Miksi aikaisemmin toiseen ammattiin kouluttautuneet vaihtavat alaa opettajaksi?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281092
Title: Miksi aikaisemmin toiseen ammattiin kouluttautuneet vaihtavat alaa opettajaksi?
Author: Piikki, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281092
http://hdl.handle.net/10138/159858
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study is to find out why adults with a profession change career into teaching. This study also aims to find participates motives to perceive a career in teaching, their perceptions about teacher's profession and the reasons behind the career change. The research approach of this study was qualitative. Ten subjects, teachers and teacher students, participated in this study. Three of them were primary school teachers, one secondary school teacher and one vocational teacher. Five of the participates were teacher students, four of whom studied to be a special education teacher and one a primary school teacher. Nine of the participates were women and one man. The data was collected between years 2014-2015 using open, electric questionnaire. Questionnaire included background information about participates and eleven open questions. The data was processed using content analysis. Results that came up from this study were processed in regard to theories and earlier studies. According to this study the most important motives to become a teacher were the participates strong respect for teacher's profession. They felt that teacher's profession is significant and important in the society. Important motives were also the desire to work with children and adolescent and the possibility as a teacher to influence positively in children and adolescent's future. In this study the inner motives to perceive teaching as a career were more significant than the outer motives. As outer motives the participants mentioned benefits of the profession such as a long summer vacation, regular, family friendly working hours and academic education. Much more positive aspects were linked to teachers profession than negative aspects. Teachers profession was seen as important and significant in the society. Humanity, variability, diversity, creativity and the possibility to work with children and adolescents were seen as positive sides in teachers profession. Negative aspects in teachers profession were the society's demands for teachers, hurry, intensity and lack of resources. Participants changed career for many reasons. Student teachers motives to become a teacher have been studied for many decades. This study brings new, positive aspects to why older career changers with more life experience perceive career in teaching.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miksi aikaisemmin toiseen ammattiin kouluttautuneet aikuiset vaihtavat alaa opettajiksi. Tutkimuksessa pyritään selvittämään opettajaksi hakeutumisen motiiveja sekä sitä miten tutkittavat näkevät opettajan ammatin. Lisäksi tarkastellaan alanvaihtoon johtaneita syitä. Tutkimuksen ote oli laadullinen. Aineisto kerättiin vuosien 2014 ja 2015 välisenä aikana sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka sisälsi taustatietojen kartoituksen lisäksi 11 avointa kysymystä. Aineiston analysoinnissa sovellettiin sisällönanalyysia. Esiin nousseita asioita käsiteltiin teorioiden ja aikaisempien tutkimusten valossa. Tutkimukseen osallistui 10 opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa, joista 9 oli naisia ja 1 mies. Heistä kolme oli luokanopettajia, yksi aineenopettaja, yksi ammatillinen opettaja ja viisi opettajaksi opiskelevaa, joista neljä opiskeli erityisopettajaksi ja yksi luokanopettajaksi. Tämän tutkimuksen mukaan tärkeimpiä syitä opettajan ammattiin hakeutumiselle olivat opettajan työn kokeminen arvokkaana, merkityksellisenä ja tärkeänä, halu työskennellä lasten ja nuorten parissa sekä mahdollisuus vaikuttaa opettajan ammatin kautta positiivisesti lasten ja nuorten elämään sekä heidän tulevaisuuteensa. Tässä tutkimuksessa opettajan ammattiin hakeutumiselle löydettiin huomattavasti enemmän edellä mainittuja sisäisiä kuin ulkoisia motiiveja. Ulkoisiksi motiiveiksi mainittiin hyvät työedut kuten pitkä kesäloma ja säännölliset perhe-elämään sopivat työajat sekä opettajan ammatin tarjoama akateeminen koulutus. Opettajan ammatissa nähtiin huomattavasti enemmän positiivisia kuin negatiivisia puolia. Opettajan ammatti koettiin arvokkaaksi, merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Opettajan ammatin positiivisiksi puoliksi mainittiin myös ammatin ihmisläheisyys sekä mahdollisuus työskennellä lasten ja nuorten parissa. Lisäksi ammatin vaihtelevuus, monipuolisuus ja luovuus koettiin positiivisina asioina. Opettajan ammatin negatiivisiksi puoliksi nostettiin ihmissuhdeammattien raskaus, yhteiskunnan vaatimukset ammattia kohtaan sekä kiire ja resurssien puute. Alanvaihdon taustalta ei löytynyt yhtä yksittäistä selittävää tekijää vaan siihen päädyttiin hyvin moninaisista syistä. Opettajaopiskelijoiden ammatinvalintamotiiveja on tutkittu jo useamman vuosikymmenen ajan. Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista saada uusia, positiivisia näkökulmia siihen miksi vähän varttuneemmat ja jo elämänkokemusta omaavat alanvaihtajat hakeutuvat opettajan ammattiin.
Subject: opettajuus
opettajan ammatti
työura
ammatinvaihto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record