Yliopisto-opiskelijoiden kognitiivis-attributionaaliset strategiat ja akateemiset tunteet sekä näiden yhteys opintomenestykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281075
Title: Yliopisto-opiskelijoiden kognitiivis-attributionaaliset strategiat ja akateemiset tunteet sekä näiden yhteys opintomenestykseen
Alternative title: University students' cognitive and attributional strategies, academic emotions and connection to study success
Author: Sullanmaa, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281075
http://hdl.handle.net/10138/159871
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Previous studies have shown that cognitive and attributional strategies as well as academic emotions can be considered as central factors affecting studying but the interaction between them has been explored very little. The aim of this study was to explore what kind of cognitive and attributional strategies university students in the Faculty of Arts use and what kind of academic emotions they experience in their studies. The aim was also to examine what kind of cognitive-attributional-emotional profiles can be identified for students and how do these profiles differ from each other in study success. The study also addressed the differences between Bachelor's and Master's degree students. The data were collected in a previous research project in the Faculty of Arts in the University of Helsinki. The shortened version of the Strategy and Attribution Questionnaire was used as a measure of cognitive and attributional strategies. The measure of academic emotions was formed on the basis of the Academic Emotions Scale. The data was collected by an online questionnaire in the autumn of 2013 and the participants of the study were 244 students. Cluster analysis was used for clustering students into cognitive-attributional-emotional profiles based on the combinations of cognitive and attributional strategies and academic emotions. Differences between different groups were analyzed by the independent samples t-test and ANOVA. Four groups with different profiles were identified: optimistic and hopeful, optimistic and ashamed, optimistic and frustrated as well as avoidant and anxious. The optimistic and hopeful group did better in their studies than the avoidant and anxious as well as the optimistic and frustrated group. The Bachelor's degree students, as well as younger students, experienced more negative emotions and used the self-handicapping strategy more than the Master's degree students and older students. It is important to further examine the interaction between cognitive and attributional strategies and academic emotions to find out whether same kind of profiles can be identified in different contexts.Kognitiivis-attributionaaliset strategiat ja akateemiset tunteet ovat aiemman tutkimuksen perusteella tärkeitä opiskeluun liittyviä tekijöitä, mutta ilmiöiden välisiä yhteyksiä on tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella millaisia kognitiivis-attributionaalisia strategioita humanistisen tiedekunnan yliopisto-opiskelijat käyttävät ja millaisia akateemisia tunteita he kokevat opinnoissaan. Tarkoituksena oli tutkia millaisia kognitiivis-attributionaalisista strategioista ja akateemisista tunteista koostuvia yksilöllisiä kombinaatioita aineistosta voidaan muodostaa sekä selvittää millaisia eroja profiiliryhmien välillä on opintomenestyksessä. Tutkimuksessa käsiteltiin myös kandidaatti- ja maisterivaiheiden opiskelijoiden välisiä eroja. Tutkimusaineisto oli Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa toteutetusta tutkimusprojektista. Kognitiivis-attributionaalisten strategioiden mittarina käytettiin lyhennettyjä suomenkielisiä mittareita SAQ-kyselystä (Strategy and Attribution Questionnaire) ja akateemisten tunteiden mittari oli muodostettu AES-mittarin (Academic Emotions Scale) pohjalta. Aineisto kerättiin online-kyselylomakkeella opiskelijoilta syksyllä 2013 ja tutkimukseen osallistui 244 opiskelijaa. Kognitiivis-attributionaalisista strategioista ja akateemisista tunteista muodostuvien profiilien tunnistamiseen käytettiin klusterianalyysia. Taustamuuttujaryhmien sekä profiiliryhmien välisiä eroja analysoitiin itsenäisten ryhmien t-testillä sekä ANOVA-varianssianalyysilla. Tulosten perusteella muodostettiin neljä kognitiivis-attributionaalis-emotionaalista profiiliryhmää, jotka olivat optimistiset ja toiveikkaat, optimistiset ja häpeävät, optimistiset ja turhautuneet sekä välttelevät ja ahdistuneet. Optimistiset ja toiveikkaat menestyivät opinnoissaan paremmin kuin välttelevät ja ahdistuneet sekä optimistiset ja turhautuneet. Kandidaattivaiheessa olevat sekä nuoret opiskelijat kokivat enemmän negatiivisia tunteita ja käyttivät enemmän itseä vahingoittavaa strategiaa kuin maisterivaiheessa olevat sekä vanhemmat opiskelijat. Kognitiivis-attributionaalisten strategioiden ja akateemisten tunteiden välisiä suhteita olisi tärkeää tutkia lisää ja selvittää, voidaanko samankaltaisia profiileja tunnistaa myös muissa konteksteissa.
Subject: kognitiivis-attributionaaliset strategiat
akateemiset tunteet
opintomenestys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jenni Sullanmaa pg 2015.pdf 1.431Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record