"Kun ei edes aakkosia tiedä täst asiast oikeestaan" : Vanhempien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281072
Title: "Kun ei edes aakkosia tiedä täst asiast oikeestaan" : Vanhempien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa
Author: Peltonen, Jarna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281072
http://hdl.handle.net/10138/159860
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to find out what kind of perceptions about three-step support model parents have. Participating families and parents were those whose children got intensified or special support in early childhood education. To clarify parents' perceptions sub-questions in this study were: 1) how well do the parent's know the concept of a three-step support model, 2) what kind of perceptions parents have of the support their child received, 3) what participating parents think of educational partnership and finally 4) what kind of feelings parents have of support. This topic is accurate, because the three-step support model has been used only four years, since 2011. Parents conceptions of this topic hasn't been really surveyed yet. However, strengthening the parental involvement is mentioned more and more in various national documents, f.ex in National core curriculum for Pre-primary and Basic Education which is currently in process. So the need for this study is evident. The theoretical framework of this study reviews development and learning support in early childhood education, the three-step support model as an intervention and educational partnership. Educational partnership is looked especially through the ecological theory of Bronfenbrenner. The data was collected by using semi-structured interviews. Twelve parents, whose children were receiving intensified or special support in early childhood education, were interviewed in this study. The methodological approach in this study was phenomenography and the data was analysed with phenomenografic analysis using Atlas.ti program as a tool. Phenomenographic survey research results can be considered as analysis generated "outcome space". The upper-level categories in outcome space were Parents' varying awareness of three-step support model, Parents' perceptions of the child's support, Many forms of educational partnership and Spectrum of emotions. Based on the results of this survey can be concluded that parents involved know the three-step support model really variously and mostly quite poorly. Parents suggested that the concept of three-step support model should be clarified more to the families, despite the fact that parents were trustworthy that things goes well in practice.Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää millaisia käsityksiä tehostettua tai erityistä tukea saavien lasten vanhemmilla on kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa. Vanhempien käsitysten selvittämiseksi tutkimuksen alakysymykset olivat: miten hyvin vanhemmat tuntevat kolmiportaisen tuen käsitteen, millaisia käsityksiä vanhemmilla on lapsen saamasta tuesta, millainen käsitys tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten vanhemmilla on kasvatusyhteistyöstä sekä millaisia tunteita vanhemmilla on liittyen lapsen saamaan tukeen? Aihe on ajankohtainen sillä kolmiportaista tukimallia on käytetty vasta vuodesta 2011 alkaen ja vanhempien käsityksiä aiheesta ei vielä ole tutkittu juuri lainkaan. Vanhempien osallisuuden vahvistaminen tulee kuitenkin yhä enemmän esille myös kasvatusta ohjaavissa valtakunnallisissa asiakirjoissa, kuten tällä hetkellä työstettävässä Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016). Vanhempien käsityksiä pitäisi siis saada enemmän esiin ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia pitäisi lisätä. Tämän tutkimuksen tarve oli ja on siis ilmeinen. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan kasvun ja oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa, kolmiportaista tukea interventiona sekä kasvatuskumppanuutta erityisesti Bronfenbrennerin ekologisen teorian näkökulmasta katsottuna. Aineisto kerättiin käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavana oli kaksitoista tehostettua tai erityistä tukea varhaiskasvatuksessa saavan lapsen vanhempaa. Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana toimi fenomenografia ja tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä fenomenografista analyysiä, jonka tekemisessä apuvälineenä käytettiin Atlas.ti -ohjelmaa. Fenomenografisen tutkimuksen mukaisesti tutkimustuloksina voidaan pitää analyysin avulla muodostettua kuvauskategoriasysteemiä. Kuvauskategoriasysteemiin muodostuneet ylemmän tason kategoriat olivat Vanhempien vaihteleva tietoisuus kolmiportaisesta tuesta, Vanhempien käsityksiä lapsen tuesta, Kasvatusyhteistyön monet muodot ja Tunteiden kirjo. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tehostettua tai erityistä tukea varhaiskasvatuksessa saavien lasten vanhemmat tuntevat kolmiportaisen tuen käsitteen todella vaihtelevasti ja enimmäkseen melko huonosti. Pääsääntöisesti vanhemmat olivat myös sitä mieltä, että kolmiportaisen tuen käsitettä olisi hyvä avata vanhemmille enemmän huolimatta siitä, että vanhemmat luottivat asioiden sujuvan käytännössä hyvin.
Subject: kolmiportainen tukimalli
vanhemmuus
kasvatuskumppanuus
fenomenografia
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record