Liikuntaa opettavien luokanopettajien ja liikunnanopettajien käsityksiä motorisista perustaidoista ja niiden opettamisesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Juntheikki, Jonne
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201601281085
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159867
dc.description.abstract Motoriset perustaidot ovat keskeinen osa koulujen liikuntakasvatusta sekä nykyisissä opetussuunnitelmissa että vuonna 2016 voimaan astuvissa valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa. Tulevassa opetussuunnitelmauudistuksessa motoristen perustaitojen merkitys liikunnanopetuksessa tulee kasvamaan entisestään merkittävästi, kun lajilähtöisestä opetuksesta siirrytään kohti perustaitojen opettamista. Oppilaiden liikuntataitojen parantamisen ohella motoristen taitojen harjoittelun avulla pyritään parantamaan myös oppilaiden ajattelu- ja oppimistaitoja. Motorisista perustaidoista on tehty monia erilaisia tutkimuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Etenkin motoristen perustaitojen merkitystä ihmiselle sekä motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden välistä yhteyttä on tutkittu useissa tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia liikuntaa opettavien opettajien käsityksiä motorisista perustaidoista, sekä heidän käsityksiään omista tiedoista ja taidoista opettaa ja arvioida motorisia perustaitoja. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ovatko opettajat saaneet tarpeeksi koulutusta motoristen perustaitojen opettamiseen sekä ovatko he osallistuneet täydennyskoulutuksiin ja kokevatko he täydennyskoulutuksen tarpeelliseksi. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto koostui yhteensä kahdeksan liikuntaa opettavan opettajan teemahaastatteluista. Haasteltavista kaksi oli peruskoulun ylä-luokkien ja lukion liikunnanopettajia ja kuusi muuta haastateltavaa olivat alaluokkien luokanopettajia, jotka opettavat myös liikuntaa. Haastateltavat valittiin tutkimukseen koulutustaustansa mukaan niin, että tutkimuksessa on mukana kaksi liikuntatieteiden maisteria, kaksi opettajaa, jotka ovat opiskelleet liikunnan aineopinnot eli pitkän sivuaineen sekä kaksi opettajaa, jotka ovat lukeneet liikunnan lyhyen sivuaineen (25op.). Kahdella haastateltavalla ei ole liikunnan pakollisten opintojen sekä valinnaisten opintojen lisäksi muita liikunnanopintoja. Aineisto analysoitiin fenomenografisen aineistonanalyysin avulla. Lisäksi analyysissä on havaittavissa piirteitä sisällönanalyysista. Opettajien käsitykset motorisista perustaidoista vaihtelivat jonkin verran toisistaan. Pääsääntöisesti opettajien käsityksien mukaan heillä on hyvät tiedot ja taidot opettaa motorisia perustaitoja. Opettajista osa piti kuitenkin motoristen perustaitojen opettamista ja arvioimista hankalana. Yhteensä viiden opettajan mukaan he ei eivät ole saaneet yliopistosta tarpeeksi koulutusta opettaa motorisia perustaitoja tai koulutuksesta on kulunut jo liian paljon aikaa. Kukaan haastateltavista ei ollut saanut täydennyskoulutusta motoristen perustaitojen opetukseen työuran aikana, mutta kaikki haastateltavat olivat halukkaita osallistumaan koulutukseen, jos se olisi mahdollista. fi
dc.description.abstract Fundamental movement skills are an irreplaceable part of the Finnish curriculum for basic education school. Fundamental movement skills have even more prominent role in physical education when renewed core curriculum will be implemented in 2016. The new core curriculum emphasizes fundamental movement skills the main focus of the physical education is no longer in different sports but to emphasize fundamental movement skills. Fundamental movement skills are an essential part of students daily movement skills. Developing fundamental movement skills will also improve students thinking and studying competencies. There have been previously published several studies and theses about fundamental movement skills. Different theses have estimated relationship between physical activity and fundamental movement skills or the general importance of fundamental movement skills for the pupils. The main purpose of this thesis is to survey how teachers generally conceptualize fundamental movement skills. What are the conceptions about their own competencies and knowledge to teach and evaluate fundamental movement skills. The second purpose is to find out are there any differences between teachers conceptions. Furthermore, the last purpose of these thesis is to survey does teachers have enough education about fundamental movement skills and have they received any further education about these skills during the career. The methodology of this case study is qualitative research and the objective was to use a theme interview approach to formulate the results. The study consists of two interviews of physical education teachers and six interviews of class teachers who also are physical education teachers. The interviewed subjects were precisely selected by their educational background. The data was analyzed by phenomenographic analysis and content analysis. Some significant differences were found between teachers conceptions about fundamental movement skills. According to teachers, they have good competence and knowledge to teach fundamental movement skills. All though, some of teachers thought that teaching and evaluating fundamental movement skills are difficult and demanding. Five teachers out of eight remarked that they have not received enough education about teaching fundamental movement skills in a university. None of the teachers had not received further education about fundamental movement skills, but indicated willingness interest to participate in if it would be possible. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject motoriset perustaidot fi
dc.subject motorinen kehittyminen fi
dc.subject motoristen taitojen oppiminen ja opettaminen fi
dc.subject arviointi fi
dc.subject käsitykset fi
dc.title Liikuntaa opettavien luokanopettajien ja liikunnanopettajien käsityksiä motorisista perustaidoista ja niiden opettamisesta fi
dc.title.alternative General conceptions of fundamental movement skills and knowledge to teach them : Case study of physical education teachers and teachers who teach physical education en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601281085

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma Jonne Juntheikki.pdf 1.923Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record