Farmers’ perceptions of potato production in Nicaragua : addressing complexity of potato production for identifying key issues for the sector’s development

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144026
Title: Farmers’ perceptions of potato production in Nicaragua : addressing complexity of potato production for identifying key issues for the sector’s development
Author: Ojanen, Meri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144026
http://hdl.handle.net/10138/158980
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee perunantuotantoa ja perunantuottajia Nicaraguassa. Aineisto tutkielmaan on kerätty maan keskeisiltä tuotantoalueilta (Matagalpa, Jinotega ja Esteli) kesän 2011 aikana teemahaastattelujen avulla. Metodologisena taustana teemahaastatteluissa käytettiin Rapid Rural Analysis- menetelmää sekä kestävän toimeentulon (Sustainable Rural Livelihood) pääomajaottelua (the capitals of livelihoods). Molemmat menetelmät korostavat poikkitieteellisyyden merkitystä. Pääomajaottelu huomioi 5 eri näkökulmaa: sosiaalinen pääoma, luonnon pääoma, inhimillinen pääoma, taloudellinen pääoma ja fyysinen pääoma. Tutkimusaineiston (yhteensä 63 teemahaastattelua) analysointiin ja tiivistämiseen käytettiin ristiintaulukointia. Ristiintaulukoinnissa havaittuja riippuvuussuhteiden voimakkuutta arvioitiin Cramerin V:n avulla. Tämän tutkimuksen päätulos on, että nicaragualaisen perunantuotannon pääasiallinen määre ei ole tilakoko tai viljelyala, kuten aikaisemmin on väitetty. Tilakoko tai viljelyala ei määritä satotasoa tai tuottajan näkemystä tuotannon taloudellisista kannusteista. Tämä tutkimus ei tue mitään niistä väitteistä ja yleistyksistä, joita tilakoon perusteella nicaragualaisista perunanviljelijöistä on aiemmin tehty. FAO:n papa-maiz- hanke, jota yhtä aikaa tämän tutkielman aineistokeruun aikaa toteutettiin perunantuottajien parissa, on rakennettu niiden yleistysten varaan, joita tämä tutkielma ei tue. Tämä tutkielma tuo tilakoon rinnalle tuotantoympäristön lähtökohdaksi sektorin kehityshankkeiden suunnittelussa. Tuotantoympäristön keskeisin tekijä on neuvonnan ja nicaragualaisen perunantutkimuksen läheisyys. Perunantuotantoon kohdistuvat kestävän toimentulon odotukset eivät toteudu, jos tuotannon taustoista ja tuottajista tehdään laajoja yleistyksiä kuulematta tuottajia. Tämä tutkimus esittää edunsaajien (viljelijöiden) osallisuutta sektorin kehityshankkeiden suunnittelussa, sillä tuottajiin ja perunantuotantoon liittyvät tiedolliset puutteet käytännöistä ovat todella suuret. Kehityshankkeissa tuottajien (edunsaajien) osallisuus suunnittelussa myös edistäisi hankkeiden hyväksyttävyyttä, tavoittavuutta ja resilienssiä.This thesis is a Rapid Rural Analysis (RRA) of the farmers’ perceptions of potato production in Nicaragua. The thesis data was collected during the summer of 2011 in the main potato production areas of Nicaragua (Matagalpa, Jinotega and Estelí) through structured interviews. The structured interviews gave consideration to the five different capitals of the Sustainable Rural Livelihood- approach (SRL). These five capitals (social capital, natural capital, human capital, financial capital and physical capital) were incorporated in the study in order to achieve the multidisciplinarity of the RRA- methodology. The thesis data, consisting of 63 individual interviews, was compacted and analysed utilizing cross tabulation. A further statistical analysis was then conducted with Cramer’s V allowing a more detailed view of the dependencies between variables (detected in the cross tabulation). The main finding of this study is that the situation of the potato producers cannot be determined by the size of the production, as has been previously suggested. The size of the farm does not determine yield levels nor perceived financial incentive for production. This study gives a more complex view of potato producers and production in Nicaragua. This study suggests an alternative approach to developmental program planning for the potato production sector in Nicaragua; the production environmental zones. Utilizing the production environmental zones as a basis for planning takes the project to a more practically suitable level that considers the existing variance in yields and access to extension. The main conclusion of this study is that sector development of potato production in Nicaragua is complex. Inclusion of the project beneficiaries in the planning processes may significantly improve development programme planning, outcomes and resilience in time. A development programme, like the one implemented by FAO (United Nations Food- and Agriculture Organization) in Nicaragua, with an overly simplified view of the sector, may lead to severe misjudgements and potentially even cause harm.
Subject: Rapid Rural Appraisal
Rural Development
Potato production
Nicaragua
perunantuotanto
kehitysyhteistyö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record