Raamattu uskonnonopetuksessa : Kymmenen luokanopettajan näkemyksiä Raamatun opettamisesta koulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Tuominen, Lotta
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201601281093
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159879
dc.description.abstract The aim of this thesis is to study class teachers' opinions on teaching the Bible in Religious Education. The objective of the research is to find answers to the following research questions: What do the class teachers think about teaching the Bible in the school context, and why do they find teaching the Bible important or unimportant? What kinds of methods do they use when teaching the Bible and why? How and how much is the Bible used as a book when teaching its' contents? The data of this study consists of semi-structured interviews of ten class teachers. These teachers taught third or fourth grade in Southwest Finland and Helsinki metropolitan area. The data was analysed by means of data-based content analysis. The teachers mainly thought that teaching the Bible is an important part of Religious Education, and it has the same functions and goals as teaching Religious Education in general. This opinion was based on pupils' knowledge concerning their own religious tradition, transferring ethical values, common knowledge, and personal meanings. If a teacher didn't find teaching the Bible important, then teaching was justified by following the curriculum. The teachers used different kinds of methods for teaching the Bible. They based their decisions on resources, routines, teaching learning skills, achieving good learning results, connecting the content in pupils' personal experiences, and their own personal interests. The Bible as a book was used as a reference book, a storybook, and as the teacher's source material. According to the results, these teachers can be divided into four categories: critical, emotional, balanced, and distant teachers of the Bible. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia, millaisia ajatuksia ja näkemyksiä luokanopettajilla on Raamatun sisältöjen opettamisesta koulun uskonnonopetuksen kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: Mitä luokanopettajat ajattelevat Raamatun opettamisesta koulussa, eli miksi Raamatun sisältöjen opettaminen on heidän mielestään tärkeää tai tarpeetonta? Millaisia menetelmiä luokanopettajat käyttävät opettaessaan Raamatun sisältöjä ja miksi? Miten ja missä määrin Raamattu kirjana on mukana opetuksessa? Aineiston hankintamenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä luokanopettajaa, jotka työskentelivät Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Haastatellut opettajat opettivat kolmatta tai neljättä vuosiluokkaa. Aineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönanalyysia. Luokanopettajat kokivat pääsääntöisesti, että Raamatun opettaminen on merkityksellinen osa koulun uskonnonopetusta ja palvelee monipuolisesti uskonnonopetuksen tavoitteita. Tätä he perustelivat syillä, jotka liittyivät oppilaan oman uskonnollisen tradition tuntemiseen, eettisten arvojen välittämiseen, yleissivistykselliseen tietoainekseen ja niihin henkilökohtaisiin merkityksiin, joita Raamatun sisältöjen opettaminen oppilaalle välittää. Jos Raamatun opettamista ei koettu tärkeäksi, opetuksen perusteluksi nimettiin opetussuunnitelman noudattaminen. Opettajat käyttivät Raamatun sisältöjen opettamiseen erilaisia menetelmiä. Perusteluksi opetusmenetelmien valintaan he nimesivät resurssit, rutiinit, opiskelutaitojen opettamisen, hyvien oppimistulosten saavuttamisen, yhteyksien luomisen oppilaan kokemusmaailmaan ja oman henkilökohtaisen mielenkiintonsa. Raamattua kirjana käytettiin opetuksessa hakuteoksena, tarinakirjana ja opettajan lähdemateriaalina. Tätä tutkimusta varten haastatellut luokanopettajat voidaan jakaa neljään erilaiseen raamatunopettajatyyppiin: kriittiset, emotionaaliset, tasapainoiset ja etäiset. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject luokanopettaja fi
dc.subject Raamattu fi
dc.subject uskonnonopetus fi
dc.title Raamattu uskonnonopetuksessa : Kymmenen luokanopettajan näkemyksiä Raamatun opettamisesta koulussa fi
dc.title.alternative Bible in Religious Education : Ten class teachers' views on teaching the Bible in the school context en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601281093

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Tuominen_Lotta.pdf 272.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record