Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/159058

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_10_2015.pdf 1.191MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia
Tekijä:
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2015-12-18
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 10/2015
ISBN: 978-952-11-4470-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/159058
Tiivistelmä: Ympäristöministeriön asettaman PISARA-työryhmän (toimikausi 15.10.2014–30.10.2015) tehtävänä on ollut luoda kansallinen näkemys ja tavoitetila siitä, miten pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinta hoidetaan Suomessa. Tehtävä jakautui seuraaviin toimiin: • laatia toiminnan keskeiset ja yksilöidyt tavoitteet, • esittää konkreettisia keinoja, joilla pilaantuneiden alueiden tavoitetilaan päästään, • tehdä pohjaehdotus valtion jätehuoltotyöjärjestelmän uudistamiseksi ja • laatia valtakunnallinen tutkimus- ja kunnostusohjelma. Ryhmä kuuli valmistelun aikana eri tahoja ja muodosti kokonaiskuvan nykytilasta, Ryhmä muotoili strategian päämäärän, tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Tavoitteena on, että pilaantuneiden maa-alueiden riskit terveydelle ja ympäristölle on saatu hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä. Tämä päämäärä saavutetaan täyttämällä kuusi tavoitetta, jotka ovat: • Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja kunnostetaan järjestelmällisesti. • Alueidenkäyttö ja pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinta tukevat toisiaan kestävien kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi • Tietojärjestelmät tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa käyttäjälähtöisesti. • Kunnostusmenetlmät ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja, minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta. • Menettelytavat ovat vuorovaikutteisia ja toimijoiden työnjako, vastuut, ja velvoitteet ovat selkeitä. • Toiminta ja viestintä on avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista. Strategian tavoitteita täydentävät toimenpidesuositukset, joilla konkretisoidaan tarvittavat tehostamistoimet ja nimetään niiden vastuutahot. Strategia sisältää Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman, jonka tavoitteena on tunnistaa merkittävät pilaantuneet alueet ja edistää niiden tutkimista ja tarpeellisten riskinhallintatoimien toteuttamista. Ohjelmaan liittyy vuosina 2016–18 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluvan Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelman osana Kokeiluhankke, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävien riskinhallintamenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Lisäksi ryhmä valmisteli ehdotuksen pääperiaatteista, joiden mukaisesti valtion jätehuoltotyön uudistaminen voidaan aloittaa.
Asiasanat (ysa): strategia
maaperä
pilaantuminen
kunnostus
riskienhallinta


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot