Ekologisen kierrätysmaatalouden toteuttaminen lihakarjatiloilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144008
Title: Ekologisen kierrätysmaatalouden toteuttaminen lihakarjatiloilla
Author: Nurmi, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144008
http://hdl.handle.net/10138/158988
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Maatalous- ja teollisuustuotannon intensiteetin kasvaminen on kaksinkertaistanut globaalin typen määrän edellisten vuosikymmenten aikana. Typen määrän lisääntymisen tunnetuin seuraus lienee vesistöjen rehevöityminen. Tämän tutkielman tavoitteena oli muun muassa tarkastella taselaskelmia ja niiden käyttökelpoisuutta emolehmätilojen typen käyttöä arvioitaessa, näiden maatilojen typpikuormitusta ja typen käytön tehokkuutta sekä sitä kuinka tarkasti maatilat hyödyntävät omia panoksiaan. Tutkimuksen aineistona oli kolme emolehmätuotantoon erikoistunutta luomumaatilaa, jotka ovat olleet mukana BERAS Implementation –hankkeessa. Tiloilta kerättiin aineistoa haastattelemalla viljelijöitä heinä-elokuussa 2013 koskien panoksia ja tuotoksia vuosien 2010–2012 ajalta. Ravinteista keskityttiin ainoastaan typpeen, josta tehtiin erilaisia taselaskelmia (porttitase, primääriravinnesuhde, peltotase ja karjantase) panos- ja tuotos-tietojen perusteella. Tutkittujen maatilojen porttitaseet olivat 27, 36 ja 70 kg/ha. Viimeistä lukuun ottamatta tilojen rehuomavaraisuus oli hyvin korkea, yli 90 %. Korkeimman ylijäämän saanut tila turvautui merkittävästi tilan ulkopuolisiin panoksiin, mikä heijastui heikkoon (64 %) rehuomavaraisuuteen. Pienimmät ylijäämät saaneet tilat saivat myös erittäin hyvät primääriravinnesuhteet (1,38 ja 1,40), mikä kertoo toimivasta ravinteiden kierrätyksestä. Näistä tuloksista huolimatta on muistettava, että ravinnetaseita tulee tarkastella kriittisesti. Suurimmat epävarmuudet liittyvät biologisesti sidotun typen määrään sekä eri viljelykasvien satomääriin. Nämä tekijät kuitenkin huomioitiin herkkyystarkastelussa. Ravinnetaseiden sijaan olisi hyödyllisempää kiinnittää enemmän huomiota muihin tekijöihin, esimerkiksi tilan rehuomavaraisuuteen tai eläinyksikkötiheyteen, kun arvioidaan maatilojen typpikuormitusta. Naudanlihantuotannon tehokkuus riippuu myös tuotannon toteuttamistavasta. Etenkin ruokinta ja lannankäsittely ovat avainasemassa. Rehun muuntosuhde on aina väistämättä suhteellisen tehoton, alle 10 %. Nautakarjataloudessa on kuitenkin muita etuja kuten maaperän viljavuudelle edullinen ja ravinteiden huuhtoutumista vähentävä monivuotisten nurmien osuus koko peltopinta-alasta.Agriculture and other human activity has considerably affected the nitrogen cycle, which initially doubled the amount of nitrogen on the planet. The most well-known consequence of this phenomenon is eutrophication. The objective of this thesis was to study nutrient balances and their usefulness in evaluating the nitrogen usage in beef cattle farms, the nitrogen load and nitrogen use efficiency in those farms as well as how well the farms utilize their inputs. This study based on three organic beef cattle farms which took part in BERAS Implementation –project in 2010-2013. All farms specialized in suckler cow production. The data was collected in July-August 2013 when the farmers were interviewed about their inputs and outputs during the years 2010-2012. On the basis of this information different type of nitrogen balances were calculated. The farm gate nitrogen balances were 27, 36 and 70 kg/ha. Except for the last one, the feed self-sufficiency of the farms was very high, more than 90 %. The farm with the largest nitrogen surplus utilized a considerable amount of input from outside the farm which reflected in low feed self-sufficiency (64 %). The other two with smaller surpluses received excellent primary nutrient ratios (1,38 and 1,40) which indicates active nutrient recycling. However, despite of these results, it is important to remember that nutrient balances should be viewed with a critical eye. The uncertainties primarily concern the amount of biologically fixated nitrogen and the amount of yields of cultivated plants. These variables were taken into consideration in sensitivity analysis. Instead of nutrient balances, it would more useful to draw attention to other indicators such as feed self-sufficiency or animal unit density when evaluating nitrogen load of farms. The efficiency of beef cattle production depends also on how the production is actually implemented. It is especially important to acknowledge the importance of feeding and manure handling. The feed conversion ratio is always low in beef production since it is less than 10 %. Nevertheless, there are other benefits in cattle breeding such as utilization of natural pastures and cultivation of perennial grasses which not only are excellent for soil fertility, but also decrease nutrient leaching.
Subject: typpi
ravinnetase
ravinteiden kierrätys
naudanlihantuotanto
luonnonmukainen tuotanto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elina_Nurmi_pg_2015.pdf 295.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record