The Gentleman's Plantation : Development of the Plantation Brochure in Virginia, 1925-2014

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512073917
Julkaisun nimi: The Gentleman's Plantation : Development of the Plantation Brochure in Virginia, 1925-2014
Tekijä: McVeigh, Tytti
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2015
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512073917
http://hdl.handle.net/10138/159591
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Area and Cultural Studies
Alue- ja kulttuurintutkimus
Region- och kulturstudier
Tiivistelmä: Tämä pro gradu tutkii orjuuden näkyvyyden kehittymistä neljän virginialaisen plantaasin esitteissä 90 vuoden ajalta. Kohteina olevat plantaasit ovat Monticello, Mount Vernon, Belle Grove sekä Long Branch. Kohteet ovat erikokoisia, mutta niillä on samantyyppiset taustat orjuuden näyttämöinä ennen sen lakkauttamista vuonna 1865. Tavoitteena on selvittää, miten ja miksi orjuuden narratiivi on muuttunut vuosien aikana sekä havainnoida onko laajemmilla yhteiskunnallisilla muutoksilla ollut vaikutusta tähän kehitykseen. Koska matkaesitteet voivat vaikuttaa kävijän tulkintaan matkakohteesta, on tärkeää ymmärtää, minkätyyppiset diskurssit ja kuvitukset niissä ohjaavat kävijän katsetta. Yhtä tärkeää on pyrkiä ymmärtämään syitä näiden kieli- ja kuvavalintojen takana. Tässä tutkielmassa käytetään kriittistä diskurssianalyysiä sen selvittämiseen, mitä esitteissä sanotaan, mitä jätetään sanomatta, ja miksi nämä päätökset tehtiin. Tämän tutkielman ensisijaisina lähteinä toimivat plantaaseilta kerätyt painetut esitteet sekä plantaasien verkkosivut. Aineistoa analysoidaan pääasiassa tekstitanalyysin kautta, joskin myös kuva-analyysiä käytetään jonkin verran, jotta esitteiden sisällöstä voidaan antaa kattavampi käsitys. Lisäksi työssä käytetään toissijaisina lähteinä teoksia, jotka tukevat tutkielman historiallista ja käsitteellistä viitekehystä. Tutkielmaa varten tehdyn selvityksen tärkein tulos on se, että orjuuden näkyvyys plantaasiesitteissä on kehittynyt olemattomasta tai minimaalisesta integroinnin yrityksiin. 1970-luvulle asti orjuutta instituutiona sekä orjien kokemuksia, jos niitä mainitaan, trivialisoidaan, marginalisoidaan ja/tai eristetään omiksi kokonaisuuksiksi. Orjuuden läsnäolon lisääntyminen on hidasta mutta tasaista aikana, jolloin Yhdysvalloissa alettiin hyväksyä, jopa vaatia, rotujenvälistä tasa-arvoa. Millään yksittäisellä tapahtumalla tai ilmiöllä ei ole ollut suoraa vaikutusta esitteiden sisältöön, mutta selkeä kehitys orjuuden sisällyttämiseksi on nähtävissä. Tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että esitteiden pääteemat eivät ole suuresti muuttuneet 1920-luvun jälkeen. Omistajaperheet, arvokkaat vieraat, arkkitehtuuri, puutarhat sekä varakkaiden omistajien saavutukset ovat pysyneet huomion keskipisteenä, vaikkakin joitain uusia teemoja on havaittavissa uudemmissa esitteissä. On myös selvää, että nämä teemat ovat säilyneet toisten, kuten orjuuden, kustannuksella, mikä nostaa esille mielenkiintoisen keskustelun muistamisesta ja unohtamisesta. Nämä johtopäätökset herättävät myös tärkeitä kysymyksiä plantaasimuseoiden rooleista kasvattajina, viihdyttäjinä ja tutkimuslaitoksina.This thesis investigates the development of the visibility of slavery in the brochures of four Virginia plantations over a time period of 90 years. The four plantations are Monticello, Mount Vernon, Belle Grove, and Long Branch, all of different sizes but with similar pasts as sites of enslavement prior to the abolishment of slavery in 1865. The goal is to discover how and why the narrative of slavery has changed over the years, and if any larger societal changes may have contributed to this development. As tour brochures have the ability to affect a visitor’s interpretation of a site, it is important to understand what type of discourses and images are directing the visitor’s gaze in the brochures. It is equally vital to attempt to understand the reasoning behind those choices of language and imagery. In this thesis, Critical Discourse Analysis (CDA) is used to discover what is being said, what is left unsaid, and why those decisions were made. The primary sources for this thesis are the print brochures collected at each plantation and the plantation websites. The material is primarily analyzed using textual analysis although some image analysis is also included to give a more comprehensive understanding of the content of the brochures. In addition, secondary sources are used to support the historical and conceptual framework of the thesis. The main result of this thesis is that the visibility of slavery in plantation brochures has developed from non-existent or minimal to attempted integration. Until the late 1970s the institution of slavery and the experiences of the enslaved, if mentioned, are trivialized, marginalized, and/or segregated. Slow but steady progress in increasing the presence of slavery in the brochures can be witnessed throughout the years as the general opinion in the United States became more accepting, even demanding, of racial equality. No individual event or phenomenon has had a direct impact on the content of the brochures but a clear development into including slavery can be seen. Based on the results, it is the conclusion of this thesis that the main themes of the brochures have not changed very much since the 1920s. Owner families, prestigious guests, architecture, gardens, and the achievements of the wealthy owners have remained the main focus of attention although some new themes can be found in the more recent brochures. It is also evident that these themes persist at the expense of others, such as slavery, bringing about an interesting discussion of remembering and forgetting. In addition, these conclusions raise an important question about the roles of plantation museums as educators, entertainers, and research facilities.
Avainsanat: North America
United States
U.S.A.
Virginia
plantation
brochure
marketing
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
plantaasi
esite
markkinointi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
TyttiMcVeigh_ProGradu_2015.pdf 2.145MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot