Sosiaalisten suhteiden ja kouluyhteisöjen merkitys nuorten psykososiaaliselle hyvinvoinnille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281071
Title: Sosiaalisten suhteiden ja kouluyhteisöjen merkitys nuorten psykososiaaliselle hyvinvoinnille
Alternative title: The Significance of Social Relationships and School Communities to Adolescents' Psychosocial Well-Being
Author: Järvenpää, Tuula
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281071
http://hdl.handle.net/10138/159861
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Positive relationships are vital to our well-being and a lack of them can cause a risk to the development of children and young people especially. The focus of this qualitative multi-case study was to examine the psychosocial well-being of 13-15-year-old girls with learning difficulties. The research was based on the girls' personal experiences of social relationships and school communities and how they are connected to the subjects' psychosocial well-being, a term defined by the concept of social capital. The study demonstrates the types of social relationships that young people have and the social capital found in social relationships as well as school communities. The focus is also on how social capital, or the lack of it, is reflected in a young person's well-being. According to various studies, social capital can be a profitable resource for an individual, increasing their well-being through a social network that is based on reciprocal, confidential and positive interaction. This study focused on three adolescent girls with individual education plans based on an official decision concerning special support at least in some of the school subjects. The material for this study was collected in a research project conducted by Intensified Special Education (ISE) -research group from the University of Helsinki. Each of the girls was interviewed twice in theme-based interviews and the material was then analyzed using theory-based content analysis approach. The social networks of the adolescents were not very vast and a breakdown of even one friendship was emotionally challenging since other peer relationships were scarce. Immediate and extended family relations proved to have a considerable significance to the well-being of the adolescents. Losing friends, being bullied and left out of friendships resulted in a lack of social capital and psychosocial well-being, and even a loss of will to live. This lack of well-being was also caused by several school changes as well as bullying and learning difficulties that had come up in the previous schools, but had not been adequately addressed. The social and pedagogical support from the school community, together with an atmosphere that promoted the feeling of belonging also had a central role in strengthening the adolescents' well-being.Myönteiset ihmissuhteet ovat tärkeitä hyvinvoinnille ja niiden puuttuminen saattaa aiheuttaa riskitekijöitä etenkin lasten ja nuorten kehitykselle. Tässä laadullisessa monitapaustutkimuksessa tarkasteltiin yläkouluikäisten, oppimisen haasteita kohtaavien tyttöjen psykososiaalista hyvinvointia. Tutkimuksen lähtökohtana olivat nuorten kokemukset sosiaalisista suhteista ja kouluyhteisöistä sekä niiden yhteydestä psykososiaaliseen hyvinvointiin, jota tarkasteltiin sosiaalisen pääoman käsitteen kautta. Tutkimuksessa kuvataan, millaisia sosiaalisia suhteita nuorilla on, sekä millaista sosiaalista pääomaa sosiaalisissa suhteissa ja kouluyhteisöissä esiintyy. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, millä tavoin sosiaalinen pääoma tai sen puute näkyy nuoren hyvinvoinnissa. Sosiaalisen pääoman on tutkimusten mukaan todettu voivan olla yksilölle tuottava resurssi, joka lisää hänen hyvinvointiaan vastavuoroiseen, luottamukselliseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen perustuvan sosiaalisen verkoston kautta. Tutkimukseen osallistui kolme yläkouluikäistä tyttöä, joilla oli erityisen tuen päätös ainakin joissakin oppiaineissa. Aineisto kerättiin "Solmut auki, lupa elää – Elämän taitekohdat ja sosiaaliset sidokset tyttöjen ja naisten elämän merkitysten rakentajina" –tutkimushankkeessa, jonka on toteuttanut Helsingin yliopiston Erityispedagogiikan Vaativan erityisen tuen tutkimusryhmä. Nuoria haastateltiin teemahaastatteluin kaksi kertaa. Aineisto analysoitiin käyttäen teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Nuorten sosiaaliset verkostot olivat melko suppeita ja yhdenkin hyvän ystävyyssuhteen katkeaminen oli henkisesti koettelevaa, kun muita vertaissuhteita oli niukasti tarjolla. Perheen ja suvun merkitys näyttäytyi kantavana voimana nuoren hyvinvoinnille. Ystävien menetys, kiusaaminen ja kaverisuhteista ulkopuolelle jääminen aiheuttivat sosiaalisen pääoman ja psykososiaalisen hyvinvoinnin vajetta, jopa elämänhalun katoamista. Myös useat koulujen vaihdokset ja edellisissä kouluissa ilmenneet oppimisen haasteet ja kiusaaminen, joihin nuoret eivät olleet saaneet riittävästi tukea, olivat aiheuttaneet heille hyvinvoinnin vajetta. Kouluyhteisön antama sosiaalinen ja pedagoginen tuki sekä osallisuuden ja kuulumisen tunnetta tukeva ilmapiiri nousivat myös keskeisiksi nuoren hyvinvointia vahvistaviksi tekijöiksi.
Subject: psykososiaalinen hyvinvointi
sosiaaliset suhteet
sosiaalinen pääoma
kouluyhteisö
sosiaalinen verkosto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record