Hans-Georg Gadamer's Philosophical Hermeneutics in the Philosophy of Education : Beyond Modernism and Postmodernism

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0320-8
Title: Hans-Georg Gadamer's Philosophical Hermeneutics in the Philosophy of Education : Beyond Modernism and Postmodernism
Alternative title: Hans-Georg Gadamerin filosofinen hermeneutiikka kasvatusfilosofiassa : modernismin ja postmodernismin tuolle puolen
Author: Leiviskä, Anniina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-01-15
Language: eng
Belongs to series: Studies in Educational Sciences - URN:ISSN:1798-8322
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0320-8
http://hdl.handle.net/10138/159207
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The confrontation between modern and postmodern philosophical approaches is one of the most prominent and protracted academic debates of recent decades. In the philosophy of education, this debate has been ongoing since the 1980s and it continues to reverberate in contemporary discussions. One of the major themes of the debate is the endeavour of the modern philosophy of education to establish a universally valid rational foundation for educational theory and practice. This attempt has become a central target of criticism of the postmodern philosophies of education, which emphasize the contextual and situated nature of rationality and knowledge. As for the postmodern educational approaches, they have often been accused of giving rise to problematic forms of relativism. Rather than yielding fruitful solutions, the debate has largely resulted in an undesirable polarization between the modern and postmodern standpoints. This thesis seeks to take part in the discussion concerning the modernism-postmodernism debate from the viewpoint of Hans-Georg Gadamer's (1900-2002) philosophical hermeneutics. The thesis consists of three interrelated studies that examine the relation of Gadamer,s hermeneutics to some of the prominent representatives of modernism (Jürgen Habermas) and postmodernism (John Caputo and Richard Rorty) from different perspectives. The common aim of these studies is to demonstrate that Gadamer's philosophy is able to avoid some of the central philosophical problems and limitations associated with the aforementioned approaches and therefore it might also contribute to the movement beyond the unproductive modernism-postmodernism dichotomy in the philosophy of education. The studies particularly focus on the Gadamerian concepts of dialogical rationality and the truth of the subject matter (die Sache selbst), which represent an attempt to redefine the modernist notions of rationality and truth from a historically situated and postfoundationalist perspective. It is suggested in the thesis that through these concepts, Gadamer's hermeneutics can provide education with orienting ideals and principles for the philosophical critique of educational practices without jeopardizing the hermeneutical awareness of the historicity and contextuality of knowledge. Accordingly, on the basis of these concepts, Gadamer's philosophy circumvents both the foundationalist tendencies of the modern philosophies of education and the problems associated with such postmodern educational approaches that refrain from providing a justification for educational practices. Consequently, the study argues that Gadamer's hermeneutics offers a more defensible warrant for educational theory and practice than that provided by the modern and postmodern philosophies of education discussed in the thesis. Keywords: Gadamer, philosophical hermeneutics, the philosophy of education, modernism, postmodernismModernien ja postmodernien filosofisten näkökulmien välinen kiista on yksi viime vuosikymmenten näkyvimmistä ja pitkäkestoisimmista akateemisista erimielisyyksistä. Kasvatusfilosofiassa kyseinen kiista nousi esiin erityisesti 1980-luvulla ja se heijastuu edelleen nykyisiin keskusteluihin. Yksi kiistan pääteemoista on moderniin kasvatusfilosofiaan liittyvä pyrkimys löytää kasvatuksen teorialle ja käytännölle universaalisti pätevä rationaalinen perusta. Tämä pyrkimys nousi postmodernien kasvatusfilosofioiden keskeiseksi kritiikin kohteeksi, sillä postmodernissa ajattelussa korostetaan tiedon ja rationaalisuuden kontekstuaalista luonnetta. Postmoderneja kasvatusfilosofioita puolestaan on usein syytetty siitä, että ne johtavat ongelmallisiin relativismin muotoihin. Rakentavien ratkaisujen sijaan modernismin ja postmodernismin välinen kiista on enimmäkseen johtanut hedelmättömään vastakkainasetteluun näiden kasvatusfilosofisten lähestymistapojen välillä. Tämä väitöskirja osallistuu modernismin ja postmodernismin välistä kiistaa koskevaan kasvatusfilosofiseen keskusteluun Hans-Georg Gadamerin (1900 2002) filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta. Väitöskirja koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä osajulkaisusta, jotka tarkastelevat eri näkökulmista Gadamerin hermeneutiikan suhdetta modernismin (Jürgen Habermas) ja postmodernismin (John Caputo ja Richard Rorty) keskeisiin nykyedustajiin. Osajulkaisujen yhteisenä tavoitteena on osoittaa, että Gadamerin hermeneutiikka välttää joitakin edellä mainittuihin filosofioihin liitettyjä keskeisiä ongelmia ja rajoitteita, ja näin ollen se voi tarjota mahdollisuuksia myös modernien ja postmodernien kasvatusfilosofioiden välisen vastakkainasettelun ylittämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti Gadamerin dialogisen rationaalisuuden ja asian itsensä (die Sache selbst) käsitteitä, jotka voidaan nähdä pyrkimyksenä määritellä uudelleen modernismille ominaiset rationaalisuuden ja totuuden käsitteet postfundamentalismin ja historiallisuuden näkökulmista. Väitöskirjassa osoitetaan, että näiden käsitteiden avulla Gadamerin hermeneutiikka voi tarjota suuntaavia ideaaleja kasvatukselle ja oppimiselle sekä perustan kasvatuksen käytänteitä koskevalle kritiikille, luopumatta kuitenkaan tiedon historiallisuutta ja kontekstisidonnaisuutta koskevista oletuksistaan. Näin ollen Gadamerin hermeneutiikka onnistuu välttämään sekä moderneille kasvatusfilosofioille ominaisen epistemologisen fundamentalismin että postmoderneille kasvatusfilosofioille tyypilliset, kasvatuskäytänteiden oikeuttamiseen liittyvät ongelmat. Väitöskirjan johtopäätös on, että Gadamerin hermeneutiikka tarjoaa tutkimuksessa tarkasteltuja moderneja ja postmoderneja kasvatusfilosofioita perustellumman lähtökohdan kasvatuksen teorialle ja käytännölle. Asiasanat: Gadamer, filosofinen hermeneutiikka, kasvatusfilosofia, modernismi, postmodernismi
Subject: kasvatustiede, kasvatusfilosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HANS_GEO.pdf 713.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record