Romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun kehittäminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/159819

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_4_2016.pdf 1.830Mb PDF View/Open
Title: Romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun kehittäminen
Author: Haapaniemi, Jenni; Lukkari, Tuomas
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2016-01-29
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 4/2016
ISBN: 978-952-11-4478-3
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/159819
Abstract: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa ja ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työn toteuttajaksi valittiin Sito Oy. Työstä vastasi projektipäällikkö Tuomas Lukkari ja pääsuunnittelijana toimi Jenni Haapaniemi. Hankkeen tavoitteena oli romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun tason parantaminen sekä alan toimijoiden saattaminen yhdenvertaiseen asemaan keskenään tuottamalla suositukset yhtenäisiksi koko maassa noudatettaviksi menettelytavoiksi. Työn pohjana käytettiin viiden ELY-keskuksen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pirkanmaa) tapausaineistoa: romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnan ja vastaanotto- ja varastointipaikkojen ympäristölupia, tarkastuspöytäkirjoja, häiriöilmoituksia, jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätöksiä, luvattoman toiminnan tarkastuspöytäkirjoja sekä romuajoneuvojen tuottajavastuun vuosiraportteja. Työssä kuultiin laajasti alan asiantuntijoita, toiminnanharjoittajia ja viranomaisia. Työssä selvitettiin lisäksi romuajoneuvojen varastointi- ja esikäsittelytoiminnan aiheuttamaa maaperän pilaantumista aikaisemmin tehtyjen maaperän haitta-ainetutkimusten ja maaperän kunnostusten perusteella. Työn osana tehtiin viidellä erityyppisellä esikäsittelyä ja varastointia harjoittavalla alueella maaperän ja pohjaveden kohdetutkimukset, joita hyödynnettiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelemisessä. Työssä kerättiin tietoa hyviksi havaituista käytänteistä ja toimintatavoista sekä alalla havaituista epäkohdista ja ongelmista ja kehittämisehdotuksista. Työssä selvitettiin romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnan tämän hetkistä ympäristönsuojelullista tasoa (mm. suojausrakenteet, vesien- ja kemikaalien käsittely, muodostuvien vaarallisten jätteiden käsittely ja alueiden yleinen siisteys). Hankkeessa tuotettiin suositukset yhtenäisiksi periaatteiksi ja menettelytavoiksi lupaprosessia, valvontaa, kirjanpitoa ja raportointia varten.
Subject: romuajoneuvot
Subject (ysa): jätehuolto
jätteiden käsittely
kierrätys
ympäristöluvat
romu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record