Kokonaisvaltainen arviointi oppilaiden minäkuvaa kehittämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281088
Title: Kokonaisvaltainen arviointi oppilaiden minäkuvaa kehittämässä
Alternative title: Holistic evaluation developing students' self-content
Author: Talmon, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281088
http://hdl.handle.net/10138/159862
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. Previous researches has suggested that the teacher can by evaluation and oral feedback affect students' self-content either in a positive or a negative way (Ihme, 2009, s. 59). The aim of this study was to research and analyze elementary school teachers' views and opinions about holistic evaluation, especially about discrepancies and authorities that appear in evaluation together with evaluation which develops student's self-content. The purpose of this study is to describe and develop evaluation that takes place in school and research the importance of supporting student's positive self-content in learning. Methods. The study was executed as a qualitative case study and all together three teacher took part in as cases. The data was collected by interviewing the teachers and by observing their oral feedback in the classroom. The data was analyzed using discourse-analysis. The analysis focused mostly for the teachers' interview data, which the observation data was meant to complete. Results and conclusions. The results of this study were that in spite of the age, gender or working-experience, all of the cases considered the importance of the versatile evaluation and that supports the development of student's self-content. The study was also suggesting that according the interview data the teachers' ideological thinking did not always extend into a practical level, but also the two traditions appearing in curriculum and the resources affected for the evaluation. For this reason this study suggest that the evaluation and development of students' self-content is a part of a wider social phenomenon. The study also suggested that teachers' evaluation did not always support students' self-content in a best possible way and for that reason teachers should put effort also for their own action while supporting the development of students positive self-content.Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettaja voi arvioinnillaan ja palautteenannollaan vaikuttaa oppilaan minäkuvan kehittymiseen joko myönteisesti tai kielteisesti (Ihme, 2009, s. 59). Tutkielman tavoitteena oli tutkia ja analysoida kokonaisvaltaisesti luokanopettajien käsityksiä, mielipiteitä ja näkökulmia koskien koulussa tapahtuvaa oppilasarviointia. Erityisenä mielenkiinnonkohteena olivat opettajien näkemykset oppilaan minäkuvaa kehittävästä arvioinnista, oppilasarviointiin liittyvistä ristiriitaisuuksista sekä erilaisista valtasuhteista oppilasarviointiin liittyen. Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata ja kehittää koulussa tapahtuvaa oppilasarviointia sekä tutkia oppilaan myönteisen minäkuvan merkitystä osana kokonaisvaltaista arviointia ja oppimista. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja tutkielmaan osallistui yhteensä kolme kohdehenkilöä eli tapausta. Aineisto kerättiin haastattelemalla kaikkia tapauksia sekä havainnoimalla heidän luokkahuoneessaan tapahtuvaa palautteenantoa. Analyysi toteutettiin diskurssianalyysinä niin, että analysoinnin kohteena olivat opettajan puheen kautta luodut arviointiin sekä oppilaan minäkuvaan liittyvät merkityssysteemit sekä subjektipositiot. Analyysi keskittyi pääsääntöisesti haastatteluaineistoon, jota havainnointiaineiston oli tarkoitus ainoastaan täydentää. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksena oli, että iästä, sukupuolesta ja työkokemuksesta riippumatta kaikki opettajat kannattivat ideologisella tasolla monipuolisen ja arvioinnin toteuttamista sekä oppilaan minäkuvan kehittämistä arvioinnin kautta. Opettajien puheesta kävi kuitenkin ilmi, että heidän ideologinen ajattelunsa ei aina ulottunut arvioinnin toteutuksessa käytännön tasolle, vaan ihanteiden rinnalla opettajien arviointiin vaikuttivat olennaisina tekijöinä myös muun muassa opetussuunnitelmassa esiintyvät arviointitraditiot sekä opetukseen liittyvät resurssit. Tämän tutkielman perusteella voidaankin todeta, että arviointia ja oppilaan minäkuvan kehittämistä tulisi tutkia myös laajemmin koulutuspoliittisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Toinen tämän tutkielman pohjalta tehty johtopäätös on, että opettajien toteuttama arviointi ei opettajien puheen perusteella aina tukenut oppilaan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja sen vuoksi opettajien olisikin hyvä kiinnittää huomiota myös omaan toimintaansa kehittäessään oppilaan positiivisen minäkuvan rakentumista.
Subject: arviointi
suullinen arviointi
minäkuva
akateeminen minäkuva
itsetunto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record