-Uudellamaalla kahdeksan kunnan alueella päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin lapsia haastattelemalla sekä lastentarhanopettajien tekemällä viisiportaisella lapsiarvioinnilla. 1-7 -vuotiaiden lasten vastauksia oli yhteensä 411. Tutkimus oli mixed methods -tutkimus, jossa kvalitatiivista tutkimusta täydennettiin kvantitatiivisella aineistolla sekä sen analysointimenetelmillä. Tutkimustulokset saatiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, ristiintaulukoinnin, Khiin neliö- sekä Cramèrin V -testien avulla. Analyysin apuna käytettiin SPSS-ohjelmaa. Tämän tutkimuksen mukaan yleisin lasten vastauksista ilmenevä toimintastrategia oli tilanteeseen mukautuva (48,8%). Muita toimintastrategioita olivat vetäytyvä (15,8%), aikuiseen turvautuva (7,1%), vuorovaikutteinen (9%), emotionaalinen (2,6%), dominoiva (4,5%) ja epätietoinen (5,6%). Kahdeksas luokka muodostui vastaamatta jättäneistä (4,1%). Sukupuolen vaikutus toimintastrategioihin oli vähäinen. Ainoastaan aikuiseen turvautuminen oli huomattavasti yleisempää tytöillä. Iän yhteys oli tilastollisesti merkittävä mukautuvan, vetäytyvän, epätietoisen ja vastaamatta jättäneiden kohdalla. Useiden lapsikohtaisen arvioinnin väittämien ja lasten vastausten perusteella muodostuneiden toimintastrategialuokkien välillä oli tilastollisesti merkittävä yhteys. Yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt luokkia suoraan kuvaavien väitteiden kohdalla. Lasten omat arviot eivät tämän perusteella kovinkaan hyvin vastanneet lastentarhanopettajien tekemää arviota lasten yleisistä taidoista. Tulosten perusteella lapsia tulisi tukea sosiaalisten taitojen kehittymisessä, jolloin vuorovaikutteinen toimintastrategia yleistyisi. Näin jatkuvan torjunnan kokemukset jäisivät todennäköisemmin satunnaisiksi.
Subject: varhaiskasvatus
vertaissuhteet
torjunta
sosiaalinen vuorovaikutus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record