Yksilöllisesti yhdessä : Vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281083
Title: Yksilöllisesti yhdessä : Vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus
Author: Elonen, Kiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281083
http://hdl.handle.net/10138/159874
Thesis level: master's thesis
Abstract: This is a qualitative, phenomenological and hermeneutic research. The aim of this research is to study a nongraded primary education class during its pilot year from the perspective of social and individual learning. The aim of the research is to find out, how does nongradedness support social learning according to the experience of the teacher and students, and how does nongradedness support individual learning according to the experience of the teacher and students. I studied the class through observation and gathered my data by doing two theme interviews with the teacher and interviewing ten of the students. I analyzed my data following the guidelines of theory based content analysis and interpretations. In my reasearch I found out, that nongradedness supports both social and individual learning by using social and functional ways of teaching and studying. By combining two grades due to pedagogical purposes students are able to advance in their studies in an individualistic pace easily. In a nongraded classroom the teacher can easily individualise his or her teaching due to the spectrum of students and contents of things to learn made possible by combining two grades. The main focus in the classroom is on social learning.Tämä tutkimus on laadullinen, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia erästä vuosiluokkiin sitomattoman alkuopetuksen luokkaa sen pilotti-vuoden aikana yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen näkökulmista. Tutkimustehtävänä on tutkia, kuinka vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus tukee opettajan ja oppilaiden kokemuksien mukaan yhteisöllistä oppimista, sekä kuinka vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus tukee opettajan ja oppilaiden kokemuksien mukaan yksilöllistä oppimista. Havainnoin tutkimustani varten tutkimaani luokkaa vuoden ajan. Varsinaisen aineiston tutkimustani varten keräsin tekemällä kaksi teemahaastattelua luokan opettajalle sekä haastattelemalla teemahaastattelun avulla kymmentä luokan oppilasta. Analysoin tutkimusaineistoni teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseni myötä selvisi, että vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus tukee sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppimista erityisesti opetusmuodossa käytettävien yhteistoiminnallisten opetusmetodien avulla. Kahden vuosiluokan yhdistäminen pedagogisin perustein tarjoaa hyvät puitteet oppilaille yksilölliseen etenemiseen. Vuosiluokkiin sitomattomassa luokassa opettajalla on hyvät mahdollisuudet eriyttää opettamistaan kahden vuosiluokan oppilasaineksen sekä oppisisältöjen avulla. Kuitenkin toiminnan pääpainona on yhteisöllinen opiskelu ja oppiminen.
Subject: nongraded primary education
sosioconstructive learning
individualistic-constructive learning
social learning
individual learning
vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus
sosiokonstruktiivinen oppiminen
yksilökonstruktiivinen oppiminen
yhteisöllinen oppiminen
yksilöllinen oppiminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record