Psykopaattisten persoonallisuuspiirteiden yhteys ystävyyteen : Ystävyyssuhteiden laatu ja ystävien piirretekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281101
Title: Psykopaattisten persoonallisuuspiirteiden yhteys ystävyyteen : Ystävyyssuhteiden laatu ja ystävien piirretekijät
Author: Lunnela, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281101
http://hdl.handle.net/10138/159865
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Aims. Adolescence is crucial time for establishing friendships. It is known that personality traits are associated with the quality and the characteristics of the friendships. Psychopathy is a personality disorder, which includes significant abnormalities in interpersonal, affective and behavioral traits. The aim of this study was examine the relationship between youth's psychopathic personality traits and the quality of their friendship. We also examined the associations with the characteristics of the friends. The results of the earlier studies are somewhat conflicting. Based on the earlier studies, we hypothesize that the psychopathic personality traits are associated with the poorer quality and support of the friendships. We also assumed that the psychopathic personality traits are associated with the criminal and psychiatric characteristics of friends. It was assumed that the primary traits of psychopathy were more strongly associated with the quality of friendship than the secondary traits. We also controlled the family-based variable, the parental warmth, to examine the independent explanatory power of the psychopathic personality traits. Methods. The data and the subjects were gathered from the American longitudinal study "The Pathways to Desistance". In this cross-sectional study the sample consisted from 1238 youths, who were convicted of serious criminal acts. The subjects' age range from 14 to 19 years. In this study we examine the psychopathic personality traits, the quality of friendship, the parental warmth, and the characteristics of friends. The associations were examined by using the linear regression analysis and the binary logistic regression analysis in two different databases. Results and conclusions. The psychopathic personality traits were associated with the poorer quality of friendship even when controlling the parental warmth found in youths' family. Youths, who were high on psychopathic personality traits, had higher probability of having friends who had criminal or psychiatric background, were older, and the frequency of contact were higher compared to the youths who were low on psychopathic personality traits. The results indicated that the psychopathic personality traits had an influence on perception of the support and the quality of friendship. These results help us to understand the social consequences of psychopathy for the youths themselves, and their friends. Personality traits can shape perceptions and probably lead to engagement with delinquent peers.Tavoitteet. On osoitettu, että persoonallisuustekijät vaikuttavat merkittävästi ystävyyssuhteen laatuun ja piirteisiin. Psykopatia on persoonallisuushäiriö, johon liittyy merkittäviä poikkeavuuksia vuorovaikutuksessa, tunne-elämässä ja käyttäytymisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten nuorten psykopaattiset persoonallisuuden piirteet ovat yhteydessä heidän ystävyyssuhteidensa laatuun ja ystävien piirretekijöihin. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia, mutta niiden pohjalta oletettiin, että psykopaattiset persoonallisuuspiirteet ennustavat heikompaa laatua ja tukea ystävyyssuhteessa, sekä ennustavat ystävien rikollisuuteen ja psykiatriseen taustaan liittyviä piirretekijöitä. Oletuksena oli, että psykopatian primaariset piirteet ennustavat vahvemmin koettua laatua kuin sekundaariset piirteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin psykopaattisten piirteiden itsenäistä selitysvoimaa ja kontrollointiin perhevuorovaikutukseen liittyvä tekijä, vanhemmuuden koettu lämpö, koska se on osoitettu ennustavan nuoren vertaissuhteiden laatua. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto ja tutkittavat koostettiin laajemmasta amerikkalaisesta "The Pathways to Desistance" -pitkittäistutkimuksesta. Tähän poikkileikkausasetelmaan valikoitui 1238 vakavista rikoksista tuomittua nuorta, jotka olivat iältään 14-19-vuotiaita. Tutkimuksessa mitattiin tutkittavien psykopaattisia persoonallisuuden piirteitä, koettua ystävyyssuhteen laatua, vanhemmuuden koettua lämpöä perheessä ja tutkittavien raportoimien ystävien piirretekijöitä. Psykopaattisten persoonallisuuden piirteiden yhteyksiä tarkasteltiin lineaarista regressioanalyysiä ja kaksiluokkaista logistista regressioanalyysiä käyttäen kahdessa erilaisessa aineistossa. Tulokset ja johtopäätökset. Psykopaattiset persoonallisuuden piirteet olivat yhteydessä ystävyyssuhteen heikompaan laatuun, vaikka perheeseen liittyvä riskitekijä, vanhemmuuden koettu lämpö, kontrolloitiin. Korkeat psykopaattiset piirteet olivat yhteydessä korkeampaan riskiin, että ystävät omasivat rikos- tai psykiatrista hoitohistoriaa, olivat iältään vanhempia ja kontaktin määrä ystävyyssuhteessa oli tiheämpää verrattuna mataliin psykopatiapiirteisiin. Tulokset antavat viitteitä siitä, että psykopaattiset persoonallisuuden piirteet vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten ystävien tuki koetaan, sekä siihen millaisia ominaisuuksia ystävillä on. Ymmärtämällä psykopatian vaikutuksia sosiaaliseen toimintakykyyn ja ihmissuhteisiin, voidaan puuttua varhain altistaviin kehityskulkuihin. Persoonallisuus muokkaa havaintojamme sekä saattaa altistaa rikollisiin vertaissuhteisiin ajautumista näillä nuorilla.
Subject: psykopatia
psykopaattiset persoonallisuuden piirteet
ystävyys
ystävyyssuhteen laatu
ystävien piirteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record