Sisältömarkkinointistrategian toteuttaminen : Case Hanko Regatta Resorts Oy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144028
Title: Sisältömarkkinointistrategian toteuttaminen : Case Hanko Regatta Resorts Oy
Author: Runtti, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512144028
http://hdl.handle.net/10138/158991
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring
Marketing
Markkinointi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sisältömarkkinointistrategian toteutumista sosiaalisen median kanavissa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Hanko Regatta Resorts Oy:n kanssa. Yritys toteuttaa vapaa-ajan asuntoja ja hyvinvointipalveluita yksityis- ja yritysasiakkaille. Aineisto kerättiin verkosta, kirjallisuudesta ja narratiivisien haastattelujen avulla. Kohdeyrityksessä keskityttiin yrityksen valitsemiin sosiaalisen median kanaviin ja niissä tapahtuviin sisältömarkkinointitoimiin. Sosiaalinen media on ilmiönä uusi. Tämän vuoksi sisältömarkkinoinnin toteutumista sosiaalisessa mediassa on tutkittu hyvin vähän. Pyrkimyksenä oli muodostaa kattava kokonaiskuva sisältömarkkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta sekä niiden nykytilasta. Aikaisempien tutkimuksen pohjalta oli mahdollista muodostaa sisältömarkkinointistrategiaa kuvaavat vaiheet. Kohdeyrityksen sisältömarkkinointitoimia verrattiin löydettyyn malliin, joka kuvaa sisältömarkkinointitoimien vaiheet ja asiakassuhteiden rakentumisen. Tutkimuksen teoriaosa keskittyy sosiaalisessa mediassa tapahtuviin sisältömarkkinointistrategiamallin eri vaiheisiin ja mallin kuvantamiseen. Empiria toteutettiin narratiivisien haastattelujen avulla. Haastattelujen luonne oli hyvin vapaa ja kerronnallinen. Haastateltavana oli yrityksen suuromistaja ja häntä haastateltiin useita kertoja. Narratiivisien haastattelun avulla on mahdollista saada riittävästi aineisto luotettavan tutkimustuloksen saavuttamiseksi, vaikka haastateltavia henkilöitä on vain yksi. Teorian viitekehys muodostettiin haastatteluaineiston, aikaisempien tutkimuksien ja kirjallisuuden pohjalta sekä verkkoaineiston avulla. Tutkimusaineistoa rajattiin erittäin suuren määrän vuoksi aikaperusteisesti. Tutkimuksen tuloksen mukaan kohdeyrityksessä oli tunnistettavissa selkeät sisältömarkkinointistrategian vaiheet. Muodostettu sisältömarkkinointistrategia malli on käyttökelpoinen kuvaamaan erityisen hyvin sosiaalisessa mediassa tapahtuvia sisältömarkkinointitoimia. Vaiheiden määrä voi poiketa yrityksien ja toimialojen kesken. Kohdeyrityksen osalta vaiheet olivat identtiset teoreettisen mallin kanssa. Aineiston avulla havaittiin, että erilaisia vaiheita on määrällisesti 4-7. Yrityksen valitsemaa sisältömarkkinointistrategian onnistumista arvioitiin taloudellisten ja ajallisten mittarien perusteella. Yrityksen sisältömarkkinointitoimia voidaan tutkimuksessa käytettyjen mittarien perusteella luonnehtia onnistuneiksi, hyvin ajoitetuiksi ja erittäin tehokkaiksi.
Subject: sisältömarkkinointi
sisältömarkkinointistrategia
sosiaalinen media
myyntitunneli-malli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record