Kiintymyssuhteen häiriintymiseen viittaavien oireiden ja lapsen taustaan liittyvien tekijöiden väliset yhteydet Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten aineistossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281099
Title: Kiintymyssuhteen häiriintymiseen viittaavien oireiden ja lapsen taustaan liittyvien tekijöiden väliset yhteydet Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten aineistossa
Author: Lappalainen, Petra-Sif Markkusdottir
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281099
http://hdl.handle.net/10138/159863
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective. International adoption concerns large groups of children each year. International adoptees often have developmental delays or deficits in the social and physical domains due to depriving early living conditions. The atypical development of attachment has been of special interest in the population of adopted children. The purpose of the present study is to explore the possible connections between an adoptee's background factors and the symptoms or behaviors indicating disordered attachment. This study is part of the ongoing Finnish Adoption Study. Procedure. The chosen background variables were adoptee's gender, continent of origin, the number and form of placements before adoption, and adoptee's age at adoption. Symptoms of disordered attachment were evaluated with a questionnaire developed for this study. The items represented the two types of attachment disorder, disinhibited and inhibited, defined in the DSM-IV-TR and ICD-10. In addition, two items concerned clingy behavior. Adoptive parents filled out the questionnaire as a part of a larger questionnaire concerning the background and health of the adoptee in general (n=1450). The questionnaire was mailed to all the parents who had adopted a child internationally between the years 1985 and 2007. The relationships between the variables were investigated using linear regression and two-way analysis of variance. Results and conclusions. The results showed that adoptee's gender, continent of origin and adoptee's age at adoption were connected to disinhibited symptoms. Living in a single orphanage and the continents Asia and Africa were related to inhibited symptoms. Only Asia of the explored variables was related to clingy behavior. Based on the results it was concluded that different kind of attachment related behavior problems might have different kind of developmental paths. The results of this study can be utilized in future research to find out more detailed information about the development of disordered attachment behavior in adopted children. The results are important for the provision of well-informed information to adoptive parents.Tavoitteet. Kansainvälinen adoptio koskettaa vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia. Kansainvälisesti adoptoiduilla lapsilla esiintyy usein sosiaalisen sekä fyysisen kehityksen viivästymiä tai ongelmia johtuen puutteellisista varhaisista kasvuoloista. Erityisesti kiintymyssuhteen kehittyminen on ollut mielenkiinnon kohteena puutteellisissa oloissa kasvaneiden lasten kohdalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa adoptiolapsen taustaan liittyvien muuttujien yhteyttä adoption aikaan esiintyviin kiintymyssuhteen häiriintymiseen viittaaviin oireisiin. Tämä tutkimus on osa suomalaista adoptiotutkimusta (Finnish Adoption Study). Menetelmät. Valitut taustamuuttujat olivat sukupuoli, adoptiomaanosa, sijoituspaikkojen määrä ja laatu sekä ikä Suomeen tullessa. Kiintymyssuhdehäiriön oireita arvioitiin tätä tutkimusta varten kehitetyllä kyselylomakkeella. Osiot koskivat DSM-IV-TR ja ICD-10 tautiluokituksille perustuvia kiintymyssuhdehäiriön alatyyppejä estotonta ja estynyttä oireilua sekä takertuvaa käyttäytymistä. Adoptiovanhemmat täyttivät kyselyn osana lapsen terveyttä ja taustatietoja koskevaa kyselyä (n=1450). Kysely lähetettiin kaikille vuosien 1985 ja 2007 välisenä aikana kansainvälisesti adoptoineille vanhemmille. Yhteyksiä muuttujien välillä tutkittiin lineaarisin regressioanalyysein ja kaksisuuntaisin varianssianalyysein. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten perusteella estottomaan oireiluun oli yhteydessä sukupuoli, maanosa ja ikä Suomeen tullessa. Estyneeseen oireiluun oli yhteydessä sijoituspaikkojen määrästä ja laadusta yksi lastenkoti sekä maanosista Aasia ja Afrikka. Takertuvaan käyttäytymiseen oli maanosista yhteydessä Aasia. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että erilaisilla kiintymyssuhteen häiriintymiseen viittaavilla käyttäytymismalleilla saattaa olla erilaiset kehityskulut kansainvälisesti adoptoiduilla lapsilla. Tämän alustavan tutkimuksen perusteella voidaan jatkotutkimuksissa selvittää tarkemmin taustamuuttujiin liittyviä eroja kiintymyssuhdehäiriön oireiden ilmenemisessä ja antaa entistä parempaa tietoa adoptoiville vanhemmille.
Subject: Finnish Adoption Study
kansainvälinen adoptio
kiintymyssuhdehäiriö
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record