The Baltic Crusades and the Culture of Memory : Studies on historical representation, rituals, and recollection of the past

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1874-5
Title: The Baltic Crusades and the Culture of Memory : Studies on historical representation, rituals, and recollection of the past
Author: Kaljundi, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-01-23
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1874-5
http://hdl.handle.net/10138/159334
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This article-based dissertation tackles the role of cultural representations and practices in the medieval expansion of Latin Christendom, analysing the historiography concerning the conversion and conquest of the Baltic Sea area. Four of the articles examine Latin missionary historiography from the eleventh to the thirteenth century, concentrating on the chronicles related to the archdiocese of Hamburg-Bremen (with a particular focus on the Chronicle of Henry of Livonia). These founding narratives of the frontier settlements and institutions allow insight into the function of literary representations in legitimising the new rule, but they also highlight the importance of performative practices in the Christianisation of the borderlands. The dissertation also has a more generally theoretical dimension, addressing the oft-debated problem that we can analyse medieval rituals only indirectly, through textual or visual mediations. It argues that because it is impossible to know whether the described rituals actually took place, we should instead focus on the ways in which their historiographical representations enable to analyse the meaning and significance of the rituals. In addition to that the thesis demonstrates that there are fruitful perspectives for analysing the appropriation of rituals in the medieval history writing offered by the studies of cultural memory. These studies have emphasised that the formation of effective memorial figures is based on their remediation in various cultural media. In the frontier chronicles, authority is first and foremost based on the connections with the Christian past. Yet these texts also reveal an understanding that these contacts with the sacred past should be manifested through various media: through textual quotations, but also through rituals and other performances. The dissertation also considers the cultural memory of the Christianisation period in a longer historical perspective, two of the articles discussing its afterlives during later periods: the early modern, the Enlightenment and the modern eras. The rivalry for hegemony in the Eastern Baltic has kept the legacy of the conquest and conversion a topical as well as a political issue. The active appropriations have secured a constant remediation of the medieval narratives in different cultural media, while also resulting in their considerable transformations.Tämä artikkeliväitöskirja käsittelee kulttuuristen representaatioiden ja käytäntöjen roolia latinalaisen kristikunnan keskiaikaisessa laajentumisessa analysoimalla Itämeren alueen käännyttämistä ja valloittamista käsittelevää historiankirjoitusta. Väitöskirjan neljä artikkelia käsittelevät latinankielistä historiankirjoitusta 1000-luvulta 1200-luvulle, keskittyen Hamburg-Bremenin arkkihiippakunnan liittyviin lähetyskronikoihin (erityisesti Henrikin Liivinmaan kronikkaan). Nämä siirtokuntien ja instituutioiden perustamiskertomukset osoittavat kirjallisten representaatioiden käyttökelpoisuuden uuden vallan legitimoinnissa, mutta ne myös korostavat performatiivisten käytäntöjen tärkeyttä rajamaiden kristillistymisessä. Väitöskirja tarjoaa myös teoreettisen näkökulman paljon keskustelua herättäneeseen huomioon siitä, että voimme tutkia keskiaikaisia rituaaleja vain epäsuorasti, niitä koskevien tekstuaalisten tai visuaalisten representaatioiden välityksellä. Väitöskirja esittää, että merkityksellistä ei ole se, tapahtuivatko kuvatut rituaalit todella, vaan se, että ne sisällytettiin aikakauden historiankirjoitukseen. Keskeiseksi kysymykseksi muodostuu tällöin, millä tavoin rituaalien historiografiset representaatiot mahdollistavat näiden kulttuurisen ja sosiaalisen merkityksen analysoimisen. Tutkimuksessa väitetään lisäksi, että kulttuurisen muistin tutkimus tarjoaa lupaavia analyyttisiä työkaluja, joilla avata rituaalikertomuksien merkitystä keskiaikaisessa historiankirjoituksessa. Nämä tutkimukset korostavat että toimivien muisti-figuurien muodostuminen perustuu niiden toistamiseen erilaisissa kulttuurisissa medioissa. Rajamaakronikoissa auktoriteetti perustuu ensisijaisesti kontakteihin kristillisen menneisyyden kanssa. Lisäksi nämä tekstit tuovat ilmi ymmärryksen että kontakteja pyhän menneisyyden kanssa pitää manifestoida eri medioiden kautta: tekstuaalisten lainausten, mutta myös rituaalien ja muiden esityksien kautta. Väitöskirja tarkastelee kristillistymisen ajan kulttuurista muistia myös laajemmasta näkökulmasta. Kaksi artikkelia käsittelee sen jälkielämää (afterlife) myöhäisimmillä aikakausilla: varhaisella uudella ajalla, valistuksen aikana ja modernilla aikakaudella. Kilpailu hegemoniasta Itämeren itäisillä alueilla on pitänyt valloituksen ja käännyttämisen perinnön jatkuvasti ajankohtaisena ja poliittisena aiheena. Tämä aktiivinen käyttö on varmistanut keskiaikaisten kertomuksien jatkuvan toistamisen eri kulttuurisissa medioissa, mutta on myös tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia.
Subject: history
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
balticcr.pdf 25.88Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record