"Mistä mä sen voisin tietää miten ne siellä oikeesti ajattelee" : Luokanopettajien käsityksiä matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta osana matematiikan opetusta ja arviointia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093962
Title: "Mistä mä sen voisin tietää miten ne siellä oikeesti ajattelee" : Luokanopettajien käsityksiä matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta osana matematiikan opetusta ja arviointia
Author: Vilska, Erika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093962
http://hdl.handle.net/10138/158895
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In this thesis mathematical thinking is considered as gradually developing and progressive processing of information. Expressing mathematical thinking has to be taught according to the national core curriculum of basic education. The object of this research was to find out class teachers conceptions of it. In this research significance of expressing mathematical thinking to class teacher as well as methods to teach and evaluate it both orally and in writing by languaging, drawing and using concrete instruments, are analysed. A qualitative case study research was conducted by interviewing four class teachers specialised in mathematics. One of those teachers uses Varga-Neményi –method. Semi-structured interview was used as interviewing method because it makes an open discussion on the themes of the research possible. The three main themes were meaning of expression of mathematical thinking, teaching expression of mathematical thinking and evaluation of expression of mathematical thinking. Transcripted material was analysed using methods of theory bound content analysis to classify class teachers' methods to teach and evaluate different forms to express mathematical thinking, and significance of those forms to teachers. According to research class teachers specialised in mathematics took expression of mathematical thinking into account during every mathematics lesson. Significance of oral expression was emphasized because it was observed also to be part of other media. Group and pair works as well as utilising functional methods were appreciated as most significant teaching methods. Portfolio work and creation of mathematics stories were other concrete teaching methods that turned up during the research. Evaluation of mathematical thinking was found very challenging. Evaluation was based on oral expression of the pupil during classes along with comparison of written exercises made during the school year. According to my conclusion, teaching of expression of mathematical thinking has to be diverse and a significant, natural and continuing part of a class teachers teaching methodology. Then a pupil would express his/her mathematical thinking more easily and it becomes a natural part of his/her studying.Tutkielmassa matemaattisen ajattelun määritellään olevan vaiheittain kehittyvää ja etenevää tiedon prosessointia. Sen ilmaisemista tulee perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan opettaa ja arvioida peruskoulussa, ja tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien käsityksiä aiheesta. Tutkimuksessa eritellään matemaattisen ajattelun ilmaisemisen merkitystä luokanopettajalle sekä keinoja opettaa ja arvioida sitä suullisesti ja kirjallisesti kielentäen, piirtäen sekä konkreettisia välineitä hyödyntäen. Laadullinen tapaustutkimus toteutettiin haastattelemalla neljää matematiikkaan erikoistunutta luokanopettajaa, joista yksi käytti opetuksessaan Varga-Neményi –menetelmää. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, joka mahdollistaa puolistrukturoituna menetelmänä avoimen keskustelun tutkimuksen teemoista. Kolmena pääteemana haastatteluissa toimivat matemaattisen ajattelun ilmaisemisen merkitys, matemaattisen ajattelun ilmaisemisen opettaminen ja matemaattisen ajattelun ilmaisemisen arviointi. Litteroitu aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysissa luokiteltiin luokanopettajien keinoja opettaa ja arvioida matemaattisen ajattelun ilmaisemisen eri muotoja, sekä matemaattisen ajattelun ilmaisemisen merkitystä luokanopettajille. Tutkimuksen mukaan matematiikkaan erikoistuneet luokanopettajat huomioivat matemaattisen ajattelun ilmaisemista jokaisella matematiikan oppitunnilla. Suullisen kielentämisen merkitys korostui, sillä sen nähtiin olevan osallisena myös muissa ilmaisemisen keinoissa. Merkittävimmiksi opetuskeinoiksi nousivat ryhmä- ja parityöskentelyn sekä toiminnallisuuden hyödyntäminen opetuksessa. Yksittäisinä konkreettisina opetuskeinoina tutkimuksesta ilmeni lisäksi portfoliotyöskentely ja matematiikkatarinoiden luominen. Matemaattisen ajattelun arviointi koettiin tutkimuksen mukaan erittäin haastavaksi. Arviointi pohjautui oppilaan suulliseen ilmaisuun oppitunneilla, sekä kirjallisten tuotosten vertailuun lukuvuoden aikana. Johtopäätökseni mukaan matemaattisen ajattelun ilmaisemisen opettamisen tulee olla monipuolista sekä merkittävä, luonteva ja jatkuva osa luokanopettajan opetusta. Tällöin oppilaan kynnys ilmaista matemaattista ajatteluaan madaltuu ja siitä tulee luonnollinen osa myös oppilaan opiskelua.
Subject: matemaattinen ajattelu
matemaattisen ajattelun ilmaiseminen
opettaminen
arviointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record