Mittayksiköistä, maa-alojen mitoista ja arkkitehtonisista mittasuhteista antiikin Roomassa : Metrologis-terminologinen tutkielma latinankielisten lähteiden ja arkeologis-arkkitehtonisen kuva-aineiston pohjalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1836-3
Title: Mittayksiköistä, maa-alojen mitoista ja arkkitehtonisista mittasuhteista antiikin Roomassa : Metrologis-terminologinen tutkielma latinankielisten lähteiden ja arkeologis-arkkitehtonisen kuva-aineiston pohjalta
Author: Fränti-Pitkäranta, Marttiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Date: 2016-02-17
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1836-3
http://hdl.handle.net/10138/159565
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Abstract This doctoral dissertation in metrological terminology is entitled Mittayksiköistä, maa-alojen mitoista ja arkkitehtonisista mittasuhteista antiikin Roomassa (On units of measurement, measures of land area and architectural dimensions in ancient Rome) and is included in the field of ancient languages and cultures within the Doctoral Programme for History and Cultural Heritage. This dissertation is based on Latin-language primary sources, i.e., texts that concern the ancient unit of the foot, measurements and names of land area, architectural symmetry relationships and metrological and terminological material related to the design of the Italic atrium-style house. The dissertation also discussis several Greek-language terms for units of measurement as well as words for land area and boundary markers in different languages. A significant part focuses on Vitruvius s concept of scaenographia, which was used by ancient architects and visual artists and was a precedent of what is today called perspective drawing. Because I will also explore these themes as an architect, my method and approach can be described as a combination of the linguistic, the mathematical and the visual.The dissertation includes 47 Latin-language citations drawn from critical editions of the following 12 authors: Varro, Vitruvius, Pliny, Columella, Frontinus, Balbus, Pseudo-Balbus, Festus, Boethius, Isidore, Pseudo-Boethius and Gerbert. I have translated into Finnish these previously untranslated citations, explained their content and meaning and, in some cases, described terminological continuums as part of the cultural heritage. Persons relevant to the topic in the classical and later periods include the following: Adelbold, Agatharchus, Alberti, Anaxagoras, Apuleius, Archimedes, Archytas, Augustine, Augustus, Barbaro, Vincent of Beauvois, Bede, Poggio Bracciolini, Bramante, Brunelleschi, Caesar, Calcidius, Cato, Cerceau, Cesariano, Cetius Faventinus, Chrysippus, Cicero, Circe, Claudius, Clodius Pulcher, Dante, Democritus, Diophantus, Dürer, Eratosthenes, Euclid, Fannius Synistor, Fibonacci, Piero della Francesca, Fulvius Nobilius, Gaius, Galen, Gellius, Geminus, Fra Giocondo, Hadrian, Heron, Hyginus, Justinian, Leonardo da Vinci, Lorenzetti, Marcus Lucretius, Lucretius Fronto, Martial, Masaccio, Nero, Nicomachus, Novius, Octavia, Odysseus, Luca Pacioli, Plato, Polybius, Polykleitos, Priscus, Proclus, Pseudo-Hyginus, Pseudo-Nipsus, Pythagoras, Quintilian, Romulus, Seneca, Septimius Severus, Siculus Flaccus, Solinus, Solon, Strabo, Sulpicius Rufus, Suetonius, Symmachus, Theodora, Trajan and the author of the fragments of Varro.The research literature includes not only primary sources, but also publications in the fields of archaelogy and architecture, the visual arts, metrology and terminology in several languages (English, Finnish, French, German, Italian, Latin, Spanish and Swedish). Morover, the dissertation comprises 40 research images used to illustrade my writing. Of them, 27 include scenographic and geometric vistas I have reconstructed from Roman and Campanian architectural wall paintings. Three of the images feature my drawings related to Vitruvius s instructions for the dimensions of an Italic atrium house. In ten of the images, I explore the dimensions of the atrium and its adjoinining rooms based on Vitruvius s instructions. The images are based on my plan drawing of Marcus Lucretius s atrium house in Pompeii.Tiivistelmä Metrologis-terminologinen väitöskirjatutkimukseni Mittayksiköistä, maa-alojen mitoista ja arkkitehtonisista mittasuhteista antiikin Roomassa kuuluu Antiikin kielten ja kulttuurien piiriin historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa. Tutkielma perustuu latinankielisiin primaarilähteisiin eli teksteihin, jotka sisältävät antiikin ajan jalkamittoja, maa-alayksikköjen kokoja ja nimityksiä, arkkitehtonisia symmetriasuhteita samoin kuin itaalisten atrium-domusten suunnittelua koskevaa metrologis-terminologista aineistoa. Mukana on yksittäisiä kreikankielisiä mittayksikkkötermejä sekä erikielisiä maa-aloihin ja rajamerkintöihin liittyviä nimityksiä. Merkittävä osuus tutkimuksessa on Vitruviukselta tuntemamme, antiikin arkkitehtien ja kuvataiteilijoiden käytössä olleen, aikamme perspektiivikuvausta edeltäneen scaenographia-menetelmän selvittämisellä. Tutkin näitä teemoja myös arkkitehdin näkökulmasta, joten menetelmääni ja lähestymistapaani voi luonnehtia kielellis-matemaattis-visuaaliseksi. Teokseen sisältyy 47 latinankielistä, kriittisiin editioihin perustuvaa tekstilainausta, joiden 12 auktoria ovat: Varro, Vitruvius, Plinius, Columella, Frontinus, Balbus, Pseudo-Balbus, Festus, Boëthius, Isidorus, Pseudo-Boethius ja Gerbertus. Koska heidän tekstejään ei ole suomennettu, olen kääntänyt tekstiotteet. Selostan niiden sisältöä ja merkityksiä sekä mainitsen joissakin tapauksissa termien jatkumoista kulttuuriperintöinä. Aihepiiriin liittyviä antiikin ja myöhemmän ajan henkilöitä ovat: Adelboldus, Alberti, Agatharkhos, Anaksagoras, Apuleius, Arkhimedes, Arkhytas, Augustinus, Augustus, Barbaro, Vincent von Beavois, Beda, Poccio Braccioli, Bramante, Brunelleschi, Caesar, Calcidius, Cato, Cerceau, Cetius Faventinus, Cesariano, Cicero, Claudius, Clodius Pulcher, Dante, Demokritos, Diophantus, Dürer, Eratosthenes, Eukleides, Fannius Synistor, Fibonacci, Piero della Francesca, Fulvius Nobilius, Gaius, Galenos, Gellius, Geminos, Fra Giocondo, Hadrianus, Heron, Hyginus, Justinianus, Khrysippos, Kirke, Leonardo da Vinci, Lorenzetti, Marcus Lucretius, Lucretius Fronto, Martialis. Masaccio, Nero, Nikomachos, Novius, Octavia, Odysseus, Luca Pacioli, Platon, Polybios, Polykleitos, Priscus, Proclos, Pseudo-Hyginus, Pseudo-Nipsus, Pythagoras, Quintilianus, Romulus, Seneca, Septimius Severus, Siculus Flaccus, Solinus, Solon, Strabon, Sulpicius Rufus, Suetonius, Symmachus, Theodora, Trajanus ja ns. Varro-fragmenttien kirjoittaja. Tutkimuskirjallisuus sisältää primaarilähteiden ohella arkeologis-arkkitehtonisia, kuvataiteellisia, metrologisia ja terminologisia julkaisuja eri kielillä (englanti, italia, espanja, latina, ranska, ruotsi, saksa ja suomi). Teokseeni kuuluu 40 tutkimuskuvaa, joilla havainnollistan selvityksiäni. Näistä 27 kuvaa sisältää roomalais-campanialaisista arkkitehtuuriseinämaalauksista konstruoimiani skenografis-geometrisia näkymiä. Kolme kuvaa sisältää Vitruviuksella esiintyvän itaalisen atriumtalon mitoitusohjeisiin liittyviä piirroksiani. Kymmenessä kuvassa tutkin atriumin ja sen lähitilojen mittasuhteita Vitruviuksen ohjeiden pohjalta. Kuvat perustuvat Pompejin Marcus Lucretiuksen atrium-talosta laatimaani pohjapiirrokseen.
Subject: antiikin kielet ja kulttuurit
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record