Erityislapsen sosiaalinen integraatio huoltajan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281089
Title: Erityislapsen sosiaalinen integraatio huoltajan näkökulmasta
Author: Sirén, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281089
http://hdl.handle.net/10138/159878
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to describe the social integration of Finnish school age children with special needs. The term social integration means children's friendships, relationships with classmates and friends, children's perception and acceptance by classmates and friends (Koster ym. 2009, 135). The purpose of this study was to build the model of social integration for Finnish children with special needs and also study different perspectives of social integration and factors effecting into those. Previous studies have shown that pupils with special needs are less popular, lonelier, less accepted and they have less friends in school (f. ex. Pijl ym. 2008, Szekeres 2014, Pijl & Skaalvik, 2010). On the other hand, it has been shown that pupil with special needs is as often a group member and is as often outsider as other children (Avramidis, 2010). The research was a quantitative survey study and the research data was collected with association how support guardian of children with special needs. 107 guardians took part in this study. The research data was analyzed by SPSS-computer program. Exploratory factor analysis, correlation and analysis of variance were used as analysis methods. The model of social integration was not completely in-line with previous studies. This study showed that friendships and interactions with friends, problems with peer relationships, acceptance by classmates, interaction with classmates during free time as well as loneliness and difference were major parts of the model of social integration. This study showed that children with special needs had some friends, they didn't have statistically significant problems with peer relationships and they are relatively well accepted by their classmates. Despite friendships and acceptance, the children with special needs didn't have so much interaction with classmates during free time and they felt loneliness and difference. Especially the children with special needs and with special support in school had challenges to create interaction with friends outside school. The children with behavioral challenges observed had more problem with peer relationships compared to the children with delays of development.Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata suomalaisen kouluikäisen erityislapsen sosiaalista integraatiota. Sosiaalisella integraatiolla tarkoitetaan lapsen vertais- ja kaverisuhteita, lapsen vuorovaikutusta luokkakavereiden ja muiden kavereiden kanssa, lapsen omaa käsitystä hyväksytyksi tulemisesta ja luokkakavereiden sekä muiden kavereiden hyväksyntää (Koster ym. 2009, s.135). Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa suomalaisen erityislapsen sosiaalisen integraation malli ja tutkia sosiaalisen integraation eri osa-alueilta. Tarkoituksena oli tutkia myös eroavatko ryhmät sosiaaliselta integraatiolta toisistaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet erityisoppilaiden olevan koulussa vähemmän suosittuja, yksinäisempiä, heikommin hyväksyttyjä. Heillä on myös vähemmän ystäviä kuin muilla oppilailla. (ks. esim. Pijl ym. 2008, Szekeres 2014, Pijl & Skaalvik, 2010.) Toisaalta on osoitettu, että erityisoppilas on yhtä usein vertaisryhmän jäsen ja jää yhtä usein vertaisryhmän ulkopuolelle kuin muutkin lapset (Avramidis, 2010). Tutkimuksen aineisto kerättiin yhteistyössä järjestön kanssa, joka tarjoaa tietoa ja apua erityislasten huoltajille. Tutkimukseen osallistui yhteensä 107 huoltajaa. Aineisto analysoitiin SPSS-tietokoneohjelmalla. Tutkimuksen analysointimenetelminä käytettiin eksploratiivista faktorianalyysia, korrelaatiota ja varianssianalyysia. Sosiaalisen integraation malli ei ollut täysin yhdenmukainen taustateorian kanssa. Tämän tutkimuksen mukaan erityislasten sosiaalisen integraation malliin kuuluivat kaverisuhteet ja vuorovaikutus, vertaissuhteiden ongelmat, luokkakaverien hyväksyntä, vuorovaikutus luokkakaverien kanssa vapaa-ajalla, sekä yksinäisyys ja erilaisuus. Kokonaisuudessa tämä tutkimus osoitti, että erityislapsilla on jonkin verran kavereita, heillä ei ole tilastollisesti merkitseviä vertaissuhdeongelmia ja luokkakaverit hyväksyvät erityislapset pääasiassa hyvin. Kaverisuhteista ja hyväksynnästä huolimatta erityislapsilla ei ollut kovin paljon vuorovaikutusta luokkakavereiden kanssa vapaa-ajalla. Lisäksi he kokivat hieman yksinäisyyttä ja erilaisuutta. Eritoten erityistä tukea tarvitsevilla erityislapsilla oli haasteita muodostaa vuorovaikutusta kavereiden kanssa koulun ulkopuolella. Tarkkaavuus- ja käytöshäiriöisillä erityislapsilla oli enemmän vertaissuhdeongelmia kuin lapsilla, joilla oli kehityksen viivästymä.
Subject: erityislapsi
erityistä tukea tarvitseva
sosiaalinen integraatio
faktorianalyysi
varianssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mari_siren_pg_20151.pdf 811.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record