Standpoint in Emptiness : Problem of Nihilism and Critique of Modernity in the Philosophy of Nishitani Keiji

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164036
Title: Standpoint in Emptiness : Problem of Nihilism and Critique of Modernity in the Philosophy of Nishitani Keiji
Author: Söderman, Niklas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512164036
http://hdl.handle.net/10138/159604
Thesis level: master's thesis
Discipline: Östasienforskning
East Asian Studies
Itä‑Aasian tutkimus
Abstract: Tutkielmani aiheena on nihilismin kysymys ja modernin kritiikki japanilaisen Kioton koulukunnan keskeisiin ajattelijoihin kuuluneen filosofin Nishitani Keijin (1900-1990) ajattelussa. Etsiessäni vastausta kysymykseen mitä nihilismin ongelma merkitsee Nishitanin filosofiselle ajattelulle selvitän nihilismin käsitteen filosofisen kehitystä suhteessa Nishitanin ajatteluun ja tutkin, kuinka hän päätyi vastaukseensa nihilismin ylittämisestä, mitkä sen juuret ovat ja mitä vastaus sisältää. Tarkastelen myös sitä, kuinka Nishitani lähestyy nihilismin ongelmaa modernin kritiikin kautta ja punnitsen tuohon kritiikkiin liittyviä ristiriitoja esim. näkemyksissä, joita Nishitani on esittänyt Japanin roolista toisessa maailmansodassa. Pyrin näin asettamaan Nishitanin filosofisen työn sen historialliseen ja sosiopoliittiseen kontekstiin sekä analysoimaan kuinka hän näkee nihilismin ja modernin ajan kytkeytyvän toisiinsa. Lähteissäni olen keskittynyt Nishitanin omiin teksteihin, Kioton koulukuntaa koskevaan sekundäärikirjallisuuteen sekä Nishitaniin eniten vaikuttaneiden länsimaisten filosofien kirjoituksiin, eli etenkin Nietzschen ja Heideggerin teksteihin. Tutkielman analyysi nihilismin käsitteestä ja ongelmasta suhteessa Nishitanin ajatteluun sekä hänen modernin kritiikkiinsä on jaettu kolmeen kappaleeseen. Ensimmäisessä analyysikappaleessa määrittelen aluksi termistön yleisluontoisesti, mutta kiinnitän erityistä huomiota siihen, miten luentani tarkentaa ja kehittää terminologiaa, minkä jälkeen syvennyn nihilismin historiaan länsimaisessa filosofiassa. Toisessa analyysikappaleessa tarkastelen lähemmin Nishitanin näkemystä nihilismistä käsitteenä ja kuinka hän tarjoaa sen ratkaisuksi näkemystään buddhalaisesta tyhjyydestä (śūnyatā). Kolmannessa analyysikappaleessa tuon nämä pohdinnat sosiaalisen maailman pariin modernin länsimaisen nihilismin ja siihen liittyvien kysymysten muodossa sekä tarkastelen Nishitanin lähestymistapoja yhteiskunnallisen nihilismin aiheuttamien ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Päähuomioni on modernin ongelmassa, jonka Nishitani näki tavallaan sosiaalisena muotona eksistentialistisesta nihilismistä. Tutkimalla Nishitanin esittämän modernin kritiikin eri ulottuvuuksia pyrin tunnistamaan hänen lähestymistapansa pääteemat sekä siihen sisältyvät ongelmat. Vetämällä yhteen Nishitanin käsittelemien modernin, nihilismin ja niiden ylittämiseen tähtäävien ajatusten kautta punoutuvat eri langat nostan esille sen, kuinka hänen teemansa heideggeriläisestä teknologiakritiikistä ja nietzscheläisestä perinteen lunastamisesta yhdistyvät Kioton koulukunnassa vallitsevaan käänteis-hegeliläiseen alkuperäisen perustan etsintään, johon Nishitanin mukaan on tartuttava uskonnollisen praxiksen myötä avautuvan eksistentiaalisen oivalluksen kautta. Selvitän myös Nishitanin modernin kritiikkiin liittyviä ongelmia ja argumentoin, että vaikka hän tekee syvällistä työtä selvittäessään nihilismin ylittämistä yksilöllisellä ja eksistentialistisella tasolla, laajemman yhteiskunnan skaalalla hänen lähestymistapansa kärsii selkeistä puutteista, modernin ongelman rajoittuneesta käsitteellistämisestä sekä ongelmallisista poliittisista näkemyksistä, jotka heikentävät hänen pyrkimyksiään.The subject of my thesis is the issue of nihilism and critique of modernity in the thought of Japanese philosopher Nishitani Keiji (1900-1990), a representative member of the Kyoto School. In seeking an answer to the question of what the problem of nihilism means in his philosophical thought, I trace the philosophical development of the idea of nihilism in relation to Nishitani’s thought and explore how he arrived to his solution for overcoming nihilism, what are its roots and what the solution entails. I investigate how Nishitani approaches the problem of nihilism through a critique of modernity and consider the critique’s controversiality in relation to his views on Japan’s role in World War II, with the aim of placing Nishitani’s work in its historical and socio-political context as well as analyzing how he sees the issues of nihilism and modernity as intertwined with each other. Sources I have used focus on Nishitani’s own writings, secondary literature on the Kyoto School, and the works of Western philosophers that most influenced Nishitani, especially Nietzsche and Heidegger. The analysis of the concept and problem of nihilism in relation to Nishitani’s thought and his criticism of modernity is divided in three chapters in this study. I first define the terms in a general manner, but with particular attention to how my reading qualifies and develops the terminology, before going further into detail on the history of nihilism in Western philosophy in the rest of the chapter. The second analytical chapter looks more closely to Nishitani’s view of nihilism as a concept and how he connects it to his solution to overcoming it—namely, to his view of Buddhist emptiness (śūnyatā). The third analytical chapter brings these considerations to the social world in the form of the problem of modernity and modern Western nihilism, as well as its associated issues, and considers Nishitani’s approaches to understanding and resolving the issue of nihilism in the society. The main attention is on the problem of modernity that Nishitani saw as a social extension of the existential problem of nihilism. Through my discussion of the various aspects of Nishitani’s critique of modernity, I seek to identify the main themes in his approach to the issue and the problems inherent in that approach. Pulling together the various strands that interweave through Nishitani’s treatment of modernity, nihilism and his views for overcoming them, I find that his themes of Heideggerian critique of technology and Nietzschean redemption of tradition combine with the Kyoto School’s overall reverse-Hegelian search for an originary ground that is grasped via existential realization revealed through religious praxis. I also explore what kind of problems are involved in Nishitani’s critique of modernity, arguing that while he does a great deal to detail his solutions for overcoming nihilism on the individual, existential level, his approach on the scale of the wider society suffers from clear oversights, limited conceptualization of the problem of modernity and problematic politics that undermine his efforts.
Subject: Japanese philosophy
Zen
existentialism
nihilism
modernity
emptiness
śūnyatā
Nishitani Keiji
Kyoto School
Subject (yso): buddhalaisuus
zenbuddhalaisuus
eksistentialismi
nihilismi
modernisaatio
tyhjyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record