Tilasta oppimisympäristöön : Joensuun kantakaupungin kotiluokat fyysisinä oppimisympäristöinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281090
Title: Tilasta oppimisympäristöön : Joensuun kantakaupungin kotiluokat fyysisinä oppimisympäristöinä
Author: Smolander, Eeva-Stiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281090
http://hdl.handle.net/10138/159859
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to determine primary school's classrooms as physical spaces, and how and by whom the seating arrangements have evolved. Another aim was to find out if teachers thought that it's possible to transmit their own conceptions of learning and values via class seating arrangements. I will try to explain does the classrooms' physical learning environment relate to the current conception of learning. Physical learning environment of classrooms has not been studied in Finland from the aspect of interaction. Prior studies about the physical learning environment in schools have focused on the school yard and other common spaces. I gathered my data by photographing classrooms in six different schools in the inner city of Joensuu during the spring of 2013. My data consists of 50 classrooms varying from 1st to 6th grade classes. In addition to the photos I did focused interviews with four teachers from two different schools in Joensuu during the autumn of 2014. The cores of the interviews were formed on the basis of image analysis of the photographs taken. The interviews were analyzed using content analysis methods. My research shows that classes differ as physical spaces between different schools as well as within the same school. Based on the class photographs, the size of the classroom does not have a great impact in the shaping of the seating arrangements, but some teachers do find the lack of space a great challenge. The aim was to examine different kinds of ways to organize classrooms to support learning and to learn teachers' experiences and conceptions of a functional classroom. A common objective behind the seating arrangements seemed to be to strive for teamwork. In spite of this, it was usually the teacher who made the seating arrangement. Based on the analysis of my data, it appears that the effects and opportunities of the classrooms as physical learning environments have not been full recognized yet.Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, millaisia alakoulun kotiluokat ovat fyysisinä tiloina ja miten ja kenen toimesta kotiluokkien istumajärjestykset ovat muotoutuneet. Mielenkiinnon kohteena oli myös selvittää miten opettajat perustelivat valintojaan ja ajattelivatko he oppimiskäsityksensä ja arvojensa välittyvät luokassa myös istumajärjestyksen kautta. Pyrin selvittämään vastaako kotiluokkien fyysinen oppimisympäristö tämän hetkistä oppimiskäsitystä. Tutkimukset koulun fyysisestä oppimisympäristöstä ovat keskittyneet koulun pihaan ja yhteisiin tiloihin. Kotiluokkien fyysistä oppimisympäristöä vuorovaikutuksen näkökulmasta ei ole juuri tutkittu Suomessa. Keräsin aineistoni valokuvaamalla kotiluokkia Joensuun kantakaupungin kuudessa eri koulussa kevään 2013 aikana. Yhteensä kuvaamiani kotiluokkia kertyi yleisopetuksen puolelta 50. Aineistossani on luokkia ensimmäisestä kuudenteen vuosiluokkaan. Valokuvien lisäksi haastattelin neljää opettajaa kahdesta Joensuulaisesta koulusta teemahaastattelujen avulla syksyllä 2014. Haastattelujen teemat muotoutuivat luokkakuvien analyysin perusteella ja analysoin haastattelut sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusteni tulosten mukaan kotiluokat eroavat fyysisinä tiloina saman koulun sisällä, mutta myös eri koulujen välillä. Luokan koko ei näytä vaikuttavan vahvasti istumajärjestyksen muotoutumiseen luokkakuvien perusteella, mutta osa opettajista kokee tilanpuutteen haasteelliseksi. Tarkoituksenani oli tarkastella erilaisia tapoja järjestää luokkatiloja oppimisen tueksi ja selvittää opettajien kokemuksia ja käsityksiä hyvästä luokkatilasta. Opettajien yhteisenä päämääränä istumajärjestyksen taustalla näytti olevan yhteistyöhön pyrkiminen. Tästä huolimatta opettajat järjestivät luokkatilan useimmiten itse. Tutkielman aineiston analyysin perusteella voin todeta, ettei kotiluokkien fyysisen oppimisympäristön vaikutuksia ja mahdollisuuksia ole täysin tiedostettu.
Subject: luokkahuone
fyysinen oppimisympäristö
istumajärjestys
toimijuus
vuorovaikutus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record