Mediaväkivallalle altistumisen ja persoonallisuuden yhteydet nuorten väkivaltakäyttäytymiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Laine, Saana
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201601281097
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159880
dc.description.abstract Objectives: Youth violence is a phenomenon that can have long-lasting and serious consequences for its victims as well as the perpetrators themselves. It is important to try and recognize factors that can have an effect on violent behaviour. The purpose of this study was to find out if there are links between exposure to media violence, the Big Five -personality traits and youth violence. In addition to studying these factors separately, it was also studied if some of the personality traits increase vulnerability to the negative effects of media violence exposure. Based on earlier research it was hypothesized that exposure to violent games and violent movies is associated with violent behaviour. With regards to personality it was hypothesized, based on earlier research, that low agreeableness, low conscientiousness and high neuroticism are associated with violent behaviour. In addition it was hypothesized that these same personality traits increase vulnerability to the negative effects of media violence exposure. Methods: This study employs data from survey on youth crime collected by the Institute of criminology and legal policy. The data was collected in 2012. 8941 Finnish sixth- and ninth-graders took the survey. Participants with answers that were assessed unreliable were excluded from the data. The final sample size used in this study was 8791. The main analyses of the study were performed with logistic regression. Results and conclusions: Consistent with the hypotheses, media violence exposure was associated with violent behaviour. With regards to personality, it was found that low agreeableness and low conscientiousness each were associated with all forms of violent behaviour studied. High extraversion was associated with bullying, participating in a fight and committing an assault. Low neuroticism was associated with committing an assault, and low openness to experience was associated with robbery with threatening behaviour. Conscientiousness and extraversion had statistically significant interactions with media violence exposure with regards to violent behaviour. Extraverted people seem to be more vulnerable to the negative effects of media violence exposure. Conscientiousness doesn't seem to be associated with violent behaviour when the exposure to media violence is high. Parents and schools should be made aware of the negative effects of media violence exposure, so they can monitor and limit the media use of the youth. In the future it would also be important to gain more information about the factors that increase vulnerability to media violence exposure. en
dc.description.abstract Tavoitteet: Nuorten väkivaltakäyttäytyminen on ilmiö, jolla voi olla pitkäkestoisia ja vakavia seurauksia niin sen uhreille kuin tekijöille itselleen. On tärkeää pyrkiä selvittämään tekijöitä, jotka ovat väkivaltakäyttäytymisen taustalla, jotta näihin voidaan puuttua ajoissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mediaväkivallalle altistumisen ja viiden suuren persoonallisuuspiirteen yhteyksiä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Mediaväkivallan muodoista tutkittiin väkivaltaisten pelien pelaamista ja väkivaltaisten elokuvien katselemista. Sen lisäksi, että näitä tekijöitä tarkasteltiin erikseen, pyrittiin myös selvittämään lisäävätkö jotkin persoonallisuuspiirteet haavoittuvuutta mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. Aiemman tutkimustiedon perusteella asetettiin hypoteesi, että mediaväkivallalle altistuminen on yhteydessä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Persoonallisuuden osalta asetettiin aiemman tutkimustiedon perusteella hypoteesit, että matala sovinnollisuus, matala tunnollisuus ja korkea neuroottisuus ovat yhteydessä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Lisäksi asetettiin hypoteesi, että nämä samat persoonallisuuspiirteet lisäävät haavoittuvuutta mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. Menetelmät: Tutkimuksessa käytettiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2012 keräämä nuorisorikollisuus-kyselyaineistoa. Kyselyyn osallistui 8941 suomalaista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista oppilasta. Aineistosta rajattiin pois henkilöitä, joilla oli epäluotettavaksi arvioituja vastauksia. Lopullinen tässä tutkimuksessa käytetty otoskoko oli 8791. Tutkimuksen pääanalyysit suoritettiin logistisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Hypoteesien mukaisesti mediaväkivallalle altistuminen oli yhteydessä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen. Persoonallisuuden osalta havaittiin, että matala sovinnollisuus ja matala tunnollisuus olivat yhteydessä kaikkiin väkivaltakäyttäytymisen muotoihin. Korkea ekstroversio oli yhteydessä kiusaamiseen, tappeluun osallistumiseen ja pahoinpitelyyn. Matala neuroottisuus oli yhteydessä pahoinpitelyyn ja matala avoimuus uhkaamalla varastamiseen. Tunnollisuudella ja ekstroversiolla oli mediaväkivallalle altistumisen kanssa tilastollisesti merkitsevät yhdysvaikutukset väkivaltakäyttäytymiseen. Ekstrovertit henkilöt näyttäisivät olevan alttiimpia mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. Tunnollisuus ei näyttäisi olevan yhteydessä väkivaltakäyttäytymiseen, kun mediaväkivallalle altistuminen on runsasta. Vanhempien ja koulujen tulisi olla tietoisia mediaväkivallan negatiivisista vaikutuksista, jotta nuorten median käyttöä voitaisiin valvoa ja rajoittaa. Tulevaisuudessa olisi myös tärkeää saada lisätietoa tekijöistä, jotka lisäävät haavoittuvuutta mediaväkivallan negatiivisille vaikutuksille. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject nuoriso fi
dc.subject väkivalta fi
dc.subject media fi
dc.subject pelit fi
dc.subject elokuvat fi
dc.subject persoonallisuus fi
dc.subject viisi suurta persoonallisuuspiirrettä fi
dc.title Mediaväkivallalle altistumisen ja persoonallisuuden yhteydet nuorten väkivaltakäyttäytymiseen fi
dc.title.alternative The links between media violence exposure, personality and youth violence en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dc.subject.yso big five -teoria
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601281097

Files in this item

Files Size Format View
Saana Laine, Pro Gradu -tutkielma.pdf 764.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record