Koetun oikeudenmukaisuuden yhteys organisaatioon samastumiseen ja työn imuun organisaatiomuutoskontekstissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/15981
Title: Koetun oikeudenmukaisuuden yhteys organisaatioon samastumiseen ja työn imuun organisaatiomuutoskontekstissa
Author: Hyykky, Minna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Date: 2010-02-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/15981
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Abstract: Tutkielmassa tarkasteltiin koetun oikeudenmukaisuuden ja epävarmuuden kokemisen yhteyttä organisaatioon samastumiseen ja työn imuun. Tutkimuksessa oletettiin, että koettu oikeudenmukaisuus ja vähäinen epävarmuus ennustavat organisaatioon samastumista ja työn imua. Lisäksi tutkittiin epävarmuuden hallinnan mallin oletusta siitä, että oikeudenmukaisuuden merkitys on erityisen suuri tilanteessa, jossa koetaan epävarmuutta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksena työ- ja elinkeinoministeriön perustamisprosessista. Aineisto oli luonteeltaan seuranta-aineisto, ja aineistoa kerättiin syksyllä 2007 ja syksyllä 2008. Uusi organisaatio aloitti toimintansa vuoden 2008 alusta. Molempiin aineistonkeruisiin osallistui 159 vastaajaa. Analyysimenetelminä käytettiin hierarkkista regressioanalyysiä. Lisäksi interaktioiden jatkotarkastelussa tehtiin simple slope -analyyseja. Tutkimuksen tulokset tukivat osittain asetettuja hypoteeseja. Oletukselle koetun oikeudenmukaisuuden yhteydestä organisaatioon samastumiseen ja työn imuun saatiin osittaista tukea. Myös vähäinen epävarmuus ennusti organisaatioon samastumista ja työn imua. Lisäksi työjaon oikeudenmukaisuuden ja epävarmuuden interaktio oli merkitsevä niin organisaatioon samastumista kuin työn imua ennustettaessa. Jatkotarkastelussa havaittiin työnjaon oikeudenmukaisuuden olevan yhteydessä organisaatioon samastumiseen ainoastaan silloin, kun epävarmuutta oli koettu paljon. Työnjaon oikeudenmukaisuuden yhteys työn imuun havaittiin voimakkaammaksi silloin, kun epävarmuutta oli koettu paljon. Kaiken kaikkiaan tutkimus vahvisti aiempia havaintoja koetun oikeudenmukaisuuden merkityksestä organisaatioissa. Erityisesti tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että jakavan oikeudenmukaisuuden merkitys voi olla suurempi kuin usein on ajateltu. Jakavan oikeudenmukaisuuden käsitteen tarkasteluun tulisikin tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi merkittävänä voidaan nähdä koetun oikeudenmukaisuuden ja myönteisen työhyvinvoinnin eli työn imun välisen yhteyden havaitseminen. Aihe on tiettävästi melko vähän tutkittu, ja tässä tutkimuksessa yhteyden olemassaolosta saatiin viitteitä. Tutkimuksessa keskityttiin myönteisten organisatoristen tekijöiden tarkasteluun; organisaatioon samastumisen ja työn imun voidaan katsoa olevan sekä työntekijöiden että organisaation näkökulmasta toivottavia tekijöitä. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen voidaankin katsoa kuvastavan myönteisen organisatorisen käyttäytymisen tutkimussuuntausta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatiopsykologia - oikeudenmukaisuus
organisaatiot - samastuminen
epävarmuus - organisaatiomuutos
oikeudenmukaisuus - kokeminen
epävarmuus - kokeminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.271Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record