Arjen haasteet parisuhteessa : parisuhdeleirille hakeutuneiden kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093993
Title: Arjen haasteet parisuhteessa : parisuhdeleirille hakeutuneiden kokemuksia
Author: Komulainen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093993
http://hdl.handle.net/10138/158899
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. The aim of this study was to find out what kind of things challenge and burden the relationship even to the verge of marital crisis. Previously this subject has been studied in Finland mainly with quantitative methods. The intention of this study was to collect more detailed information about what are those challenging situations in everyday life and how do they impact to the well-being of the relationship. Additionally it was looked into what kind of help couples are looking from marital camps. Methods. The qualitative research data was collected from marital camp participants in 2014. It comprises experiences of 82 individuals, of which 59 responded by writing on paper or electronically through the "E-lomake" service and 23 people responded verbally in a short interview. Semi-structured questionnaire was used as a basis of both written replies and interviews. The study frame was phenomenological-hermeneutic, as the interest was particularly the everyday experiences that respondents were describing. The data was reviewed with a thematic analysis of the narratives, because most important was what the respondents told, or what kind of episodes the narratives retained. Results and conclusions. Especially general haste and lack of time spent together burden relationships. These shows as, for example, tense mood, diverging from each other and declining of the emotional connection. Also communication between spouses diminishes or changes along with haste and then disagreements come more common, too. Good communication skills are considered very important, and for this issue respondents searched help also from marital camps. In everyday life stress is caused by coordination of work and family life, sharing of domestic work and childcare and parenting. Based on this study, thought to break-up does not arise from any specific separate challenge of everyday life.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät pariskuntien arjessa haastavat ja kuormittavat parisuhdetta jopa erokriisiin ajautumiseen saakka. Aihetta on tutkittu Suomessa aiemmin enemmän määrällisin menetelmin. Tarkoituksena oli tässä tutkimuksessa kerätä tarkempaa tietoa siitä, millaisia nämä arjen haastavat tilanteet ovat ja miten ne vaikuttavat parisuhteen hyvinvointiin. Lisäksi selvitettiin, millaista apua pariskunnat hakevat parisuhdeleireiltä. Menetelmät. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2014 parisuhdeleirille osallistuneilta henkilöiltä. Se koostui yhteensä 82 henkilön kokemuksista, joista 59 vastasi kirjoittamalla paperille tai sähköisesti e-lomakepalvelun kautta ja 23 henkilöä vastasi suullisesti lyhyessä haastattelussa. Sekä kirjallisten vastausten että haastattelujen pohjana käytettiin puolistrukturoitua kyselyä. Tutkimusasetelma oli fenomenologis-hermeneuttinen, sillä kiinnostuksen kohteena oli erityisesti ihmisten kertomat arkiset kokemukset. Aineiston tarkasteluun käytettiin temaattista narratiivien analyysiä, sillä tärkeää oli kertomusten sisältämät tapahtumat, eli mitä vastaajat kertoivat. Tulokset ja johtopäätökset. Arjessa parisuhdetta kuormittavat erityisesti yleinen kiire ja yhteisen ajan vähyys. Nämä ilmenevät esimerkiksi kireänä mielialana, erilleen ajautumisena ja tunneyhteyden kärsimisenä. Kiireen myötä myös vuorovaikutus puolisoiden kesken vähenee tai muuttuu ja riidat helposti yleistyvät. Hyvät vuorovaikutustaidot koetaan parisuhteen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeäksi, ja tähän haetaan myös apua parisuhdeleireiltä. Kuormitusta arjessa aiheuttavat myös esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittaminen, kotityönjako sekä lastenhoito ja -kasvatus. Eroajatukset eivät tämän tutkimuksen perusteella synny mistään tietystä yksittäisestä arjen haasteesta.
Subject: parisuhde
arki
arjen haasteet
vuorovaikutus
erokriisi
parisuhdeleiri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record