Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia

Show simple item record

dc.contributor.author
dc.date.accessioned 2015-12-18T06:17:34Z
dc.date.available 2015-12-18T06:17:34Z
dc.date.issued 2015-12-18
dc.identifier.isbn 978-952-11-4470-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159058
dc.description.abstract Ympäristöministeriön asettaman PISARA-työryhmän (toimikausi 15.10.2014–30.10.2015) tehtävänä on ollut luoda kansallinen näkemys ja tavoitetila siitä, miten pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinta hoidetaan Suomessa. Tehtävä jakautui seuraaviin toimiin: • laatia toiminnan keskeiset ja yksilöidyt tavoitteet, • esittää konkreettisia keinoja, joilla pilaantuneiden alueiden tavoitetilaan päästään, • tehdä pohjaehdotus valtion jätehuoltotyöjärjestelmän uudistamiseksi ja • laatia valtakunnallinen tutkimus- ja kunnostusohjelma. Ryhmä kuuli valmistelun aikana eri tahoja ja muodosti kokonaiskuvan nykytilasta, Ryhmä muotoili strategian päämäärän, tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Tavoitteena on, että pilaantuneiden maa-alueiden riskit terveydelle ja ympäristölle on saatu hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä. Tämä päämäärä saavutetaan täyttämällä kuusi tavoitetta, jotka ovat: • Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja kunnostetaan järjestelmällisesti. • Alueidenkäyttö ja pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinta tukevat toisiaan kestävien kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi • Tietojärjestelmät tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa käyttäjälähtöisesti. • Kunnostusmenetlmät ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja, minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta. • Menettelytavat ovat vuorovaikutteisia ja toimijoiden työnjako, vastuut, ja velvoitteet ovat selkeitä. • Toiminta ja viestintä on avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista. Strategian tavoitteita täydentävät toimenpidesuositukset, joilla konkretisoidaan tarvittavat tehostamistoimet ja nimetään niiden vastuutahot. Strategia sisältää Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman, jonka tavoitteena on tunnistaa merkittävät pilaantuneet alueet ja edistää niiden tutkimista ja tarpeellisten riskinhallintatoimien toteuttamista. Ohjelmaan liittyy vuosina 2016–18 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluvan Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelman osana Kokeiluhankke, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävien riskinhallintamenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Lisäksi ryhmä valmisteli ehdotuksen pääperiaatteista, joiden mukaisesti valtion jätehuoltotyön uudistaminen voidaan aloittaa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 10/2015 fi
dc.title Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa strategia fi
dc.subject.ysa maaperä fi
dc.subject.ysa pilaantuminen fi
dc.subject.ysa kunnostus fi
dc.subject.ysa riskienhallinta fi
ym.theme Ympäristönsuojelu fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_10_2015.pdf 1.191Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record