Hiljainen hälytys : Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012 -2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1875-2
Title: Hiljainen hälytys : Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012 -2014
Author: Kivelä, Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Publisher: Väittelijä
Date: 2016-02-26
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1875-2
http://hdl.handle.net/10138/159818
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Abstract Silent alarm how incidents in society have been managed between 2012 and 2014 According to the government resolution on comprehensive security of 2012, situation snapshots are among of the most important bases of decision-making at all levels of operations. The resolution finds that preparedness arrangements related to Finnish security are well-functioning and do not require large-scale reforms; neither is there any reason to develop regulations related to specific procedures or incident management systems. In 2000s prior to 2010 and subsequently numerous regulatory and structural reforms applying to all security operators. The point of departure of the study was the researcher s view based on administrative experiences that the decision-makers lacked knowledge about the effects of reforms in the practical management of incidents. The aim of the study was to update the situation snapshot presented in the government resolution with the perspective of competent practical security operators. Incident management is a new concept and used as a sub-area of security management in government resolutions in the 2010s. The upper framework of the study is the framework of the management of overall security, which includes the security management of normal circumstances, incidents and war-time conditions. The main question posed by the study is: What did the state of incident management look like from the perspective of competent authorities after the administrative reforms and changes in the security environment that took place in the 2000s at the end of 2014? The empirical study focused on years 2012 2014. The study was a qualitative case study. The study object was selected as the macro and operative micro level of practical operations. At both levels, the aim was to gather comprehensive empirical data. In all 130 security operators were interviewed for the study. The micro level data comprises in all 79 interviews of emergency centre, rescue, police, border guard and municipal employees. These are supplemented by 11 regional level interviews with Regional State Administrative Agency and Centre for Economic Development, Transport and the Environment employees. The macro level interview data comprises 38 interviews with the management of ministries, central government and NGOs. The document sources at macro level comprise government programmes, government resolutions, committee reports, regulative and structural reform decisions made in the 2000s and investigation reports of crisis and incident situations experienced. The interpretation of the sources is based on theory-based content analysis, for the purpose of which a loose interpretative framework based on international research literature was created. Its strategic management analyses are derived from T.E. Drabek s strategic management roadmap as well as concepts belonging to L. Johnston and C. Shearing s management theory. Operative management criteria are based on concepts formulated by Johnson and Shearing, which have been supplemented with H. de Bruijn and E.F. ten Heuvelhof s hybrid management criteria. Finally, the study observations have been analysed from the perspective of Drabek s main concept related to incident situations; coordination. Based on the analyses performed, the answer to the main question of the study, can be summarised as follows: 1.From the perspective of the competent authorities, incident management during the study period was administratively disorganised. The view presented in the 2012 resolution about the functioning of the arrangements during normal circumstances did not correspond to the management demands in 2012, or at the end of 2014. 2. The state of management exhibited significant deficiencies in both the strategic management coordination capabilities at the end of 2014. The hierarchical and network management arrangements related to incidents did not correspond to the hybrid management requirements of the incidents. 3. During the study period, the threats related to incidents increased and their management became an increasingly important area of comprehensive security. The deficiencies found in the study also weakened the management preconditions of comprehensive security. The practical conclusion of the study is that the management of incidents and comprehensive security require significant corrective measures and reforms. Moreover, the study revealed that the necessary reforms do not require large additional resources; some of the corrective measures can be performed with existing resources and some by reallocating resources. Based on the study findings, it appears that the loose theoretical framework created for content analysis seemed to suit the object of study and the analysis of data collected for it. Keywords: Comprehensive security, incident management, coordination, strategic, operative, hierarchical, network and hybrid managementTiivistelmä Hiljainen hälytys Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012 - 2014 Valtioneuvoston vuoden 2012 kokonaisturvallisuus periaatepäätöksen mukaan tilannekuva on yksi tärkeimmistä päätöksenteon perusteista kaikilla toiminnan tasoilla. Periaatepäätöksessä katsotaan, että Suomen turvallisuuden varautumisjärjestelyt ovat toimivia eivätkä kaipaa suuria uudistuksia eikä myöskään ole syytä kehittää säännöksiä erityisistä menettelytavoista tai johtamisjärjestelmistä häiriötilanteita varten. 2000-luvulla ennen vuotta 2010 ja sen jälkeen on tehty kaikkia turvallisuustoimijoita koskevia lukuisia säädös- ja rakenneuudistuksia. Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkijan hallinnollisiin kokemuksiin perustuva näkemys siitä, että päättäjiltä puuttui tietoa uudistusten vaikutuksista häiriötilanteiden käytännön hallintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli ajankohtaistaa valtioneuvoston periaateperiaatepäätösten tilannekuvaa toimivaltaisten käytännön turvallisuustoimijoiden näkökulmalla. Häiriötilanteiden hallinta on käsitteenä uusi, valtioneuvoston päätöksissä 2010-luvulla jäsennetty turvallisuushallinnan osa-alue. Tutkimuksen yläviitekehyksenä on kokonaisturvallisuuden hallinnan kehys, joka käsittää normaaliolojen, häiriötilanteiden sekä sodanolojen turvallisuuden hallinnan. Tutkimuksen pääkysymys on: Miltä häiriötilanteiden hallinnan tila näytti käytännön toimivaltaisten viranomaisten näkökulmasta 2000-luvulla tehtyjen hallinnonuudistusten ja turvallisuusympäristömuutosten jälkeen vuoden 2014 päättyessä? Empiirinen tutkimus kohdistui vuosiin 2012 - 2014. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus (case-tutkimus). Tutkimuskohteeksi valittiin käytännön toiminnan strateginen makro- ja operatiivinen mikrotaso. Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 130 turvallisuustoimijaa. Mikrotason aineisto koostuu yhtensä 79 hätäkeskus-, pelastus-, poliisi-, raja- sekä kuntaviranomaisen haastattelusta. Niitä täydentää 11 aluetason AVI- ja ELY-keskushaastattelua. Makrotason haastatteluaineisto käsittää 38 ministeriö-, keskushallinto- ja vapaaehtoisjärjestöjohdon haastattelua. Makrotason dokumenttiaineiston muodostavat hallitusohjelmat, hallituksen periaatepäätökset, komiteamietinnöt, 2000-luvun säädös- ja rakenneuudistuspäätökset sekä koettujen kriisi- ja häiriötilanteiden tutkintaraportit. Aineiston tulkinta perustuu teorialähtöiseen sisällönanalyysiin, jota varten koottiin kansanväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuva väljä tulkintakehys. Se kostuu siten, että strategisen johtamisen analyysikriteerit on johdettu T.E. Drabekin strategisen hallinnan tiekartasta sekä L. Johnstonin ja C. Shearingin hallintateorian käsitteistä. Operatiivisen johtamisen kriteerit perustuvat Johnsonin ja Shearingin käsitteisiin, joita on täydennetty H. de Bruijnin ja E. ten Heuvelhofin hybridijohtamiskriteerein. Tutkimushavaintojen päätelmiä on lopuksi analysoitu Drabekin häiriötilanteiden pääkäsitteen, koordinaation näkökulmasta. Vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen voi tiivistää tehtyjen analyysien pohjalta seuraavasti: 1.Häiriötilanteiden hallinta oli tutkimusajankohtana käytännön toimivaltaisten viranomaisten näkökulmasta hallinnollisesti jäsentymätön. Vuoden 2012 periaatepäätöksen käsitys normaaliolojen järjestelyjen toimivuudesta häiriötilanteissa ei vastannut vuonna 2012 eikä vielä vuoden 2014 päättyessäkään häiriötilanteiden hallintavaatimuksia. 2.Hallinnan tilassa näytti vuoden 2014 päättyessä olevan merkittäviä sekä strategisen johtamisen että koordinaatiovalmiuksien puutteita. Tilanteiden hierarkkiset ja verkostojohtamisjärjestelyt eivät vastanneet häiriötilanteiden hybridijohtamisvaatimuksia. 3.Tutkimusvuosina häiriötilanteiden uhkat lisääntyivät ja niiden hallinnasta muodostui aiempaa tärkeämpi kokonaisturvallisuuden osa-alue. Tutkimuksessa esiin tulleet puutteet heikensivät myös kokonaisturvallisuuden hallintaedellytyksiä. Tutkimuksen johtopäätöksenä näytti siltä, että, että häiriötilanteiden ja kokonaisturvallisuuden hallinta edellyttävät merkittäviä korjaavia toimenpiteitä ja uudistuksia.Tutkimuksessa korostui turvallisuustoimijoiden yhteistoimintakoulutuksen puute. Käytännön ehdotuksena tutkija esittää alueellisen maanpuolustuskoulutuksen uudistamista tasapainoiseksi kokonaisturvallisuuskoulutukseksi. Tutkimuksessa tuli lisäksi ilmi, että tarvittavat uudistukset eivät vaadi suuria lisäresursseja, vaan osa korjaavista toimenpiteistä voidaan tehdä nykyresurssien puitteissa ja osa resursseja uudelleen kohdentamalla. Avainsanat: Kokonaisturvallisuus, häiriötilanteiden hallinta, koordinaatio, strateginen, operatiivinen, hierarkkinen, verkosto- ja hybridijohtaminen
Subject: valtiotieteellinen
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record