Kissankello vai kissan kello : Suomen yhdyssanojen prosodisista ominaisuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093985
Title: Kissankello vai kissan kello : Suomen yhdyssanojen prosodisista ominaisuuksista
Author: Virkkunen, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093985
http://hdl.handle.net/10138/158898
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics
Fonetiikka
Fonetik
Abstract: Goals: The aim of this study was to examine the speech production of Finnish compound words. Finnish prosody and the effect of contrastive focus has been studied widely, but there is no research about the prosody of compound production. This study compared the differences in prosodic features of compound words and phrases and examined the effect of sentence stress to the production of compound words. Methods and materials: This quantitative research consisted of a speech production test and statistical analysis. In the speech production test, sentences with the compound words and phrases made of the same words (e.g. kissankello 'harebell' and kissan kello 'cat's bell') were repeated in three focus conditions. These were broad focus, narrow focus on the first word and narrow focus on the second word. 20 subjects (14 female, 6 male) read 1200 sentences in total, which were segmented and annotated. Fundamental frequency, intensity and syllable lengths were measured and compared between compound words and phrases. The relationships between the word types and acoustic features were studied using repeated measures analysis of variance. Results and conclusions: This research revealed new information about the production of compound words in different focus conditions. Results showed that in the broad focus condition compound words and phrases were produced differently from each other. Word type had a statistically significant effect (p < 0,001) on the acoustical measurements: speakers treated compound words as one word with one primary stress in the first syllable while phrases were treated as two words with individual primary stresses. Contrastive focus strongly affected to the acoustic parameters, and those changes masked the word type differences that were found in the broad focus condition. Context has a significant effect on how a listener interprets the message, but there are also acoustical ways to distinguish compound words from phrases in speech. These findings give a strong foundation to future research, however there are limitations. It is important to increase the amount of male speakers in this study and the research could be expanded to different dialects of Finnish and the speech of non-native speakers. The results can also be used in the development of speech synthesis, e.g. text-to-speech synthesis.Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomen kielen yhdyssanojen tuottamista. Suomen kielen prosodiaa ja kontrastiivisen lausepainon vaikutusta puheentuottoon on tutkittu runsaasti, mutta yhdyssanojen tuottamista ei ole tutkittu tämän kaltaisilla koeasetelmilla. Tässä työssä tutkittiin, oliko puheen prosodisissa ominaisuuksissa eroja yhdyssanojen ja vertailuaineistona olleiden sanaliittojen välillä. Lisäksi tarkasteltiin lausepainon aiheuttaman prosodisen fokuksen vaikutusta yhdyssanojen tuottamiseen. Menetelmät: Tutkimus oli kvantitatiivinen ja se koostui puheentuottokokeesta ja tilastollisesta tarkasteluosuudesta. Puheentuottokokeessa samasanaiset yhdyssanat ja sanaliitot (esim. kissankello ja kissan kello) toistuivat kolmessa eri prosodisessa fokuskonditiossa. Nämä olivat painottamaton lause, kontrastiivinen lausepainotus ensimmäisellä kohdesanalla ja kontrastiivinen lausepainotus toisella kohdesanalla. 20 koehenkilöä (14 naista ja 6 miestä) puhui yhteensä 1200 lausetta, jotka segmentoitiin ja annotoitiin. Sanoista mitattuja perustaajuuden, intensiteetin ja keston arvoja verrattiin sanatyyppien välillä. Sanatyypin ja fokuksen vaikutusta akustisiin mittaustuloksiin selvitettiin tilastollisesti toistettujen mittausten varianssianalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa siitä, millaisia strategioita puhujat käyttävät tuottaessaan yhdyssanoja eri painotusasemissa.Tulokset osoittivat, että yhdyssanat ja sanaliitot tuotettiin eri tavoilla laajassa fokuskonditiossa. Sanatyypillä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus (p < 0,001) sekä perustaajuuden ja intensiteetin että tavujen keston tuottoon. Tuloksista nähtiin, että puhujat käsittelivät yhdyssanaa yhtenä ja sanaliittoa kahtena erillisenä sanana. Kontrastiivinen lausepainotus loi akustisiin arvoihin voimakkaita muutoksia, jotka peittivät alleen sanatyyppien tuottamat erot. Kontekstilla on suuri vaikutus siihen, miten kuulija ymmärtää tuotetut sanat, mutta käytössä on myös akustisia havaintovihjeitä sanatyyppien erottelemiseksi toisistaan. Tutkimustulos luo vankan pohjan jatkotutkimukselle. Ensin tulee lisätä tämän tutkimuksen aineistoa miespuhujien osalta. Tutkimusta on sen jälkeen helppo laajentaa esimerkiksi suomen eri murteisiin tai S2-puheeseen. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan hyödyntää puhesynteesin tutkimuksessa, esimerkiksi tekstistä puheeksi -sovellusten tai puhekäyttöliittymien kehittämisessä.
Subject: yhdyssanat
sanaliitto
puheentuotto
prosodia
kontrastiivinen lausepaino


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Valmis_gradu_päivi_virkkunen.pdf 2.478Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record