Erityispedagogiikan opintojen ja opetuskokemuksen yhteys opettajien osaamisen tunteeseen erityisoppilaita opetettaessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281094
Title: Erityispedagogiikan opintojen ja opetuskokemuksen yhteys opettajien osaamisen tunteeseen erityisoppilaita opetettaessa
Alternative title: The connection of special education studies and teaching experience on teachers feeling of competence when teaching students with special needs
Author: Vesander, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281094
http://hdl.handle.net/10138/159864
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The number of students with special needs in mainstream classes in Finland has been steadily rising in recent years. The purpose of this study was to determine how well the class teachers, subject teachers and special education teachers feel that they succeed in their work when dealing with students with special needs and what are the things that impact their level of competence. Particular attention was paid to how the special education studies and teaching experience affect teachers' skills in relation to teaching special need students.The research was carried out as a part of a project focused on clarifying the state of teaching students with special needs in Finland today, and later to take advantage of this knowledge to arrange further training and education for teachers. Methods. The study was conducted using quantitative research methods. The data was a random sample collected with a questionnaire from schools in a Finnish city. The questionnaire was responded by class teachers and subject teachers (N= 118), responses were analyzed using SPSS-software. Statistical parameters were used in describing the teachers' level of competence in different areas of teaching students with special needs. The impact of special education studies on teachers competences were tested using one-way variance analysis. The impact of general teaching experience on teachers' competences was examined with Mann-Whitneys U-test and the impact of special teaching experience on teachers' competences was examined with independent samples t-test. Results and conclusions. The results showed that teachers who had completed basic studies in special education or extensive special education studies, rated their skills significantly stronger than the teachers who had completed only the basic course in special education or who hadn't completed any special education studies at all. The mere completion of the special education basic course didn't seem to have almost any effect on teachers' competences when compared with the teachers' who hadn't completed any special education studies at all. The amount of general teaching experience had only little effect on teachers' competences. However special teaching experience had a significant impact on teachers' competences.Tavoitteet. Erityisoppilaiden määrä yleisopetuksen luokissa on Suomessa ollut viime vuosina jatkuvassa kasvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin luokan-opettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat kokevat pärjäävänsä työssään erityisen tuen oppilaita kohdatessaan, ja mitkä asiat heidän osaamisen kokemuksiinsa vaikuttavat. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen miten erityispedagogiikan opinnot ja opetuskokemus vaikuttavat opettajien osaamiseen erityisoppilaiden opettamisen suhteen. Tutkimus toteutetaan osana vaativaan erityiseen tukeen kohdistuvaa VETURI-hanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa erityisen tuen oppilaiden opetuksen nykytilaa Suomessa, ja myöhemmin hyödyntää tätä tietoa täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Menetelmät. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella satunnaisesti kouluista eräässä suomalaisessa kaupungissa. Kyselylomakkeeseen vastanneiden luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien (N=118) vastauksia analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Tilastollisten tunnuslukujen avulla kuvattiin opettajien osaamisen tasoa eri osa-alueilla erityisen tuen oppilaita opetettaessa. Erityispedagogiikan opintojen vaikutusta opettajien osaamiseen tutkittiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Opetuskokemuksen vaikutusta opettajien osaamiseen tutkittiin yleisen opetuskokemuksen osalta Mann-Whitneyn U-testillä ja erityisopetuskokemuksen osalta kahden riippumattoman otoksen t-testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että opettajat joilla oli suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot tai laajat erityispedagogiikan opinnot, arvioivat osaamisensa huomattavasti vahvemmaksi kuin opettajat, joilla oli suoritettuna vain erityispedagogiikan peruskurssi tai ei lainkaan erityispedagogiikan opintoja. Pelkällä erityispedagogiikan peruskurssin suorittamisella ei kuitenkaan näyttänyt olevan vaikutusta osaamiseen verrattuna ryhmään, joka ei ollut suorittanut lainkaan erityispedagogiikan opintoja. Yleisellä opetuskokemuksella ei ollut juurikaan vaikutusta opettajien osaamiseen erityisoppilaita opetettaessa, kun taas erityisoppilaiden opetuksesta hankitulla kokemuksella oli puolestaan hyvin merkittävä vaikutus opettajien arvioihin osaamisestaan vastaavilla opetuksen osa-alueilla.
Subject: erityisopetus
erityinen tuki
inkluusio
osaaminen
asiantuntijuus
opetuskokemus
erityispedagogiikan opinnot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record