Jesus and Other Men : Ideal Masculinities in the Synoptic Gospels

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1807-3
Title: Jesus and Other Men : Ideal Masculinities in the Synoptic Gospels
Author: Asikainen, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Eksegetiikan osasto
Date: 2016-01-16
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1807-3
http://hdl.handle.net/10138/159249
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: ABSTRACT This study examines ideal masculinities in the Synoptic Gospels, focusing especially on the masculinity of Jesus. In addition, since masculinity is defined in relation to other masculinities and femininities, other male and female characters in the Synoptic Gospels are studied as well. The focus of this study is not the historical Jesus, but instead it attempts to determine how the Synoptic Gospels portray Jesus and the other characters as masculine and what kind of masculinity the Synoptic Gospels present as the ideal. As a theoretical framework for the study of masculinities, I employ a revised version of R. W. Connell s concepts of hegemonic and non-hegemonic masculinities. I suggest that the most fruitful approach is to see the masculinities of early Christianity as marginalized. Marginalized masculinities may have several strategies in relation to hegemonic masculinities, ranging from acceptance or complicity to resistance and voluntary marginality. In this study, my intention is to see whether these different strategies can be found in the Synoptic Gospels. This approach confirms that the Synoptic Gospels indeed had several potential strategies vis-à-vis hegemonic masculinities. In the ancient Greco-Roman world, there appears to have been at least two ideals of masculinity competing for the hegemonic position. One advocated self-assertive behavior, whereas the other emphasized the importance of self-control. Both of these ideals are found in a wide variety of sources, although the self-controlled ideal is more widespread in philosophical writings, especially Stoic texts. In contrast to the opponents of Jesus, who are presented as unmasculine, the Synoptic Gospels argue that Jesus and the disciples offer superior methods of fulfilling the ideals of masculinity. The ideal masculinity of the Synoptic Gospels presented in Jesus teaching is close to the self-controlled ideal of masculinity. Nevertheless, there are also occasions where Jesus teaching goes further than the self-controlled ideal of masculinity into what seems like voluntary acceptance of the marginal position of the early Christians. The disciples are instructed to adopt the social position of marginal groups, such as children, slaves, and eunuchs. This idea of voluntary marginalization is advocated especially in the Gospels of Matthew and Mark, with Matthew occasionally advocating an even more voluntarily marginal ideal than Mark. Luke, on the other hand, seems to be closer to the hegemonic ideals. In this study, I show that the Gospel of Luke is closest and most complicit with the ancient Greco-Roman ideal of self-controlled masculinity. This can be seen throughout Luke s Gospel, but it is most evident in the way that Luke changes the passion narrative and Mark s depictions of Jesus emotions. The Gospel of Mark, on the other hand, portrays both Jesus and the disciples as examples of voluntarily marginalized masculinity. Matthew enhances the depiction of Jesus by moving it closer to the ancient Greco-Roman ideal of self-controlled masculinity, but at the same time he maintains that the disciples should voluntarily accept the marginalized position of the early Christians.TIIVISTELMÄ Väitöskirja tarkastelee ihanteellisia maskuliinisuuksia synoptisissa evankeliumeissa. Tutkimuksen keskiössä on se, miten Jeesus esitetään miehenä, mutta väitöskirjassa tarkastellaan myös evankeliumien muiden mies- ja naishahmojen kuvausta. Tutkimus ei tarkastele historiallista Jeesusta, vaan keskittyy siihen, miten synoptiset evankeliumit kuvaavat Jeesuksen ja muut mieshahmot maskuliinisina ja millaisen maskuliinisuuden synoptiset evankeliumit esittävät ihanteelliseksi. Tutkimuksessa hyödynnetään australialaisen sosiologin R. W. Connellin kehittämiä hegemonisten ja ei-hegemonisten maskuliinisuuksien käsitteitä. Väitöskirjassa varhaisen kristinuskon maskuliinisuuksia lähestytään marginaalisen maskuliinisuuden näkökulmasta. Marginalisoiduilla maskuliinisuuksilla on useita eri tapoja suhtautua hegemonisiin maskuliinisuuksiin hyväksymisestä vastustamiseen ja vapaaehtoiseen marginaalisuuteen. Tässä tutkimuksessa katson voidaanko näitä strategioita havaita siinä, miten synoptiset evankeliumit suhtautuvat antiikin kreikkalais-roomalaisen maailman hegemonisiin maskuliinisuuksiin. Antiikin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa näyttää olleen vähintään kaksi erilaista ihanteellista maskuliinisuutta, jotka kamppailivat hegemonisesta asemasta. Toinen näistä kannatti itsekorostavaa käytöstä, kun taas toinen korosti itsehillinnän merkitystä. Molemmat näistä ihanteista löytyvät useista lähteistä, tosin itsehillintää korostava ihanne oli yleisempi filosofisissa, etenkin stoalaisissa teksteissä. Synoptisten evankeliumien ihanteellinen maskuliinisuus, joka esiintyy Jeesuksen opetuksissa, on lähellä itsehillintää korostavaa maskuliinisuusihannetta. Synoptisista evankeliumeista löytyy kuitenkin myös kohtia, joissa maskuliinisuusihanne on lähempänä marginaalisuuden vapaaehtoista hyväksymistä. Opetuslapsia muun muassa kehotetaan omaksumaan marginaalisten ryhmien, kuten lasten, orjien ja eunukkien, sosiaalinen asema. Tämä vapaaehtoisen marginaalisuuden ihanne esiintyy erityisesti Markuksen ja Matteuksen evankeliumeissa. Toisinaan Matteus kannattaa vielä marginaalisempaa ihannetta kuin Markus. Luukas sen sijaan näyttää olevan lähempänä hegemonisia ihanteita. Tutkimuksen perusteella Luukkaan evankeliumi on lähinnä antiikin kreikkalais-roomalaista itsehillintää korostavaa maskuliinisuusihannetta. Selvimmin tämä on nähtävissä muutoksissa, joita Luukas tekee passiokertomukseen ja Jeesuksen tunteiden kuvaukseen. Markuksen evankeliumi esittää sekä Jeesuksen että opetuslasten maskuliinisuuden vapaaehtoisesti marginaalisena. Matteus puolestaan korottaa Jeesuksen asemaa ja lähentää sitä antiikin kreikkalais-roomalaiseen itsehillintää korostavaan maskuliinisuuden ihanteeseen. Samanaikaisesti Matteus kuitenkin haluaa opetuslasten hyväksyvän vapaaehtoisesti kristinuskon marginaalisen aseman. Näin ollen tutkimus osoittaa, että synoptisista evankeliumeista ei löydy yhtä raamatullista maskuliinisuuden ihannetta.
Subject: uuden testamentin eksegetiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record