Onnistunut koulutussiirtymä tasa-arvon mahdollistajana : koulutuksen asiantuntijoiden käsityksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutussiirtymistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093986
Title: Onnistunut koulutussiirtymä tasa-arvon mahdollistajana : koulutuksen asiantuntijoiden käsityksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutussiirtymistä
Alternative title: A qualitative examination of school officials' experiences of the transitions to secondary school for children with immigrant background
Author: Holopainen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093986
http://hdl.handle.net/10138/158896
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The educational transitions of immigrant youth are seen as challenging and young immigrants complete the upper secondary education less frequently than their native counterparts in Finland. The aim of this study was to examine how the school officials, such as student counselors, principals and education administration officials, consider the specific features of the upper secondary transitions of immigrant youth and their own possibilities in supporting these transitions. The theoretical setting consists of the concepts of transitions system and transitions regimes. The data included 10 semi-structured interviews with school officials from the Helsinki metropolitan area. The interviews were analyzed using phenomenography. According to the school officials the specific features of the transitions of immigrant youth are educational choices and the assessment of competences in the comprehensive school; abilities and educational background in the upper secondary school; and the importance of language skills and social groups in both school levels. The specific features become challenging because they operate in a specific context: the Finnish education and transition system. Transition to the upper secondary school is above all institutional and in order to receive a place of study one must comply with the rules of the system. Instead of a short phase the transition is a longer process that should be supported in the long term. The school officials considered their own possibilities in supporting immigrant youth relatively good but the possibilities were restricted by resources and structural practices. The guidance of the youth could be done with more and deeper cooperation between various parties. The different preparatory educations are characteristic for immigrants but the present quantity and forms of the educations do not meet the requirements of the diverse groups of youth. The potential discontinuities and prolongations of the transitions on an individual level are in a conflicting relation to the macro level objectives of fluent transitions. The role of education in equalizing the positions of different groups in the society is increasingly important as the population becomes more diverse. The multiple needs of the immigrant youth have to be taken into consideration more consistently. The thesis is a part of the research project "Transitions and educational trajectories of immigrant youth" (Transit) of the Research Unit focusing on the Sociology and Politics of Education in the University of Helsinki.Maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymät ovat osoittautuneet haasteellisiksi, ja he saavat toisen asteen tutkinnon valtaväestöä harvemmin. Aiemmissa tutkimuksissa on kuvattu siirtymiin vaikuttavia asioita, kuten kielitaito, koulutusjärjestelmän tuntemus, koulutuksen tarjonta sekä saatu ohjaus. Vähän on tutkittu siirtymätyötä tekevien aikuisten näkemyksiä toisen asteen siirtymästä ja koulutusjärjestelmän rakenteellisten tekijöiden merkityksestä. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten siirtymää hallinnoivat opinto-ohjaajat, rehtorit ja hallinnon virkamiehet käsittävät maahanmuuttajanuorten siirtymävaiheen erityisyyden ja omat mahdollisuutensa tukea siirtymiä. Teoreettisena viitekehyksenä oli siirtymäjärjestelmän käsite ja siirtymäregiimit: siirtymät tehdään aina jossakin rakenteellisessa kontekstissa. Tutkielman aineistona oli kymmenen teemahaastattelua, jotka tehtiin peruskoulun, toisen asteen ja opetushallinnon asiantuntijoille pääkaupunkiseudulla. Aineistoa analysoitiin fenomenografisesti etsimällä käsityksiä ja rakentamalla niistä kategorioita. Maahanmuuttajanuorten siirtymien erityisyys kietoutuu asiantuntijoiden mukaan perusasteella etenkin nuorten osaamisen arviointiin ja yhteishakuvalintoihin, toisella asteella nuorten koulutushistoriaan ja valmiuksiin, ja molemmilla koulutusasteilla suomen kielen taitoon ja sosiaalisten verkostojen tärkeyteen. Maahanmuuttajuuteen liittyvät erityispiirteet muodostuvat haasteellisiksi siksi, että ne ilmenevät tietynlaisessa kontekstissa, suomalaisessa koulutus- ja siirtymäjärjestelmässä. Siirtymä on ennen kaikkea institutionaalinen, ja saadakseen toisen asteen opiskelupaikan on toimittava järjestelmän ehtojen mukaan. Lyhyen nivelvaiheen sijaan siirtymä on prosessi, jota tulisi tukea pitkällä aikavälillä. Asiantuntijat kokivat mahdollisuutensa siirtymien tukemiseen pääosin hyviksi, mutta mahdollisuuksia rajaavat muun muassa resurssit ja rakenteelliset käytännöt. Nuorten ohjausta voitaisiin tehdä koordinoidummin ja syvemmän toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Nivelvaiheen erilaiset valmistavat koulutukset ovat maahanmuuttajille tyypillisiä, mutta niiden nykyisen määrän ja muodon ei nähdä kohtaavan kaikkia tarpeita. Yksilötason siirtymien mahdollinen katkonaisuus ja pitkittyminen ovat jännitteisessä suhteessa makrotason tavoitteisiin sujuvista siirtymistä. Koulun ja opiskelun merkitys yhteiskunnallisten lähtökohtien tasoittamisessa vahvistuu väestön monimuotoistuessa. Tasapuolisten mahdollisuuksien edistämiseksi maahanmuuttajien tarpeiden monimuotoisuus tulee huomioida johdonmukaisemmin siirtymäkäytänteissä. Tutkielma on osa Helsingin yliopiston Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön tutkimushanketta "Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset trajektorit" (Transit).
Subject: toisen asteen koulutussiirtymä
siirtymäjärjestelmä
maahanmuuttajat
asiantuntijahaastattelu
fenomenografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Holopaine ... tunut_koulutussiirtymä.pdf 949.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record