Mediaväkivallalle altistumisen ja persoonallisuuden yhteydet nuorten väkivaltakäyttäytymiseen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281097
Titel: Mediaväkivallalle altistumisen ja persoonallisuuden yhteydet nuorten väkivaltakäyttäytymiseen
Sekundär titel: The links between media violence exposure, personality and youth violence
Författare: Laine, Saana
Medarbetare: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281097
http://hdl.handle.net/10138/159880
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstrakt: Objectives: Youth violence is a phenomenon that can have long-lasting and serious consequences for its victims as well as the perpetrators themselves. It is important to try and recognize factors that can have an effect on violent behaviour. The purpose of this study was to find out if there are links between exposure to media violence, the Big Five -personality traits and youth violence. In addition to studying these factors separately, it was also studied if some of the personality traits increase vulnerability to the negative effects of media violence exposure. Based on earlier research it was hypothesized that exposure to violent games and violent movies is associated with violent behaviour. With regards to personality it was hypothesized, based on earlier research, that low agreeableness, low conscientiousness and high neuroticism are associated with violent behaviour. In addition it was hypothesized that these same personality traits increase vulnerability to the negative effects of media violence exposure. Methods: This study employs data from survey on youth crime collected by the Institute of criminology and legal policy. The data was collected in 2012. 8941 Finnish sixth- and ninth-graders took the survey. Participants with answers that were assessed unreliable were excluded from the data. The final sample size used in this study was 8791. The main analyses of the study were performed with logistic regression. Results and conclusions: Consistent with the hypotheses, media violence exposure was associated with violent behaviour. With regards to personality, it was found that low agreeableness and low conscientiousness each were associated with all forms of violent behaviour studied. High extraversion was associated with bullying, participating in a fight and committing an assault. Low neuroticism was associated with committing an assault, and low openness to experience was associated with robbery with threatening behaviour. Conscientiousness and extraversion had statistically significant interactions with media violence exposure with regards to violent behaviour. Extraverted people seem to be more vulnerable to the negative effects of media violence exposure. Conscientiousness doesn't seem to be associated with violent behaviour when the exposure to media violence is high. Parents and schools should be made aware of the negative effects of media violence exposure, so they can monitor and limit the media use of the youth. In the future it would also be important to gain more information about the factors that increase vulnerability to media violence exposure.Tavoitteet: Nuorten väkivaltakäyttäytyminen on ilmiö, jolla voi olla pitkäkestoisia ja vakavia seurauksia niin sen uhreille kuin tekijöille itselleen. On tärkeää pyrkiä selvittämään tekijöitä, jotka ovat väkivaltakäyttäytymisen taustalla, jotta näihin voidaan puuttua ajoissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mediaväkivallalle altistumisen ja viiden suuren persoonallisuuspiirteen yhteyksiä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Mediaväkivallan muodoista tutkittiin väkivaltaisten pelien pelaamista ja väkivaltaisten elokuvien katselemista. Sen lisäksi, että näitä tekijöitä tarkasteltiin erikseen, pyrittiin myös selvittämään lisäävätkö jotkin persoonallisuuspiirteet haavoittuvuutta mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. Aiemman tutkimustiedon perusteella asetettiin hypoteesi, että mediaväkivallalle altistuminen on yhteydessä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Persoonallisuuden osalta asetettiin aiemman tutkimustiedon perusteella hypoteesit, että matala sovinnollisuus, matala tunnollisuus ja korkea neuroottisuus ovat yhteydessä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Lisäksi asetettiin hypoteesi, että nämä samat persoonallisuuspiirteet lisäävät haavoittuvuutta mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. Menetelmät: Tutkimuksessa käytettiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2012 keräämä nuorisorikollisuus-kyselyaineistoa. Kyselyyn osallistui 8941 suomalaista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista oppilasta. Aineistosta rajattiin pois henkilöitä, joilla oli epäluotettavaksi arvioituja vastauksia. Lopullinen tässä tutkimuksessa käytetty otoskoko oli 8791. Tutkimuksen pääanalyysit suoritettiin logistisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Hypoteesien mukaisesti mediaväkivallalle altistuminen oli yhteydessä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Persoonallisuuden osalta havaittiin, että matala sovinnollisuus ja matala tunnollisuus olivat yhteydessä kaikkiin väkivaltakäyttäytymisen muotoihin. Korkea ekstroversio oli yhteydessä kiusaamiseen, tappeluun osallistumiseen ja pahoinpitelyyn. Matala neuroottisuus oli yhteydessä pahoinpitelyyn ja matala avoimuus uhkaamalla varastamiseen. Tunnollisuudella ja ekstroversiolla oli mediaväkivallalle altistumisen kanssa tilastollisesti merkitsevät yhdysvaikutukset väkivaltakäyttäytymiseen. Ekstrovertit henkilöt näyttäisivät olevan alttiimpia mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. Tunnollisuus ei näyttäisi olevan yhteydessä väkivaltakäyttäytymiseen, kun mediaväkivallalle altistuminen on runsasta. Vanhempien ja koulujen tulisi olla tietoisia mediaväkivallan negatiivisista vaikutuksista, jotta nuorten median käyttöä voitaisiin valvoa ja rajoittaa. Tulevaisuudessa olisi myös tärkeää saada lisätietoa tekijöistä, jotka lisäävät haavoittuvuutta mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille.
Subject: nuoriso
väkivalta
media
pelit
elokuvat
persoonallisuus
viisi suurta persoonallisuuspiirrettä
Subject (yso): big five -teoria


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post