Persoonallisuuden yhteys rikolliseen tyyliin : Poikkeavatko yksin rikoksia tekevät nuoret ryhmässä rikoksia tekevistä nuorista persoonallisuuden suhteen?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Rönnberg, Minna
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201601281104
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159866
dc.description.abstract Nuorten rikoskäyttäytymisen on usein todettu olevan ryhmäluonteista. Rikoskäyttäytymistä ilmentävien nuorten joukossa on kuitenkin havaittavissa joukko nuoria, joiden rikoskäyttäytyminen on pelkästään yksilötoimintaa. Eri niin kutsuttua rikollista tyyliä edustavien nuorten välillä on osoitettu ilmenevän eroja muun muassa iän ja tyypillisten rikosten suhteen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ilmeneekö eri rikollista tyyliä edustavien nuorten välillä eroja persoonallisuuspiirteiden suhteen. Ryhmämuotoista rikoskäyttäytymistä on kirjallisuudessa kutsuttu jopa nuoruusvaiheeseen kuuluvaksi normatiiviseksi ilmiöksi. Näin ollen odotettiin yksintoimijoilla ilmenevän yhdessätoimijoita voimakkaammin aiemmissa tutkimuksissa osoitettuja, rikoskäyttäytymiseen yhteydessä olevia persoonallisuuspiirteitä. Tämän lisäksi oletettiin, että sekamuotoista rikollista tyyliä edustavat nuoret eroaisivat kaikkein voimakkaimmin muista ryhmistä neuroottisuuden, tunnollisuuden ja sovinnollisuuden suhteen. Tutkimus perustui vuonna 2012 toteutettuun, valtakunnalliseen Nuorisorikollisuuskyselyyn (N = 4855). Persoonallisuutta arvioitiin lyhennetyllä Big Five Inventory – mittarilla ja rikoskäyttäytymistä kartoitettiin viiden erilaisen teon avulla. Rikollista tyyliä arvioitiin kysymällä jokaisen teon kohdalla, oliko nuori tehnyt kyseisen rikoksen yksin vai yhdessä jonkun muun kanssa. Persoonallisuusprofiileja ja –eroja tarkasteltiin sekä monen muuttujan varianssianalyysia (MANOVA) että logistista regressioanalyysia hyödyntäen. Alkuoletuksen vastaisesti, yksintoimijat ja ryhmässä toimijat erosivat toisistaan ainoastaan ulospäinsuuntautuneisuuden suhteen. Rikostyyppitason tarkastelut viittaavat kuitenkin mahdollisiin, suurempiin eroavaisuuksiin. Ryhmässä toimijoiden kohdalla korostui materiaan kohdistuvat rikokset, kun taas henkilöihin kohdistuvat rikokset olivat tyypillisiä yksintoimijoiden kohdalla. Odotusten mukaisesti, sekamuotoista rikollista tyyliä edustavat nuoret poikkesivat kaikkein voimakkaimmin muista nuorista. Tulokset viittaavat siihen, että yksin- ja ryhmässä toimivien nuorten eroja tulisi tarkastella persoonallisuuspiirteiden lisäksi myös muiden tekijöiden suhteen. fi
dc.description.abstract Various studies have established that juvenile delinqency is often characterized by group nature. Although co-offending is the most common criminal style during adolescence, solo offenders exists too. Previous studies have shown differences in terms of criminal style, including age and typical offenses. The aim of this study is to explore if there can be found differences regarding the personality structure. We expected to find a more criminal personality profile in solo offenders compared to co-offenders, since co-offending delinquency has been considered in the literature even as a normal phenomenon in adolescence. Furthermore, we expected youths with mixed criminal style to differ the most from other groups in terms of neuroticism, conscientiousness and agreeableness. The data is drawn from the national Finnish Youth Crime Survey 2012 (N = 4855). Personality was assessed with the shortened Big Five Inventory (BFI-S) and delinquency was measured by involvement in five different types of criminal behavior. Criminal style was assessed by asking the youths if they did the offense in question alone or in company of one or more offenders. Multivariate analyses of variance (MANOVA) and logistic regression were used to examine the personality profiles and differences between youths representing different criminal styles. Contrary to the hypothesis, solo offenders and co-offenders differed only regarding extraversion. However, when analyzing the results at the offense type level, the results showed preliminary differences concerning other traits. In line with previous studies, the most common offenses for co-offenders were crimes against property, while for solo offenders crime against persons was the most typical offense. As hypothesized, youths with mixed criminal style differed most strongly from the other groups in terms of personality traits. The findings of the study suggest, that to understand why some youths choose to act on their own in the matter of delinquency, we need to study other factors in addition to personality traits. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject nuorisorikollisuus fi
dc.subject ryhmämuotoinen rikollisuus fi
dc.subject rikollinen yksilötoiminta fi
dc.subject sekamuotoinen rikollinen tyyli fi
dc.title Persoonallisuuden yhteys rikolliseen tyyliin : Poikkeavatko yksin rikoksia tekevät nuoret ryhmässä rikoksia tekevistä nuorista persoonallisuuden suhteen? fi
dc.title.alternative Personality and the criminal style : does juvenile solo-offenders differ from co-offenders in terms of personality traits? en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dc.subject.yso big five -teoria
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601281104

Files in this item

Files Size Format View
minna_ronnberg_pg_2015.pdf 1.861Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record